1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Wąbrzeźnie
 6. /
 7. Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Archiwum Projektów UE i dotacji

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Nabór: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-72P/20 (Pozakonkursowy)

Umowa Partnerska Nr DZ-9024.20.11.433.21.2020 zawarta w Toruniu w dniu 22.04.2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim (Lider) a Nowym Szpitalem w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. (Partner)

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
ul. Wolności 27
87-200 Wąbrzeźno

Cele Projektu

Projekt został przygotowany przez Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego w związku z pojawieniem się epidemii choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, a co się z tym wiąże naglącą koniecznością realizacji działań w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego w obliczu epidemii.
Projekt jest realizowany w partnerstwie między samorządem województwa kujawsko- pomorskiego (Lider projektu) a 28 podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego (Partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

Zakres rzeczowy Projektu

Sprzęt medyczny i wyposażenie do walki z wirusem COVID-19:

 • Aparat EKG – 2 szt. (Urządzenie służące do badania pracy serca w celu wykrywania związanych z tym zaburzeń, m.in. zapalenie mięśnia sercowego, choroba wieńcowa, ślady przebytego i symptomy występującego aktualnie zawału serca, zaburzenia rytmu serca, niektóre wrodzone wady serca. Sprzęt dedykowany diagnostyce odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19).
 • Aparat USG – 2 szt. (Możliwość obrazowania naczyń z opcją kolorowego doppler’a. Pozwala na diagnostykę układu tętniczego i żylnego zarówno naczyń domózgowych jak naczyń kończyn dolnych i górnych oraz jamy brzusznej oraz innych. Sprzęt dedykowany diagnostyce odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19).
 • Respirator – 2 szt. (Urządzenie medyczne zamiennie nazywane sztucznym płucem. Jego zadaniem jest wspomaganie lub zastępowanie mięśni pacjenta, niezbędnych do oddychania. Sprzęt dedykowany leczeniu odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19).
 • Defibrylator – 2 szt. (Urządzenie służące do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca, używany w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Sprzęt dedykowany leczeniu odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19).
 • Ambulans systemowy – 1 szt. wraz z wyposażeniem, tj. Zestaw transportowy – 1 szt., Krzesełko transportowe – 1 szt., Nosze podbierające – 1 szt. (Przewóz pacjentów zdiagnozowanych lub z podejrzeniem COVID-19 skierowanych do leczenia w szpitalu specjalistycznym jednoimiennym, izolatorium lub innym dedykowanym pacjentom zdiagnozowanym lub z podejrzeniem COVID-19, z jednoczesnym zapewnieniem w czasie transportu sprzętu medycznego do udzielania natychmiastowej pomocy w stanie zagrożenia życia i zdrowia pacjenta. Przewóz próbek materiału biologicznego w celu badania w kierunku COVID-19).
 • Termometr bezdotykowy – 32 szt. (Przeznaczenie – pomiar temperatury ciała, niezbędne do oceny oznak zakażenia. Sprzęt dedykowany procedurom typu Triage oraz diagnostyce odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19).
 • Inhalator – 13 szt. (Inhalator jest urządzeniem, które służy do podawania leków w formie aerozolu. Z inhalatorów korzystają pacjenci w terapii różnych schorzeń układu oddechowego, w tym astmy, czy chorób oskrzeli i płuc. Sprzęt dedykowany leczeniu odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19).
 • Ssak elektryczny – 5 szt. (Ssak służy do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy. Sprzęt dedykowany leczeniu odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19).
 • Urządzenie do dezynfekcji fumigacyjnej – 4 szt. (Szybkie dezynfekowanie poprzez zamgławianie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w szpitalu i poradniach specjalistycznych – zredukowanie liczby drobnoustrojów podłogi, ściany, urządzenia, narzędzi itp.. Dotyczy szczególnie obszarów przebywania pacjentów zdiagnozowanych lub z podejrzeniem COVID-19).
 • Pompa dwustrzykawkowa do podaży leków – 10 szt. (Pompa infuzyjna to system podawania leków bezpośrednio do krwi pacjenta. Niezbędne jest nadzorowanie samej procedury, w celu uniknięcia infekcji i nieprawidłowości. Sprzęt dedykowany leczeniu odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19).
Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2022) – Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

 1. Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
 2. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 986 353,71 PLN
 3. Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 1 szt.
 4. Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 – 2 szt.
 5. Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory – 70 szt.
 6. Wartość zakupionego sprzętu medycznego – 617 534,07 PLN
 7. Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego – 1 szt.
 8. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2023):

 1. Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 1 000 osoby (Partnerzy projektu)
Źródła finansowania Projektu

Wartość całkowita Projektu – 986 353,71 PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 887 718,33 PLN (90,00%)

Budżet Państwa – 98 635,38 PLN (10,00%)

Okres realizacji Projektu: 01.02.2020 – 31.03.2022

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz środków Budżetu Państwa

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000