1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Wąbrzeźnie
 6. /
 7. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Zakres świadczeń:

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym zapewniamy opiekę pacjentom, którzy zakończyli leczenie szpitalne jednak wymagają dalszej hospitalizacji ze względu na stan zdrowia i konieczność stałego nadzoru lekarskiego oraz potrzebują profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Do zadań Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy:

 • opieka lekarska,
 • całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki w warunkach domowych,
 • zapobiegnie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • prowadzenie terapii zajęciowej, usprawnienie i rehabilitacja lecznicza,
 • edukacja zdrowotna.

Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego:

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu jest:

 • skierowanie  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub  lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel,

Do przyjęcia wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie skierowania (wypełnia świadczeniobiorca)
 • skierowanie do ZOL
 • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 • karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego/przebywającego w zakładzie opiekuńczym  (ocena świadczeniobiorcy wg. skali Barthel

Zakład opiekuńczo-leczniczy w Wąbrzeźnie przyjmuje pacjentów w ramach umowy z NFZ i na zasadach komercyjnych.

Dodatkowe dokumenty:

 • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu)
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy  (do wglądu)
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: osoby nieubezpieczone – kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Lokalizacja:

Wąbrzeźno, ul. Wolności 27

Numer/numery telefonów:

 • Kierownik: 41 240 1751
 • Punkt pielęgniarski: 41 240 1752

Kierownik ZOL – Katarzyna Stachowska

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000