1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świebodzinie
 6. /
 7. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

Zakres świadczeń:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) sprawuje opiekę medyczną całodobowo oraz zapewnia pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia. Obejmuje swoją opieką pacjentów przewlekle chorych, z niepełnosprawnością, po ciężkiej chorobie lub zabiegu operacyjnym.

Do zadań zakładu opiekuńczo-leczniczego należy:

 • opieka lekarska,
 • działania pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne w ramach ZOL,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki w warunkach domowych,
 • zapobiegnie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • prowadzenie terapii zajęciowej, usprawnienie i rehabilitacja,
 • opieka psychologa i logopedy,
 • edukacja zdrowotna.

Przyjęcie na oddział:

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu jest:

 • wniosek lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarki środowiskowo- rodzinnej wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel,
 • skierowanie do ZOL

Do przyjęcia wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie skierowania do ZOL
 • skierowanie do ZOL
 • wywiad pielęgniarski  i zaświadczenie lekarskie
 • Karta oceny Świadczeniobiorcy wg skali Barthel

Ponadto świadczeniobiorca załącza  następujące dokumenty:

 • kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość dochodu świadczeniobiorcy (decyzję organu rentowego albo emerytalno -rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej;  decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy) – (oryginał do wglądu)
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: osoby nieubezpieczone – kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy,
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)
 • kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta, w tym karty leczenia szpitalnego zawierające podstawowe badania laboratoryjne ( morfologia z rozmazem, poziom glukozy, jonogram, kreatynina, badanie ogólne moczu co najmniej z ostatniego kwartału), wynik badania w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu KPC, MBL, OXA-48
 • dokumenty niezbędne w przypadku żywienia inną drogą niż naturalną dietą przemysłową: (karta kwalifikacji do  żywienia  dojelitowego i pozajelitowego dla dorosłych
 • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym o profilu ogólnym (w przypadku chorób współistniejących, tj. otępienie, zaburzenia  psychiczne, zaburzenia zachowania itp.)oraz możliwości wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo leczniczym-zaświadczenie lekarskie o braku możliwości złożenia podpisu;

Zgodę na przyjęcie pacjenta do zakładu opiekuńczo-leczniczego może wyrazić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy. W przypadku gdy stan zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu opiekuńczo-leczniczego nie pozwala na świadome wyrażenie zgody na przyjęcie do zakładu, a osoba ta nie posiada przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielania zgody na wykonywanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.

Dokumentacja niezbędna do wypełnienia dostępna jest u Kierownika Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego.

Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach.

Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz uzależnieniem

O fakcie zakwalifikowania do Zakładu oraz przybliżonym terminie przyjęcia pacjent jest informowany telefonicznie. Pacjenci są przyjmowani po dokonaniu kwalifikacji zgodnie z kolejnością zgłoszenia.

Dokładny termin (dzień, godzina) przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego ustala kierownik Zakładu telefonicznie z pacjentem lub jego opiekunem.

Dokumenty do pobrania:

Kontakt

Lokalizacja:

Młyńska 6, Świebodzin

Numery telefonów:

 • Kierownik ZOL (godz. 7.00-14.35) – 41 240 2135
 • dyżurka pielęgniarska (całodobowo) – 41 240 2136

Kierownik ZOL – Agnieszka Pyśk

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000