1. Start
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Usługi
  6. /
  7. 2023
  8. /
  9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1021

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1021
W toku
Tytuł / przedmiot przetargu

Dzierżawa, obsługa i zarządzanie parkingiem przy Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.

Zmiany w przetargu

Zmiana 1 z dnia 14.04.2023
Zmianie ulega termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 25.04.2023 do godziny 12:00. Organizator dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej. Oferty należy złożyć  przesyłając ją  na adres poczty elektronicznej: ejanuszaniec@nowyszpital.pl

Zmiana 2 z dnia 14.04.2023

Zmianie ulega termin zadawania pytań do postępowania. Organizator odpowie na pytania oferentów zadane do dnia 20.04.2023.

Zmiana nr 3 z dnia 24.04.2023

Zmianie ulega termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 09.05.2023 do godziny 12:00. Organizator dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej. Oferty należy złożyć  przesyłając ją  na adres poczty elektronicznej: ejanuszaniec@nowyszpital.pl

 

Zmiana nr 4 z dnia 26.04.2023

Zamawiający zmienia treść punktu 6b – System rozliczeń:

BYŁO:

W ofercie Oferent deklaruje stały procentowy udział Zamawiającego w przychodach z regularnych opłat parkingowych (nie dotyczy karnych opłat dodatkowych).

WINNO BYĆ:

W ofercie Oferent deklaruje stały procentowy udział Zamawiającego w przychodach z regularnych opłat parkingowych (nie dotyczy karnych opłat dodatkowych) przewyższających wysokość stałego czynszu dzierżawnego, o którym mowa w lit. a.

Zmiana nr 5 z dnia 27.04.2023

Zamawiający zmienia treść Opisu Zadania  w zakresie: pkt 2 a., 2 c., 4 a., 4 b. i

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 18.04.2023 do godziny: 12.00.

Organizator dopuszcza możliwość składania ofert w formie elektronicznej. Oferty należy złożyć  przesyłając ją  na adres poczty elektronicznej: ejanuszaniec@nowyszpital.pl

 

Data rozpoczęcia
03/04/2023
Ogłaszający przetarg

Zamawiający:

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289349, NIP 8522521096, REGON 320425542

Organizator postępowania:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowa 4, 70 653 Szczecin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  0000568640, NIP 8513186008, REGON 362089459

działający, jako pełnomocnik Zamawiającego

Sposób prowadzenia przetargu

Zapytanie ofertowe

Kryterium wyboru oferty

100% cena

Termin wykonania zamówienia

30 dni od dnia podpisania umowy

Termin związania ofertą

3 miesiące

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

Osoba do kontaktu w zakresie formalnym:

Ewa Januszaniec, tel. 661 959 185, adres e-mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl;

Osoba do kontaktu w sprawie Projektu Stałej Organizacji Ruchu na terenie Nowy Szpital w Świebodzinie oraz wizji lokalnej:

Monika Urbanowicz, tel. 500 178 109, adres e-mail: MUrbanowicz@nowyszpital.pl

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000