1. Start
 2. /
 3. Przetargi
 4. /
 5. Remonty, inwestycje
 6. /
 7. 2023
 8. /
 9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1034 / Unieważnione

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1034 / Unieważnione
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

„Wymiana dźwigu szpitalnego 4-przystankowego, nieprzelotowego, towarowo-osobowego w Budynku Głównym Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin.” / Unieważnione

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 06.06.2023 r. do godziny: 12:00 .

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 11 a) warunków postępowania]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 06.06.2023 r. o godzinie: 12:30.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej, należy ją złożyć najpóźniej do 06.06.2023 r. do godziny 12.00. Ofertę cenowa wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać na adres mailowy: mkwasiborska@nowyszpital.pl
Na prośbę Organizatora przetargu Oferent zobowiązuje się do przesłania oryginalnej dokumentacji ofertowej.

Data rozpoczęcia
26/05/2023
Ogłaszający przetarg

 

Zamawiający:

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.

Młyńska 6

66-200 Świebodzin

Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653

działający, jako pełnomocnik Zamawiającego

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu.

Kryterium wyboru oferty

100% cena

Termin wykonania zamówienia

Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy to 10 listopada 2023r., z zastrzeżeniem:

– 10.10.2023 r.  Dostawa i montaż dźwigu szpitalnego

– 10.11.2023 r. Uzyskanie przez Wykonawcę decyzji UDT

Termin związania ofertą

30 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
 1. w zakresie merytorycznym: Ewa Skrzypek tel.: 503 456 763; e-mail eskrzypek@nowyszpital.pl , Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl oraz Iwona Nowicka tel. 506 971 805, e-mail: inowicka@nowyszpital.pl
 2. w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; : 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl
 3. w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Monika Urbanowicz, tel. ; e- mail: murbanowicz@nowyszpital.pl tel.: 500 178 109
Rozstrzygnięcie przetargu

Zestawienie z otwarcia ofert:

Dnia 06.06.2023 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

 

Lp. Nazwa firmy Wartość brutto
1 Oferta nr 1 Peter Lift, Konstantego Maciejewicza 32/l 26, 71-004 Szczecin 357 696,30 zł
2 Oferta nr 2 LIFTPROJEKT Rafalik Spółka komandytowa, ul Pawia 51/72 01-30 Warszawa 317 340,00 zł
3 Oferta nr 3 CHMIELEWSKI S.A. ul. Lipowa 27, 05-532 Baniocha 454 977,00 zł

 

Unieważniony ze względu na zmianę parametrów technicznych dźwigu.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000