1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Szprotawie
 6. /
 7. DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WYMIANA DŹWIGU SZPITALNEGO (WINDY) W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA

Archiwum Projektów UE i dotacji

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WYMIANA DŹWIGU SZPITALNEGO (WINDY) W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA
Informacje o projekcie

Umowa Nr ROPS.IV.63.7.2021 na dofinansowanie w 2022 roku ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych zawarta 29 czerwca 2022 roku w Zielonej Górze pomiędzy Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze a Nowym Szpitalem w Szprotawie Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o. (budynek główny szpitala)
ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa

Cele Projektu

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest wymiana dźwigu szpitalnego (windy) w Budynku Głównym Nowego Szpitala w Szprotawie Sp. z o.o.
Budynek ten jest typowym obiektem szpitalnym, w którym zlokalizowane są oddziały szpitalne, Izba Przyjęć, poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne oraz pomieszczenia techniczne i administracyjne wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego.
Budynek ten został wybudowany w 1932 roku, posiada 5 kondygnacji (4 nadziemne + 1 podziemna – podpiwniczenie).

Obecnie eksploatowany dźwig (nr fabryczny – 50 090) został wybudowany w 1984 roku. W związku z kończącym się okresem zdolności użytkowej, tj. czasu w którym zagwarantowane jest bezpieczeństwo i sprawność użytkowania istniejącego dźwigu szpitalnego, dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania przewiduje się wymianę dźwigu na nowy spełniający obowiązujące przepisy eksploatacyjne. Ogólna ocena stanu technicznego istniejącego dźwigu: stopień wyeksploatowania podzespołów dźwigu – 100%, stan techniczny dźwigu – zły, stan techniczny i estetyczny kabiny – zły, standard higieniczny.

Planowana wymiana dźwigu szpitalnego na nowy będzie mieć miejsce w istniejącym szybie windowym, bez ingerencji w jego konstrukcję nośną. Kolejność planowanych robót w zakresie wymiany dźwigu szpitalnego:

 • zabezpieczenie miejsca wykonywania robót przed dostępem osób postronnych oraz przed możliwymi do uniknięcia uciążliwościami prowadzonych robót budowlanych (np. zapyleniem);
 • demontaż istniejącego dźwigu i usunięcie materiałów z demontażu z terenu budowy;
 • dostosowanie istniejącego szybu do wymogów technologicznych nowego urządzenia dźwigu szpitalnego w zakresie koniecznym do montażu nowego dźwigu (np. konstrukcji wsporczej);
 • montaż nowego dźwigu typu szpitalnego 5- przystankowego o kabinie przelotowej;
 • wykonanie robót wykończeniowych przy drzwiach przystankowych, w tym zabezpieczenie narożników ścian przed uszkodzeniem (np. narożnikami);
 • prace porządkowe;
 • przeprowadzenie robót kontrolno – odbiorowych oraz uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru technicznego i dopuszczenia do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dźwig wykonany będzie w klasie III – dźwigi dla służby zdrowia, w tym szpitali i domów opieki społecznej, zgodnie z normą ISO 4190-1:2010. Parametry techniczne nowego dźwigu zapewnią między innymi jego przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, gabaryty pozwolą na swobodny przewóz łóżek z chorymi, aparaturą i personelem medycznym, podłoga w kabinie dźwigu wykończona wykładziną antypoślizgową, wyświetlane komunikaty w kodzie kolorystycznym stosującym barwy rozpoznawalne przez osoby cierpiące na daltonizm.

Nowy dźwig zapewni bezpieczne i komfortowe korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne bez pomocy osób trzecich oraz zapewni bezproblemowy dostęp do wszystkich kondygnacji budynku dla osób niepełnosprawnych.

Źródła finansowania Projektu

Wartość całkowita Projektu – 338 250,00 zł (100,00%)
Dofinansowanie (PFRON) – 101 475,00 zł (30,00%)
Wkład własny – 236 775,00 zł (70,00%)

Okres realizacji Projektu:

29.06.2022 – 12.12.2022

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000