1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Nowy Szpital w Świebodzinie
  6. /
  7. Budowa lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych i modernizacja pomieszczeń SOR

Archiwum Projektów UE i dotacji

Budowa lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych i modernizacja pomieszczeń SOR
Informacje o projekcie

Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego

Tytuł Projektu: „Budowa lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych
i modernizacja pomieszczeń SOR wraz z zakupem sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Szpitalu
w Świebodzinie Sp. z o.o.”.

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.

ul. Młyńska 6 (budynek Szpitala)

ul. Jeziorowa (lądowisko dla śmigłowców ratunkowych)

66-200 Świebodzin

Cele Projektu

Cele ogólne:

a) wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa lubuskiego (poprzez wzmocnienie infrastruktury Nowego Szpitala
w Świebodzinie Sp. z o.o.),

b) podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie woj. lubuskiego (poprzez inwestycje w budowę lądowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych i modernizację pomieszczeń SOR Nowego Szpitala
w Świebodzinie Sp. z o.o., a także zakup nowego sprzętu medycznego do Placówki).

Cele bezpośrednie:

a) świadczenie usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego charakteryzujących się wysoką jakością i dostępnością dla pacjentów,

b) dostosowanie obiektów SOR Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. do rosnących potrzeb w zakresie ratownictwa medycznego i do nabywanego w ramach projektu sprzętu medycznego,

c) oferowanie przez SOR Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. wysokiego poziomu badań medycznych,

d) właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej SOR Nowego Szpitala
w Świebodzinie Sp. z o.o. oraz wzrost komfortu jej pracy.

Zakres rzeczowy Projektu

1) Budowa lądowiska sanitarnego przystosowanego do bezpiecznego lądowania i startu helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – z przeznaczeniem do lotu śmigłowców związanych z transportem pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej.

Lądowisko sanitarne dla śmigłowców ratunkowych zlokalizowane jest
poza terenem szpitala, w Świebodzinie przy ul. Jeziorowej. Lokalizacja lądowiska zapewnia uzyskanie czasu transportu karetką sanitarną pacjenta z lądowiska na SOR Nowego Szpitala w Świebodzinie nieprzekraczający 5 minut (przyjęta lokalizacja pozwoliła na uzyskanie przestrzeni powietrznej wolnej od przeszkód lotniczych). Przewiduje się od 2 do 4 operacji lotniczych w ciągu miesiąca.

W skład lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wchodzą następujące elementy:

* strefa podejścia końcowego i startu (FATO) – w formie kwadratu o boku długości
25,00 x 25,00 metrów, pozwala na obsługę śmigłowców, których największy wymiar
nie przekracza 12,50 metra. Strefa została obramowana oznacznikami z kostki betonowej szerokości 1,00 metra i oświetlona lotniczymi lampami, których wysokość nie przekracza
25 cm. Strefa posiada nawierzchnię darniową wykonaną z odpowiednio dobranej mieszanki traw.

strefa przyziemienia i wzlotu (TLOF) – symetrycznie w środku pola wzlotów znajduje się płaszczyzna strefy przyziemienia i wzlotu – utwardzona płyta z kostki brukowej w formie kwadratu o bokach 15,00 x 15,00 metrów. Wymiary te zapewniają prawidłową obsługę większości śmigłowców, które mogą pełnić rolę śmigłowców sanitarnych (wielkość bazy podwozia śmigłowca nie może przekroczyć 10,00 metrów).

droga dojazdowa łącząca lądowisko z drogą publiczną – droga dojazdowa z kostki betonowej o szerokości 4,0 metrów, zapewniająca połączenie lądowiska z drogą publiczną  (ul. Jeziorową). Droga dostosowana jest do obsługi wózków noszowych, karetek sanitarnych
i pojazdów pożarniczych. Poza lądowiskiem droga dojazdowa posiada plac do zawracania karetek sanitarnych, który ponadto pełni funkcję miejsca oczekiwania karetki na przylot śmigłowca.

* oświetlenie nawigacyjne – oświetlenie strefy przyziemienia i wzlotu lądowiska składa się
z 4 białych świateł krawędziowych usytuowanych na narożach płaszczyzny przyziemienia oraz oświetlenia projektorowego właczanego po wylądowaniu śmigłowca (12 białych świateł krawędziowych).

* oświetlenie terenu działki lądowiska – oświetlenie nocne terenu, włączane samoczynnie, składa się z 31 lamp rozmieszczonych wzdłuż płotu oraz 6 lamp słupków rozmieszczonych wzdłuż drogi dojazdowej.

