1. Start
 2. /
 3. Przetargi
 4. /
 5. Remonty, inwestycje
 6. /
 7. 2023
 8. /
 9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1017

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1017
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

„Przebudowa Oddziału Położniczego na III piętrze budynku głównego szpitala o łącznej powierzchni pomieszczeń ok. 293 m2 w Nowym Szpitalu w Świeciu”

Zmiany w przetargu

Zmiana nr 1 z dnia 16.03.2023 r.

Zmianie ulega termin składania ofert [pkt. 10 a)  warunków postępowania]:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 22.03.2023 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 11 a) warunków postępowania]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 22.03.2023 r. o godzinie: 12:30.

 

Zmiana nr 2 z dnia 16.03.2023 r.

Zmianie ulega termin zadawania pytań [pkt. 8 a) warunków postępowania]:

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej: nowyszpital.pl. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 20.03.2023 r.

 

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 22.03.2023 r. do godziny: 12:00 .

Miejsce i termin otwarcia ofert [pkt. 11 a) warunków postępowania]:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 22.03.2023 r. o godzinie: 12:30.

 

 

Data rozpoczęcia
02/03/2023
Ogłaszający przetarg

Zamawiający i Organizator przetargu:

Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,

Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, prowadzący: Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu

Adres do korespondencji: Nowy Szpital Sp. z o.o.

Wojska Polskiego 126,

86-100 Świecie.

 

Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu.

Kryterium wyboru oferty

100% cena

Termin wykonania zamówienia

Nieprzekraczalny termin: 16.06.2023r. 

Termin związania ofertą

60 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
 1. w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl oraz Iwona Nowicka tel. 506 971 805, e-mail: inowicka@nowyszpital.pl
 2. w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; : 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl
 3. w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Małgorzata Baumgart, tel. 500 178 107; e- mail: mbaumgart@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

Warunki postepowania 2023-1017 SWE

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 2023-1017

Załącznik nr 3 – Oświadczenie 2023-1017

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 2023-1017

Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 2023-1017

Załącznik nr 1 do SOPZ – Lokalizacja pomieszczeń….Rys. graficzne przedstawienie pomieszczeń objętych przebudową

Załącznik nr 2 do SOPZ Wykaz pomieszczeń zmodernizowanych i do modernizacji_Gin-Poł_

Załącznik nr 3 do SOPZ – Projekt wykonawczy 2023-1017

Załącznik nr 4 do SOPZ – Zamienny Projekt Budowlany 2023-1017

Załącznik nr 4.1. a do SOPZ – proj. wyk. branżowe, rewizja oraz technologia 2023-1017

Załącznik nr 4.2. do SOPZ – SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYK. I ODBIORU ROBÓT WAW SWE

Załącznik nr 5 do SOPZ -DECYZJA nr 240_2019 2023-1017

Załącznik nr 6 do SOPZ – DECYZJA nr 650_2017 2023-1017

Załącznik nr 7 do SOPZ – PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO 2023-1017

Załącznik nr 8 do SOPZ – OPIS TECHNICZNY DO PRZEDMIARÓW 2023-1017

Załącznik nr 9 do SOPZ – Przedmiary robót – branża budowlana

Załącznik nr 9.1. do SOPZ – Przedmiary robó – branża budowlana wersja edytowalna 2023-1017

Załącznik nr 10 do SOPZ – Przedmiary robót – branża elektryczna i niskoprądowa

Załącznik nr 10.1. do SOPZ – Przedmiary robót – branża elektryczna i niskoprądowa wersja edytowana2023-1017

Załącznik nr 11 do SOPZ – Przedmiary robót – branża sanitarna

Załącznik nr 11.1. do SOPZ – Przedmiary robót – branża sanitarna wersja edytowalna 2023-1017

Załącznik nr 6- Klauzula informacyjna RODO 2023-1017

Załącznik nr 7 – Przykładowy wzór przebiegu robot budowlanych 2023-1017

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o braku powiązań z Oferentami 2023-1017

Załącznik nr 9 – Oświadczenie podmiotu trzeciego 2023-1017

Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygniecie postepowania z dnia 25.04.2023 r.

W przedmiotowym postepowaniu wybrano ofertę firmy:

NEL-BUD Alicja Tomaszewska Rywałd 59, 87-220 Radzyń Chełmiński –  950 031,95 zł brutto (kwota po negocjacjach)

 

 

Zestawienie z otwarcia ofert (postępowanie 2023-1017)
Dnia 22.03.2023 r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

Nazwa firmy Wartość brutto
Oferta nr 1 NEL-BUD Alicja Tomaszewska Rywałd 59, 87-220 Radzyń Chełmiński 1 134 942,49 zł
Oferta nr 2 URBAŃSKI Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 151, 87-100 Toruń 966 924,96 zł

 

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000