1. Start
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Remonty, inwestycje
  6. /
  7. 2023
  8. /
  9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1041

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1041
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

Budowa łącznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala oraz rozbiórkę kolidującego podziemnego zbiornika wody deszczowej przy
ul. Ogrodowej 9 na terenie działki nr ewid. 1708/6 w Szubinie.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 04.10.2023 r. do godziny: 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 04.10.2023 r. o godzinie: 12:30.

Organizator zdecydował o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 20.10.2023 do godz. 12.00.

Data rozpoczęcia
19/09/2023
Ogłaszający przetarg
  1. Zamawiający: Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią
  2. Organizator: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu

Kryterium wyboru oferty

Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia

Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy to 30.11.2023 r.

Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

a) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Piotr Jeziorski tel.: 883 846 869 e-mail pjeziorski@nowyszpital.pl

b) w zakresie merytorycznym: Piotr Jeziorski tel.: 883 846 869 e-mail pjeziorski@nowyszpital.pl; Ewa Skrzypek, tel.: 503 456 763; e-mail: eskrzypek@nowyszpital.pl

c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Jarosław Gierszewski, tel. 500 178 105; e- mail: jgierszewski@nowyszpital.pl

Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygniecie postepowania z dnia 23.10.2023 r.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę firmy:

Seb- Bud Sebastian Bucoń

Cena oferty: 822.065,52 zł brutto

 

Zestawienie z otwarcia ofert.

 

Dnia 20.10.2023 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30 dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

 

Nazwa firmy Wartość brutto
Oferta nr 1 SEB BUD Sebastian Bucoń 822.065,52

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000