1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Wąbrzeźnie
 6. /
 7. Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie (RPKP.03.03.00-04-0029/17)

Archiwum Projektów UE i dotacji

Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie (RPKP.03.03.00-04-0029/17)
Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Konkurs: RPKP.03.03.00-IZ.00-04-104/17

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-D.433.3.11.2018 zawarta w Toruniu w dniu 12 września 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim (Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020) a Nowym Szpitalem w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
ul. Wolności 27
87-200 Wąbrzeźno
Budynek Laboratorium „C”
Budynek Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej „D”

Cele Projektu

Cel główny:
Zmniejszenie poziomu energochłonności obiektów szpitalnych Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. o 80,47% w roku docelowym 2021 roku w stosunku do roku bazowego 2016

Cele szczegółowe:

 • dostosowanie budynków do wymogów związanych z wartością współczynnika przenikania ciepła Ui oraz ograniczenie ich energochłonności i dużej ilości strat energii;
 • zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynków;
 • poprawa warunków pobytu pacjentów korzystających z usług medycznych Szpitala oraz warunków pracy personelu medycznego i administracyjnego;
 • zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery;
 • poprawa estetyki zewnętrznej obiektów szpitalnych.
Zakres rzeczowy Projektu

Roboty budowlane – modernizacja energetyczna obejmujące prace termomodernizacyjne w obiekcie Budynku Laboratorium „C” oraz Budynku Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej „D”.

Budynek Laboratorium „C” (kubatura użytkowa – 2 959,89 m3, powierzchnia użytkowa – 913,75 m2, rok budowy 1902):
a) docieplenie ścian zewnętrznych (powierzchnia docieplenia – 985,02 m2);
b) docieplenie dachu (powierzchnia docieplenia – 105,00 m2);
c) docieplenie ścian w gruncie (powierzchnia docieplenia: 126,02 m2);
d) wymiana stolarki okiennej (powierzchnia wymiany – 116,78 m2);
e) wymiana stolarki drzwiowej (powierzchnia wymiany – 12,03 m2);
f) modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (demontaż starego pojemnościowego podgrzewacza wody i montaż nowego);
g) modernizacja instalacji systemu grzewczego c.o. (demontaż starej instalacji, wykonanie nowej instalacji z rur izolowanych wraz z montażem nowych grzejników wyposażonych w głowice termostatyczne);
h) wymiana oświetlenia wewnętrznego (demontaż opraw oświetleniowych i montaż nowych opraw energooszczędnych ze źródłami LED).

Budynek Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej „D” (kubatura użytkowa – 3 634,62 m3, powierzchnia użytkowa – 1 341,75 m2, rok budowy 1889):
a) docieplenie ścian zewnętrznych (powierzchnia docieplenia – 1 088,01 m2);
b) docieplenie dachu (powierzchnia docieplenia – 140,00 m2);
c) docieplenie ścian w gruncie (powierzchnia docieplenia: 155,76 m2);
d) wymiana stolarki okiennej (powierzchnia wymiany – 140,99 m2);
e) wymiana stolarki drzwiowej (powierzchnia wymiany – 14,61 m2);
f) modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (demontaż starego pojemnościowego podgrzewacza wody i montaż nowego);
g) modernizacja instalacji systemu grzewczego c.o. (demontaż starej instalacji, wykonanie nowej instalacji z rur izolowanych wraz z montażem nowych grzejników wyposażonych w głowice termostatyczne);
h) wymiana oświetlenia wewnętrznego (demontaż opraw oświetleniowych i montaż nowych opraw energooszczędnych ze źródłami LED).

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2020)
1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2 [szt.] (Budynek Laboratorium „C”, Budynek Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna „D”)
2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2 255,50 [m2] (Budynek Laboratorium „C” – 913,75 m2, Budynek Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna „D” – 1 341,75 m2).

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2021):
1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 35,375 [MWh/rok] 2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 101,53 [GJ/rok] 3. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 426 703,79 [kWh/rok] 4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 120,52 [tony równoważnika CO2]

Źródła finansowania Projektu

Wartość całkowita Projektu – 2 108 627,45 PLN
Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 1 648 302,77 PLN (78,17%)
Wkład własny – 460 324,68 PLN (21,83%)

Okres realizacji Projektu: 20.11.2016 – 31.12.2020

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000