1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Poprawa efektywności energetycznej obiektów Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Świeciu (RPKP.03.03.00-04-0001/18)

Archiwum Projektów UE i dotacji

Poprawa efektywności energetycznej obiektów Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Świeciu (RPKP.03.03.00-04-0001/18)
Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie

Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Schemat: Modernizacja energetyczna szpitali powiatowych – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020   

Konkurs: RPKP.03.03.00-IZ.00-04-150/18

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-D.433.3.31.2018 zawarta w Toruniu
w dniu 8 lutego 2019 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim (Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020) a Nowym Szpitalem Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 126
86-100 Świecie

Budynek Główny
Budynek Płucno-Zakaźny

Cele Projektu

Cel główny:  Zmniejszenie poziomu energochłonności obiektów szpitalnych Nowego Szpitala Sp. z o.o. o 64,28% w roku docelowym 2021 roku w stosunku do roku bazowego 2018

Cele szczegółowe:

 • dostosowanie budynków do wymogów związanych z wartością współczynnika przenikania ciepła Ui oraz ograniczenie ich energochłonności i dużej ilości strat energii;
 • zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynków;
 • poprawa warunków pobytu pacjentów korzystających z usług medycznych Szpitala oraz warunków pracy personelu medycznego i administracyjnego;
 • zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń gazowych i pyłów do atmosfery;
 • poprawa estetyki zewnętrznej obiektów szpitalnych.
Zakres rzeczowy Projektu

Roboty budowlane – modernizacja energetyczna obejmująca prace termomodernizacyjne w obiekcie Budynku Głównego oraz Budynku Płucno – Zakaźnego.

Budynek główny (kubatura użytkowa – 27 500,60 m3, powierzchnia użytkowa – 8 665,00 m2):

 1. a) docieplenie ścian zewnętrznych (powierzchnia – 4 662,85 m2);
 2. b) docieplenie dachu (powierzchnia – 1 634,00 m2);
 3. c) docieplenie przyziemia (powierzchnia – 327,47 m2);
 4. d) wymiana stolarki okiennej (ilość – 628 szt., powierzchnia – 1 293,83 m2);
 5. e) wymiana stolarki drzwiowej (ilość – 15 szt., powierzchnia – 51,33 m2);
 6. f) modernizacja instalacji c.o.– monitorowanie (pomiar) i sterowanie ilością czynników energetycznych przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych (system zarządzania energią) oraz montaż termozaworów;
 7. g) modernizacja instalacji c.w.u. – izolacja rur;
 8. h) modernizacja oświetlenia (ilość – 1 549 szt.) – demontaż opraw oświetleniowych jarzeniowych i montaż nowych opraw energooszczędnych ze źródłami LED.

Budynek płucno-zakaźny (kubatura użytkowa – 6 145,80 m3, powierzchnia użytkowa – 1 846,40 m2):

 1. a) docieplenie ścian zewnętrznych (powierzchnia – 1 067,33 m2);
 2. b) docieplenie dachu (powierzchnia – 627,51 m2);
 3. c) docieplenie przyziemia (powierzchnia – 425,00 m2);
 4. d) wymiana stolarki okiennej (ilość – 142 szt., powierzchnia – 360,13 m2);
 5. e) wymiana stolarki drzwiowej (ilość – 4 szt., powierzchnia – 25,60 m2);
 6. f) modernizacja instalacji c.o.– monitorowanie (pomiar) i sterowanie ilością czynników energetycznych przy wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych (system zarządzania energią) oraz montaż termozaworów;
 7. g) modernizacja instalacji c.w.u. – izolacja rur,
 8. h) modernizacja oświetlenia (ilość – 258 szt.) – demontaż opraw oświetleniowych jarzeniowych i montaż nowych opraw energooszczędnych ze źródłami LED.
Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2020)

 1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 2 [szt.] (Budynek Główny, Budynek Płucno – Zakaźny)
 2. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 10 511,40 [m2] (Budynek Główny – 8 665,00 m2, Budynek Płucno – Zakaźny- 1 846,40 m2).

Wskaźniki rezultatu (rok docelowy – 2021)

 1. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 255,69 [MWh/rok]
 2. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 7 100,95 [GJ/rok]
 3. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 2 808 958,71 [kWh/rok]
 4. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 799,37 [tony równoważnika CO2]
Źródła finansowania Projektu

Wartość całkowita Projektu – 7 447 003,93 PLN
Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 6 236 134,60 PLN (83,74%)
Wkład własny – 1 210 869,33 PLN (16,26%)

Okres realizacji Projektu: 07.12.2016 – 31.12.2020

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000