1. Start
 2. /
 3. Przetargi
 4. /
 5. Remonty, inwestycje
 6. /
 7. 2023
 8. /
 9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1044

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1044
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

„Adaptacja pomieszczeń szpitalnych w celu utworzenia pracowni gastroskopii na 4 piętrze segmentu C, w Nowym Szpitalu w Olkuszu sp. z.o.o.”
KOD CPV – 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 25.10.2023 r. do godziny: 12:00.

Data rozpoczęcia
10/10/2023
Ogłaszający przetarg
 1. Zamawiający i Organizator przetargu:
  Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
  ul. 1000-lecia 13
  32-300 Olkusz,
 2. Organizator przetargu:
  Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
  ul. Zbożowa 4
  Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu.

Kryterium wyboru oferty

Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia

Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy to 23.12.2023r.

Termin związania ofertą

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
 1. w zakresie formalnym oraz merytorycznym:
  1. Grzegorz Bularz tel. 661 300 243, e-mail: grzegorz.bularz@emc-sa.pl
  2. Ewa Skrzypek tel. 503 456 763, e-mail: eskrzypek@nowyszpital.pl
 2. w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej:
  1. Marzanna Wójcik, tel. kom.: 501 429 748; e- mail: mwojcik@nowyszpital.pl
Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygniecie postepowania z dnia 25.10.2023 r.

W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę firmy:

VERTUS Rafał Pęcherz, ul. Kolejowa 29, 98-300 Wieluń

Cena oferty: 446 270,78 zł brutto

 

Zestawienie z otwarcia ofert

Dnia 25.10.2023 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30 dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

Oferta nr 1: VERTUS Rafał Pęcherz, ul. Kolejowa 29, 98-300 Wieluń 446 270,78 zł brutto

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000