1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie
 6. /
 7. „Lubuskie sprawne i aktywne zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez NZOZ Szpital im. dr n. m. Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie”

Archiwum Projektów UE i dotacji

„Lubuskie sprawne i aktywne zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez NZOZ Szpital im. dr n. m. Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie”
Informacje o projekcie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 6. Regionalny rynek pracy
Działanie: 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy
Nr projektu: RPLB.06.07.00-08-0008/19

Miejsce realizacji Projektu

NZOZ Szpital im. dr n. m. Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie,
Pracownia Rehabilitacji w Lipkach Wielkich, ul. Szosowa 107, 66-431 Lipki Wielkie
NZOZ Szpital im. dr n. m. Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie,
Pracownia Rehabilitacji w Skwierzynie, ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna

Cele Projektu

Cel główny:
Przywrócenie 120 osobom ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanymi ze sposobem wykonywania pracy, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego programu rehabilitacji medycznej na terenie powiatu międzyrzeckiego w latach 2019-2021.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie liczby mieszkańców powiatu międzyrzeckiego, którzy w okresie działania projektu skorzystali z rehabilitacji leczniczej,
 • włączenie do rehabilitacji po raz pierwszy od roku co najmniej 30% Uczestników/Uczestniczek projektu,
 • skrócenie czasu oczekiwania na podjęcie rehabilitacji do maksymalnie czterech tygodni od zgłoszenia u 100% Uczestników/Uczestniczek projektu,
 • uzyskanie stanu poprawy w odniesieniu do schorzenia będącego wskazaniem do rehabilitacji u co najmniej 30% Uczestników/Uczestniczek projektu,
 • poprawa sprawności funkcjonalnej u co najmniej 50% Uczestników/Uczestniczek projektu,
 • podjęcie pracy po opuszczeniu projektu przez co najmniej 30% Uczestników/Uczestniczek, którzy przed przystąpieniem do projektu pozostawali bez zatrudnienia,
 • poprawa wiedzy w zakresie ograniczenia zagrożenia zdrowotnego związanego ze sposobem wykonywania pracy, z uwzględnieniem znajomości rozwiązań bezpiecznych i ergonomicznych u co najmniej 30% Uczestników/Uczestniczek projektu,
 • zwiększenie rekreacyjnej aktywności fizycznej u co najmniej 30% Uczestników/Uczestniczek projektu, dostosowanej do ich potrzeb i możliwości.

Grupa docelowa projektu:

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają warunki:
a) uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu międzyrzeckiego,
b) są w wieku 15 lat i więcej,
c) oraz:
a. pozostają w zatrudnieniu oraz z powodu schorzeń układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, odczuwają ograniczenie w wykonywaniu pracy zarobkowej lub są zagrożeni utratą zdolności do pracy, lub
b. pozostają bez zatrudnienia (są bezrobotni) oraz doświadczają problemów z podjęciem zatrudnienia lub powrotem na rynek pracy na skutek choroby lub niepełnosprawności (dotyczy schorzeń układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych), u których rokowanie co do odzyskania sprawności i zdolności do pracy jest pozytywne.

Zakres rzeczowy Projektu

1. Zakup rehabilitacyjnej aparatury medycznej wykorzystywanej do realizacji działań w projekcie:
1) Zakup i dostawa kompletu drobnych sprzętów do ćwiczeń gimnastycznych (kinezyterapii)

2. Realizacja Programu rehabilitacji leczniczej, na który składają się:
1) Konsultacja rehabilitacyjna wstępna u lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej lub magistra fizjoterapii, która będzie pierwszym krokiem każdego Uczestnika/Uczestniczki w projekcie. Konsultacja polegać będzie na badaniu m.in. podmiotowym, przedmiotowym, analizie dostarczonej dokumentacji medycznej i badań dodatkowych. Jeżeli Uczestnik/Uczestniczka trafi do Programu z zaleceniami rehabilitacyjnymi lekarza sprawującego opiekę medyczną nad Uczestnikiem/Uczestniczką, zadaniem lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej będzie weryfikacja tych zaleceń pod względem ich aktualności i ewentualna modyfikacja, uwzględniająca aktualny stan Uczestnika/Uczestniczki. W wyniku konsultacji wstępnej dla każdego Uczestnika/Uczestniczki projektu określony zostanie indywidualny program ćwiczeń/masaży i zabiegów (z uwzględnieniem także potencjalnych przeciwwskazań) oraz innych form wsparcia.
2) Przeprowadzenie indywidualnych programów rehabilitacyjnych, w tym:

 •  kinezyterapia lub masaż leczniczy (średnio 10 zajęć na Uczestnika/Uczestniczkę),
 • komplet zabiegów leczniczych z zakresu: elektroterapii, światłolecznictwa, magnetoterapii, hydroterapii, krioterapii, ultradźwięki (średnio 10 kompletów).

Ostateczna liczba i rodzaj zabiegów oraz ćwiczeń zostanie określona indywidualnie dla każdego Uczestnika/Uczestniczki, w zależności od jego potrzeb i choroby, z którą się zmaga.
Czas oczekiwania na włączenie Uczestnika/Uczestniczki do Programu kompleksowej rehabilitacji medycznej wynosić będzie maksymalnie 4 tygodnie.
Dobór form wsparcia będzie zindywidualizowany, a w razie potrzeby będzie możliwość kontynuacji rehabilitacji, jeśli dotychczasowe działania nie przyniosły wystarczającego rezultatu.
3) Szkolenia grupowe dla Uczestników/Uczestniczek projektu w zakresie profilaktyki i zagrożeń w środowisku pracy oraz kształtowania zdrowego trybu życia (2 zajęcia po 45 minut dla grup średnio 10-osobowych) w celu poprawy samoświadomości Uczestników/Uczestniczek Programu odnoszącej się do ergonomii i profilaktyki zagrożeń w środowisku pracy, prawidłowego sposobu wykonywania pracy, z uwzględnieniem prawidłowej postawy stojącej/siedzącej, nauki oszczędzających technik dźwigania, informacji o obciążeniach stanowiących główne zagrożenie dla układu ruchu wraz ze wskazaniem możliwości redukowania ryzyka z nimi związanego (właściwa organizacja pracy, przestrzeganie limitów obciążeń, używanie pomocy transportowych, prawidłowe ukształtowanie stanowiska komputerowego i in.), a także kształtowania zdrowego stylu życia, szczególnie poprzez promowanie zdrowej aktywności fizycznej w czasie wolnym.
4) Konsultacja rehabilitacyjna kontrolna – po zakończonym cyklu rehabilitacji dokonana zostanie ocena efektów Programu i podjęta decyzja o zakończeniu rehabilitacji lub kontynuacji zabiegów w ramach Programu rehabilitacji leczniczej.
5) Przeprowadzenie kolejnego cyklu indywidualnych programów rehabilitacyjnych dla Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy po pierwszym cyklu rehabilitacji nie uzyskali zadowalających wyników. Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej/magister fizjoterapii skieruje Uczestnika/Uczestniczkę na kolejny cykl rehabilitacji (kinezyterapia lub masaż leczniczy + komplet zabiegów leczniczych – jak w punkcie 2, przy czym cykl rehabilitacyjny może ulec modyfikacji w porównaniu do pierwszego cyklu, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb zdrowotnych pacjenta).
6) Konsultacja rehabilitacyjna kontrolna i zarazem końcowa projektu dla Uczestników/Uczestniczek Programu powtarzających cykl rehabilitacyjny wraz ze skierowaniem do lekarza medycyny pracy.
7) Konsultacja lekarza medycyny pracy mająca na celu interpretację wyników rehabilitacji każdego z Uczestników/Uczestniczek w celu określenia aktualnych szans zawodowych Uczestników/Uczestniczek i prognoz dotyczących ich dalszej aktywności zawodowej.

3. Zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników/Uczestniczek projektu
Dla Uczestników/Uczestniczek projektu spełniających kryteria określone w Regulaminie projektu zaplanowano zwrot kosztów dojazdu na konsultacje/zabiegi/szkolenie.

4. Zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi od Uczestników/Uczestniczek Programu
Dla Uczestników/Uczestniczek projektu, którzy sprawują opiekę nad osobami zależnymi zaplanowano zwrot poniesionych kosztów opieki nad podopiecznymi w czasie korzystania przez Uczestnika/Uczestniczkę z konsultacji/zabiegów/szkoleń w ramach projektu.

Szczegóły dotyczące kwalifikowania do projektu oraz warunków przyznawania wsparcia w projekcie znajdują się w Regulaminie projektu dostępnym na stronie projektu

Wskaźniki Projektu

Wskaźnik rezultatu:

 • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 61 osób (w tym: 31 kobiet i 30 mężczyzn)

Wskaźniki produktu:

 • Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców – 1 szt.
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 33 osób (w tym: 17 kobiet i 16 mężczyzn)
 • Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS – 120 osób (w tym: 61 kobiet i 59 mężczyzn)
Źródła finansowania Projektu

Wartość całkowita Projektu: 174 100,00 PLN, w tym:

 •  dofinansowanie UE (Europejski Fundusz Społeczny): 165 395,00 PLN (95,00%)
 • wkład własny: 8 705,00 PLN (5,00%)

Informacje na temat projektu i warunków udziału w projekcie można uzyskać:

 • w Pracowni Rehabilitacji w Lipkach Wielkich NZOZ Szpital im. dr n.med. R. Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie, ul. Szosowa 107, 66-544 Lipki Wielkie,
 • w Pracowni Rehabilitacji w Skwierzynie NZOZ Szpital im. dr n.med. R. Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie, ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna,
 • pod numerem telefonu: +48 516 049 488,
 • adres email: projektskwierzyna@nowyszpital.pl

Okres realizacji Projektu: 01.10.2019 – 31.12.2021

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.06.07.00-08-0008/19-00 zawartej w Zielonej Górze w dniu 28 maja 2019 r. pomiędzy Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego a NZOZ Szpital im. dr n. m. Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. w Skwierzynie

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000