1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Szprotawie
 6. /
 7. “Sprawni i aktywni zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez Nowy Szpital w Szprotawie sp. z o.o.”

Archiwum Projektów UE i dotacji

“Sprawni i aktywni zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez Nowy Szpital w Szprotawie sp. z o.o.”
Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:
 6. Regionalny rynek pracy
Działanie: 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy

Nr projektu: RPLB.06.07.00-08-0007/19

Cele Projektu

Cel główny:

Przywrócenie 1500 osobom ze schorzeniami układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanymi ze sposobem wykonywania pracy, pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej poprzez wdrożenie kompleksowego programu rehabilitacji medycznej na terenie powiatu żagańskiego w latach 2019-2023.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie liczby mieszkańców powiatu żagańskiego, którzy w okresie działania projektu skorzystali z rehabilitacji leczniczej,
 • włączenie do rehabilitacji po raz pierwszy od roku co najmniej 30% Uczestników/Uczestniczekprojektu,
 • skrócenie czasu oczekiwania na podjęcie rehabilitacji do maksymalnie czterech tygodni od zgłoszenia u 100% Uczestników/Uczestniczek projektu,
 • uzyskanie stanu poprawy w odniesieniu do schorzenia będącego wskazaniem do rehabilitacji u co najmniej30% Uczestników/Uczestniczekprojektu,
 • poprawa sprawności funkcjonalnej uco najmniej 50% Uczestników/Uczestniczekprojektu,
 • podjęcie pracy po opuszczeniu projektu przez co najmniej 30% Uczestników/Uczestniczek, którzy przed przystąpieniem do projektu pozostawali bez zatrudnienia,
 • poprawa wiedzy w zakresie ograniczeniazagrożenia zdrowotnego związanego ze sposobem wykonywania pracy, z uwzględnieniem znajomości rozwiązań bezpiecznych i ergonomicznych uco najmniej 30% Uczestników/Uczestniczekprojektu,
 • zwiększenie rekreacyjnej aktywności fizyczneju co najmniej 30% Uczestników/Uczestniczekprojektu, dostosowanej do ich potrzeb i możliwości.

Grupa docelowa projektu:

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają warunki:

 • uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu żagańskiego,
 • są w wieku 15 lat i więcej oraz:
  a) pozostają w zatrudnieniu oraz z powodu schorzeń układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, odczuwają ograniczenie w wykonywaniu pracy zarobkowej lub są zagrożeni utratą zdolności do pracy, lub
  b) pozostają bez zatrudnienia (są bezrobotni) oraz doświadczają problemów z podjęciem zatrudnienia lub powrotem na rynek pracy na skutek choroby lub niepełnosprawności (dotyczy schorzeń układu ruchu lub obwodowego układu nerwowego, skutków wypadków przy pracy lub chorób zawodowych), u których rokowanie co do odzyskania sprawności i zdolności do pracy jest pozytywne.
Zakres rzeczowy Projektu

I. Zakup rehabilitacyjnej aparatury medycznej wykorzystywanej do realizacji działań w projekcie:

 • aparat do krioterapii (1 szt.)
 • aparat do hydroterapii kończyn dolnych (1 szt.)
 • aparat do hydroterapii kończyn górnych (1 szt.)
 • łóżka rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem przeznaczonego do ćwiczeń równoważnych, samowspomaganych oraz czynnych (1 szt)

II. Realizacja “Programu rehabilitacji leczniczej”, na który składają się:

1. Konsultacja rehabilitacyjna wstępna u lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej lub magistrafizjoterapii, która będzie pierwszym krokiem każdego Uczestnika/Uczestniczkiw projekcie. Konsultacja polegać będzie na badaniu m.in. podmiotowym, przedmiotowym, analizie dostarczonej dokumentacji medycznej i badań dodatkowych. Jeżeli Uczestnik/Uczestniczka trafi do Programu z zaleceniami rehabilitacyjnymi lekarza sprawującego opiekę medyczną nad Uczestnikiem/Uczestniczką, zadaniem lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej będzie weryfikacja tych zaleceń pod względem ich aktualności i ewentualna modyfikacja, uwzględniająca aktualny stan Uczestnika/Uczestniczki. Wwyniku konsultacji wstępnej dla każdego Uczestnika/Uczestniczki projektu określony zostanie indywidualny program ćwiczeń/masaży i zabiegów (z uwzględnieniem także potencjalnych przeciwwskazań) oraz innych form wsparcia.

