1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Wąbrzeźnie
 6. /
 7. Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie (RPKP.06.01.01-04-0070/17)

Archiwum Projektów UE i dotacji

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Wąbrzeźnie (RPKP.06.01.01-04-0070/17)
Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe

Konkurs: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-B.433.6.7.2018 zawarta w Toruniu w dniu 18 maja 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Nowym Szpitalem w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
ul. Wolności 27
87-200 Wąbrzeźno

Cele Projektu

Cel główny:

Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w powiecie wąbrzeskim poprzez przeprowadzenie modernizacji i zwiększeniu liczby świadczonych usług medycznych przy wykorzystaniu sprzęt medycznego zakupionego w ramach Projektu.

Cele szczegółowe:

 • zadowalająca oferta świadczonych usług medycznych,
 • zadowalający poziom badań medycznych,
 • właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej,
 • dostosowanie oddziałów i poradni do obowiązujących przepisów,
 • posiadanie odpowiedniego i nowoczesnego sprzętu medycznego.

Cele ogólne:

 • skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania i ich hospitalizacji,
 • wzrost poziomu komfortu pracy i wydajności personelu medycznego,
 • wykonywanie kompleksowych badań medycznych,
 • zwiększenie liczby pacjentów korzystających z usług Szpitala i wzrost poziomu konkurencyjności Szpitala na rynku usług medycznych,
 • wzrost poziomu usług medycznych na terenie powiatu wąbrzeskiego wpływający na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców.
Zakres rzeczowy Projektu

1. Roboty budowlane:

a) Modernizacja Oddziału Wewnętrznego
b) Modernizacja Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

2. Zakup sprzętu medycznego:

a) Poradnia Otolaryngologiczna – Kabina ciszy do badania słuchu – 1 szt.
b) Poradnia Okulistyczna – Dioptromierz – 1 szt.
c) Oddział Chirurgiczny Ogólny – 3 szt.:

 • wózek do transportu pacjentów na leżąco z regulacją wysokości – 1 szt.
 • odgrzewacz płynów infuzyjnych – 1 szt.
 • defibrylator – 1 szt.

d) Oddział Chorób Wewnętrznych – 76 szt.:

 • łóżko szpitalne sterowane elektrycznie – 4 szt.
 • kardiomonitor – 2 szt.
 • łóżko – 24 szt.
 • stolik przyłóżkowy – 24 szt.
 • szafka do szatni dla personelu – 14 szt.
 • respirator transportowy – 1 szt.
 • defibrylator Lfepack 15 z możliwością przesyłu – 1 szt.
 • wózek do transportu pacjentów na leżąco z regulacją wysokości – 1 szt.
 • pompa do karmienia pozajelitowego – 3 szt.
 • aparat przyłóżkowy RTG – 1 szt.
 • wózek wanna – 1 szt.

e)  Oddział Ginekologiczny – 3 szt.:

 • elektroresektoskop – 1 szt.
 • termostapler (do przypalania tkanek) – 1 szt.
 • kardiomonitor – 1 szt.
Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2019)

 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt. (Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.)
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt. (Oddział Chorób Wewnętrznych – Pawilon Szpitalny (budynek A), Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – Budynek Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej (budynek D).
 • Liczba przebudowanych obiektów ochrony zdrowia – 2 szt. (Oddział Chorób Wewnętrznych – Pawilon Szpitalny (budynek A), Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – Budynek Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej (budynek D).
 • Liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia – 3 szt. (doposażenie w nowy sprzęt medyczny: Oddział Chirurgiczny Ogólny i Oddział Ginekologiczny – Budynek Główny Szpitala (Budynek B). Oddział Chorób Wewnętrznych – Pawilon Szpitalny (Budynek A), Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Okulistyczna – budynek Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej (budynek D).
 • Liczba zakupionej aparatury medycznej- 46 szt.
 • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej-  474 800,00 zł
 • Liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji projektu- 5 szt. (ulepszone usługi zdrowotne na Oddziale Wewnętrznym, Chirurgicznym Ogólnym, Oddziale Ginekologicznym, Poradni Otolaryngologicznej i Poradni Okulistycznej).

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2020):

 • Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów ochrony zdrowia – 2 850 osoby
 • Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 1 515 osoby
 • Potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupioną aparaturą medyczną – 1 726 szt.
 • Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 34 220 osoby
Źródła finansowania Projektu
 • Wartość całkowita Projektu – 1 666 300,00 PLN
 • Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) –962 275,15 PLN (57,75%)
 • Wkład własny – 704 024,85PLN (42,25%)

Okres realizacji Projektu: 28.06.2017 – 31.10.2019

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000