* wskaźnik wiatru – podświetlany (w nocy) wskaźnik kierunku wiatru zamontowany
na uchylnym maszcie.

ogrodzenie lądowiska – ogrodzenie o wysokości minimum 2,44 metra, umożliwia skuteczne obserwowanie przez monitoring. Na słupkach ogrodzeniowych umieszczone latarnie oświetlające w porze nocnej teren lądowiska.

* kontener – zainstalowano w nim sterowanie elektryczne lądowiska oraz jest to miejsce przechowywania gaśnic przeciwpożarowych. Kontener może służyć także jako schronienie dla personelu medycznego oczekującego na przylot śmigłowca. Na kontenerze umieszone są niezbędne anteny, kamera wideo, włączniki i wyłączniki oświetlenia lotniskowego oraz maszty antenowe z umieszczonymi lampami oświetlenia przeszkodowego.

latarnia naprowadzająca –  zadaniem jest naprowadzanie wizualne dalekiego zasięgu
ze względu na utrudnioną identyfikację lądowiska z powodu obecności innych źródeł światła w pobliżu miejsca lądowania śmigłowców. Latarnię usytuowano na dachu najwyższego budynku Szpitala przy ul. Młyńskiej 6.

Ze względu na położenie lądowiska poza terenem Nowego Szpitala w Świebodzinie zamontowano monitoring, połączony drogą radiową z oddziałem ratunkowym Szpitala. Pozwala on na bieżąco obserwować teren lądowiska i interweniować podczas ewentualnych prób wtargnięcia niepowołanych osób na lądowisko oraz umożliwia również obserwację przez personel oddziału ratunkowego lądowania śmigłowca i procesu transportu pacjentów
ze śmigłowca do karetki sanitarnej.

Powierzchnia lądowiska wynosi ok. 0,06 ha, powierzchnia terenu objętego ogrodzeniem ok. 0,66 ha, powierzchnia drogi dojazdowej 0,03 ha.

2) Modernizacja istniejących pomieszczeń SOR – obejmuje swym zakresem odnowienie powierzchni ścian i sufitów, wymianę urządzeń sanitarnych, okładzin ściennych
i posadzek w sanitariatach oraz części stolarki drzwiowej. Modernizacja istniejących pomieszczeń SOR obejmować będzie następujący zakres prac budowlanych:

* montaż drzwi automatycznych (1 szt.)

* montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych  (3 szt.)

* montaż drzwi przesuwanych wewnętrznych (3 szt.)

* malowanie pomieszczeń oddziału (1 kpl.)

* modernizacja pomieszczeń obszaru resuscytacyjno – zabiegowego (1 kpl.)

* modernizacja łazienek dla pacjentów i personelu oddziału (1 kpl.)

* wymiana oświetlenia na energooszczędne (48 szt.).

3) Zakup sprzętu medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – 39 szt., w tym:

* Pompa infuzyjna (8 szt.)

* Defibrylator z teletransmisją (1 szt.)

* Respirator transportowy (1 szt.)

* Kardiomonitor (2 szt.)

* Respirator stacjonarny (2 szt.)

* Ssak elektryczny (4 szt.)

* Wózek leżący do przewozu chorych (3 szt.)

* Aparat do znieczulania (2 szt.)

* Aparat USG (1 szt.)

* Stół zabiegowy (2 szt.)

* Statyw do kroplówek (5 szt.)

* Lampa operacyjna sufitowa (1 szt.)

* Urządzenie do ogrzewania pacjenta (2 szt.)

* Łóżko intensywnej terapii (2 szt.)

* Urządzenie do masażu serca (1 szt.)

* Lampa zabiegowa na statywie (1 szt.)

* Defibrylator bez teletransmisji (1 szt.)

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu:

* Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.

* Liczba wspartych podmiotów leczniczych  udzielających świadczeń ratownictwa    medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego – 1 szt.

* Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 1 083 550,00 zł

* Liczba wybudowanych całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców
przy podmiotach leczniczych – 1 szt.

* Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców – 1 szt.

* Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełno sprawnościami – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu:

* Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – 58 520 osoby/rok

Źródła finansowania Projektu

* Wartość całkowita Projektu – 3 468 645,59 PLN

* Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 2 292 828,75 PLN (66,10%)

* Wkład własny – 1 175 816,84 PLN (33,90%)

Okres realizacji Projektu: 01.11.2012 – 30.11.2018

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących realizowanego projektu

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stworzyła łatwe w użyciu narzędzie służące zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Tel. 41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl