1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
 6. /
 7. Opieka długoterminowa
 8. /
 9. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Zakres świadczeń:

Zapewniamy opiekę pacjentom, którzy zakończyli leczenie szpitalne jednak wymagają dalszej hospitalizacji ze względu na stan zdrowia i konieczność stałego nadzoru lekarskiego oraz potrzebują profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Pod okiem wyszkolonej kadry prowadzana jest rehabilitacja oraz terapia zajęciowa. Pacjenci mają zagwarantowane konsultacje m.in. z zakresu psychiatrii.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Kostrzynie nad Odrą liczy 50 łóżek. Znajduje się na  parterze budynku szpitala z dostępem do tarasu na całej długości zakładu. Posiada 16 sal chorych, w tym sale jedno, dwu, trzy i czteroosobowe  z pełnym wyposażeniem. Teren wokół szpitala otoczony jest lasem i pięknym drzewostanem.

Do zadań Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy:
 • opieka lekarska
 • całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki w warunkach domowych,
 • zapobiegnie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • prowadzenie terapii zajęciowej, usprawnienie i rehabilitacja lecznicza,
 • edukacja zdrowotna.
Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:
Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu jest:
 • skierowanie  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,
 • wniosek o wydanie skierowania do ZOL
 • skierowanie do ZOL
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 • Karta oceny Świadczeniobiorcy wg skali Bartel
Dodatkowe dokumenty:
 • kserokopia decyzji otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu)
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: osoby nieubezpieczone – kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy  – do wglądu
 • kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta, w tym karty leczenia szpitalnego zawierające podstawowe badania laboratoryjne (morfologia . poziom glukozy, jonogram, mocznik, kreatynina, kał na nosicielstwo 3x, Hbs (co najmniej z ostatniego miesiąca) oraz Rtg kl. piersiowej (z ostatniego roku )
 • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym o profilu ogólnym (w przypadku chorób współistniejących, tj. otępienie, zaburzenia  psychiczne, zaburzenia zachowania itp.) oraz możliwości wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo leczniczym – (zaświadczenie lekarskie o braku możliwości złożenia podpisu)
 • badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy
Ważne informacje:

Zgodę na przyjęcie pacjenta do zakładu opiekuńczo-leczniczego może wyrazić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu, a osoba ta nie posiada przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielania zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.

Dokumentacja niezbędna do wypełnienia dostępna jest u Kierownika Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego.

Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo–leczniczych i pielęgnacyjno–opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach.

Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz uzależnieniem
O fakcie zakwalifikowania do Zakładu oraz przybliżonym terminie przyjęcia pacjent jest informowany telefonicznie. Pacjenci są przyjmowani po dokonaniu kwalifikacji zgodnie z kolejnością zgłoszenia.

Dokładny termin (dzień, godzina) przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ustala kierownik Zakładu telefonicznie z pacjentem lub jego opiekunem.

Dokumenty do pobrania
Kontakt
Lokalizacja:

Kostrzyn nad Odrą, ul. Narutowicza 6

Numery telefonów:
 • 41 240 18 90
 • Kierownik ZOL – 41 240 18 91
 • Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 18 96
 • Dyżurka pielęgniarek – 41 240 18 94
 • Gabinet zabiegowy – 41 240 18 95

Kierownik ZOL – mgr Krystyna Ciesielska
Pielęgniarka oddziałowa – mgr Edyta Zimodro – w trakcie specjalizacji z opieki długoterminowej

!

Informujemy, że istnieje możliwość kontaktu audio-video z pacjentami zakładu opiekuńczo-leczniczego za pomocą aplikacji WhatsApp, pod numerem 538 552 385

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000