1. Start
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Remonty, inwestycje
  6. /
  7. 2023
  8. /
  9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1018

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1018
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

„Przebudowa III piętra w budynku głównego szpitala w Olkuszu, o łącznej powierzchni pomieszczeń ok.  223 m2, celem dostosowania fragmentu Oddziału Położniczego i fragmentu Bloku Porodowego do obowiązujących warunków technicznych i sanitarnych”.

KOD CPV – 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 03.11.2023 r. do godziny: 12:00 .

Data rozpoczęcia
18/10/2023
Ogłaszający przetarg

Zamawiający i Organizator przetargu:

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.

1000-lecia 13

32-300 Olkusz

 

Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653

działający jako pełnomocnik Zamawiającego

Sposób prowadzenia przetargu

a)     Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu
na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”.

b)     Postępowanie odbędzie się z podziałem na część: jawną i niejawną. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej.

c)     W części jawnej postępowania Organizator przetargu:

i)       dokonuje otwarcia ofert;

ii)      ogłasza wyniki postępowania;

d)     W części niejawnej postępowania Organizator przetargu:

i)       stwierdza ważność złożonych ofert;

ii)      odrzuca oferty w przypadku niespełnienia przez Oferentów wymogów niniejszego postępowania;

iii)    w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;

iv)    przeprowadza negocjacje z Oferentami.

 

e)     Wyniki niniejszego postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora przetargu – www.nowyszpital.pl oraz na stronie Bazy Konkurencyjności – https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ , a ponadto o wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie, drogą elektroniczną, poinformowani zostaną wszyscy Oferenci.

f)       Organizator przetargu zastrzega sobie, że zmiany dotyczące postępowania

– w szczególności: zmiana terminu, miejsca składania, otwarcia ofert. Zmiany umieszczane będą na stronie internetowej: www.nowyszpital.pl  oraz na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

g)     Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji II etapu konkursu w formie negocjacji z Oferentami. W takim przypadku negocjacje polegały będą na zaproszeniu do rozmów w toku, których zaproszeni Oferenci zobowiązani będą przedstawić dalsze oferty, których warunki nie będą gorsze niż oferty już złożone w postępowaniu.

h)     Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Oferentów uczestniczących w niniejszym postępowaniu zakupowym zawarte zostały w Klauzuli informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszych Warunków.

Termin wykonania zamówienia

Nieprzekraczalny termin: 23.12.2023r. 

Termin związania ofertą

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

a)     w zakresie formalnym oraz merytorycznym:

Grzegorz Bularz tel. 661 300 243, e-mail: grzegorz.bularz@emc-sa.pl

Ewa Skrzypek tel. 503 456 763, e-mail: eskrzypek@nowyszpital.pl

b)     w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Marzanna Wójcik, tel. kom.: 501 429 748; e- mail: mwojcik@nowyszpital.pl

Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

Warunki postepowania 2023-1018 OLK

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – nie dotyczy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Załączniki do SOPZ:

Załącznik nr 1 do SOPZ – Rys. graficzne oznaczenie pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia

Załącznik nr 2 do SOPZ – Zestawienie pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia

Załącznik nr 3 do SOPZ obejmuje:

a) PROJEKT BUDOWLANY – PRZEBUDOWA PIĘTRA III ORAZ CZĘŚCI PIĘTRA II W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA W OLKUSZU W RAMACH MODERNIZACJI SZPITALA W NOWYM SZPITALU W OLKUSZU SP. Z O.O. AL. 1000-LECIA 13; obręb ewid. 0001 Olkusz, nr działki ewidencyjnej 3688/76; data opracowania Wrocław 30 września 2021r.; Projektant mgr inż. arch. Beata Misiaczek, sprawdzający mgr inz. Magdalena Łagowska; data opracowania 20 września 2021r.

b) Rozwiązania zamienne – propozycje. Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne spełniający wymogi techniczne określone w Projekcie Budowlanym oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.

Załącznik nr 4 do SOPZ – DECYZJA nr 126/2022 z dnia 25.02.2022r.

Załącznik nr 5 do SOPZ – Przedmiary robót, wersja edytowalna i nieedytowalna

 

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 7 – Wykaz zawierający, co najmniej jedno zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu robót budowlanych, w co najmniej 1 budynku użyteczności publicznej o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń objętych zadaniem inwestycyjnym, co najmniej 200 m2

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z innymi Oferentami

Załącznik nr 9 – Oświadczenie podmiotu trzeciego o udzieleniu Oferentowi niezbędnych zasobów na czas realizacji przedmiotu zamówienia

Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygniecie postepowania z dnia 03.11.2023 r.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę firmy:

VERTUS Rafał Pęcherz, ul. Kolejowa 29, 98-300 Wieluń

Cena oferty: 1 128 760,21 zł brutto

 

Zestawienie z otwarcia ofert:

Dnia 03.11.2023 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30 dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

Oferta nr 1: VERTUS Rafał Pęcherz, ul. Kolejowa 29, 98-300 Wieluń 1 128 760,21 zł brutto

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000