1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital we Wschowie
 6. /
 7. Opieka długoterminowa
 8. /
 9. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Zakres świadczeń:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) to forma stacjonarnej opieki długoterminowej. W ZOL zapewniamy opiekę całodobową opiekę pacjentom, którzy zakończyli leczenie szpitalne jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Do zadań zakładu opiekuńczo-leczniczego należy:
 • opieka lekarska,
 • działania pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne w ramach i konsultacje specjalistyczne w ramach ZOL
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki w warunkach domowych,
 • zapobiegnie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • prowadzenie terapii zajęciowej, usprawnienie i rehabilitacja lecznicza,
 • edukacja zdrowotna.
!

Uwaga – do ZOL we Wschowie przyjmowani są pacjenci wymagający leczenia nerkozastępczego (dializoterapii)

Zasady przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego:

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu jest:

 • skierowanie  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel,

W przypadku braku świadomej zgody na umieszczenie w ZOL wniosek może złożyć prawny opiekun, kurator lub sąd rodzinno-opiekuńczy.

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie są przyjmowane osoby, dla których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie. Czas pobytu w ZOL wynosi 6 miesięcy.

Do przyjęcia wymagane są również:

 • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu)
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 • decyzja sądu o skierowaniu do ZOL w przypadku pacjentów, którzy nie są w stanie świadomie złożyć zgody i nie mają ustanowionego prawnego opiekuna
 • kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta, w tym karty leczenia szpitalnego
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; osoby nieubezpieczone – kartę ubezpieczenie zdrowotnego lub decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy
Kontakt
Numery telefonów
 • Kierownik ZOL – 41 240 1461
 • Sekretariat ZOL – 41 240 1462
 • Dyżurka pielęgniarek – 41 240 1463

Koordynator ZOL PW – Anna Ciesielska

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000