1. Start
 2. /
 3. Przetargi
 4. /
 5. Remonty, inwestycje
 6. /
 7. 2023
 8. /
 9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1038

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1038
W toku
Tytuł / przedmiot przetargu

„Wymiana dźwigu szpitalnego 4-przystankowego, nieprzelotowego, towarowo-osobowego w Budynku Głównym Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin.”

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 06.09.2023 r. do godziny: 12:00 .

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 11 a) warunków postępowania]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 06.09.2023 r. o godzinie: 12:30.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej, należy ją złożyć najpóźniej do 06.09.2023 r. do godziny 12.00. Ofertę cenowa wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres mailowy: pjeziorski@nowyszpital.pl

Na prośbę Organizatora przetargu Oferent zobowiązuje się do przesłania oryginalnej dokumentacji ofertowej.

Data rozpoczęcia
22/08/2023
Ogłaszający przetarg

Zamawiający:

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.

Młyńska 6

66-200 Świebodzin

Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653

działający, jako pełnomocnik Zamawiającego

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu.

Kryterium wyboru oferty

100% cena

Termin wykonania zamówienia

Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy to 10 listopada 2023r., z zastrzeżeniem:

– 10.10.2023 r.  Dostawa i montaż dźwigu szpitalnego

– 10.11.2023 r. Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji UDT

Termin związania ofertą

30 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
 1. w zakresie merytorycznym: Ewa Skrzypek tel.: 503 456 763; e-mail eskrzypek@nowyszpital.pl, Piotr Jeziorski tel.: 883 846 869; e-mail pjeziorski@nowyszpital.pl
 2. w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Piotr Jeziorski tel.: 883 846 869 e-mail pjeziorski@nowyszpital.pl
 3. w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Monika Urbanowicz, tel. ; e- mail: murbanowicz@nowyszpital.pl tel.: 500 178 109
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

Warunki Przetargu 2023-1038 SWB dźwig

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 2023-1038

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 2023-1038

Załącznik nr 3 – Wzór umowy 2023-1038

Załącznik nr 4 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia SWB 2023-1038

Załącznik nr 1 do SOPZ – do SOPZ_rzut parteru_lokalizacja intniejącego dzwigu

Załącznik nr 2 do SOPZ – Paszport windy

Załącznik nr 3 do SOPZ – Ocena Stopnia Wykorzystania Resursu 2023-1038

Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna RODO 2023-1038

Załącznik nr 6 – Przykładowy wzór przebiegu 2023-1038

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o braku powiązań z Oferentami 2023-1038

Załącznik nr 8 – Oświadczenie podmiotu trzeciego 2023-1038

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytanie 1

Zamawiający wymaga aby termin wykonania zamówienia był do 10.11.2023 r.

Złożenie ofert nastąpi w dniu 06.09.2023, a ich ważność upływa po 30 dniach (w pesymistycznym wariancie zawarcie umowy nastąpić może dopiero w pierwszej połowie października, a w optymistycznym wariancie pod koniec września).

Zważywszy na fakt każdorazowej produkcji dźwigów na specjalne zamówienie pod konkretne wymagania klienta informujemy, że czas zaprojektowania, wyprodukowanie i montaż jednego urządzenia dźwigowego (bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę) wynosi w wersji optymistycznej 14 tygodni. Należy uwzględnić jeszcze czas na odbiór prac przez UDT w ustawowym terminie tj. do 30 dni.

Zważywszy na fakt konieczności traktowania wszystkich oferentów równo
i zasady uczciwej konkurencji, prosimy o wydłużenie terminu realizacji
do 31.12.2023 r.

Odpowiedź Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu, z powodów formalnych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym.

 

 Pytanie 2

Jeśli Zamawiający ma do rozdysponowania przyjęte fundusze do 10.11.2023, prosimy o wydłużenie terminu realizacji co najmniej do 31.12.2023 r. przy czym dostawa materiałów na obiekt powinna nastąpić do dnia 10.11.2023 – w ten sposób Wykonawca będzie mógł zafakturować Zamawiającego kwotą ~90% wartości kontraktu za dostarczony materiał w dniu rozpoczęcia prac montażowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje możliwości podziału zadania oraz wynikającego z tego wydłużenia terminu, ze względów formalnych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000