2. Przeprowadzenie indywidualnych programów rehabilitacyjnych, w tym:

 • kinezyterapia lub masaż leczniczy (średnio 10 zajęć na Uczestnika/Uczestniczkę),
 • komplet zabiegów leczniczych z zakresu: elektroterapii, światłolecznictwa, magnetoterapii, hydroterapii, krioterapii, ultradźwięki(średnio 10 kompletów).

Ostateczna liczba i rodzaj zabiegów oraz ćwiczeń zostanie określona indywidualnie dla każdego Uczestnika/Uczestniczki, w zależności od jego potrzeb i choroby, z którą się zmaga. Czas oczekiwania na włączenie Uczestnika/Uczestniczki do Programu kompleksowej rehabilitacji medycznej wynosić będzie maksymalnie 4 tygodnie. Dobór form wsparcia będzie zindywidualizowany, a w razie potrzeby będzie możliwość kontynuacji rehabilitacji, jeśli dotychczasowe działania nie przyniosły wystarczającego rezultatu.

3. Szkolenia grupowe dla Uczestników/Uczestniczek projektu w zakresie profilaktyki i zagrożeń w środowisku pracy oraz kształtowania zdrowego trybu życia (2 zajęcia po 45 minut dla grup średnio 10-osobowych) w celu poprawy samoświadomości Uczestników/Uczestniczek Programu odnoszącej się do ergonomii i profilaktyki zagrożeń w środowisku pracy, prawidłowego sposobu wykonywania pracy, z uwzględnieniem prawidłowej postawy stojącej/siedzącej, nauki oszczędzających technik dźwigania, informacji o obciążeniach stanowiących główne zagrożenie dla układu ruchu wraz ze wskazaniem możliwości redukowania ryzyka z nimi związanego (właściwa organizacja pracy, przestrzeganie limitów obciążeń, używanie pomocy transportowych, prawidłowe ukształtowanie stanowiska komputerowego i in.), a także kształtowania zdrowego stylu życia, szczególnie poprzez promowanie zdrowej aktywności fizycznej w czasie wolnym.

4. Konsultacja rehabilitacyjna kontrolna–po zakończonym cyklu rehabilitacji dokonana zostanie ocena efektów Programu i podjęta decyzja o zakończeniu rehabilitacji lub kontynuacji zabiegów w ramach Programu rehabilitacji leczniczej.

5. Przeprowadzenie kolejnego cyklu indywidualnych programów rehabilitacyjnychdla Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy po pierwszym cyklu rehabilitacji nie uzyskali zadowalających wyników. Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej/magister fizjoterapii skieruje Uczestnika/Uczestniczkę na kolejny cykl rehabilitacji (kinezyterapia lub masaż leczniczy + komplet zabiegów leczniczych – jak w punkcie 2, przy czym cykl rehabilitacyjny może ulec modyfikacji w porównaniu do pierwszego cyklu, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb zdrowotnych pacjenta).

6. Konsultacja rehabilitacyjna kontrolna i zarazem końcowa projektudla Uczestników/Uczestniczek Programu powtarzających cykl rehabilitacyjny wraz ze skierowaniem do lekarza medycyny pracy.

7. Konsultacja lekarza medycyny pracymająca na celu interpretację wyników rehabilitacji każdego z Uczestników/Uczestniczek w celu określenia aktualnych szans zawodowych Uczestników/Uczestniczek i prognoz dotyczących ich dalszej aktywności zawodowej.

Szczegóły dotyczące kwalifikowania do projektu oraz warunków przyznawania wsparcia w projekcie znajdują się na stronie:

Wskaźniki Projektu

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 720 osób (w tym: 369 kobiet i 351 mężczyzn)

Wskaźniki produktu:

 • Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców – 1 szt.
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 414 osób (w tym: 212 kobiet i 202 mężczyzn)
 • Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS – 1 500 osób (w tym: 768 kobiet i 732 mężczyzn)
Źródła finansowania Projektu

Wartość całkowita Projektu: 2 076 840,00 PLN, w tym:

 • dofinansowanie UE (Europejski Fundusz Społeczny): 1 972 998,00 PLN (95,00%)
 • wkład własny: 103 842,00 PLN (5,00%)

Informacji na temat projektu i warunków udziału w projekcie udziela biuro projektu

Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa

Pracownia rehabilitacji, tel. 41 240 2384
Koordynator projektu: dmisiuk@nowyszpital.pl

Rejestracja telefoniczna w godz. 7.00-16.00 i osobiście w godz. 7.00-18.00

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000