1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Poprawa dostępności do usług diagnostyczno – leczniczych świadczonych przez Nowy Szpital Sp. z o.o. w ramach AOS na obszarach wiejskich poprzez zakup sprzętu medycznego do Poradni Ginekologiczno – Położniczej w Pruszczu

Archiwum Projektów UE i dotacji

Poprawa dostępności do usług diagnostyczno – leczniczych świadczonych przez Nowy Szpital Sp. z o.o. w ramach AOS na obszarach wiejskich poprzez zakup sprzętu medycznego do Poradni Ginekologiczno – Położniczej w Pruszczu
Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe

Konkurs: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-B.433.6.24.2018 zawarta w Toruniu w dniu 12 września 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Nowym Szpitalem Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Zamknięta 7
86-120 Pruszcz

powiat: świecki, gmina – Pruszcz
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza

Cele Projektu

Cel główny:

Poprawa dostępności do badań diagnostycznych w zakresie ginekologii i położnictwa w ramach AOS na obszarach wiejskich poprzez zwiększenie liczby wykonywanych badań zakupionym sprzętem medycznym w ramach projektu.

Cele szczegółowe:

 • zadowalająca oferta świadczonych usług medycznych,
 • poziom badań medycznych,
 • właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej,
 • wsparcie działań opieki koordynowanej,
 • świadczenie kompleksowej opieki ginekologiczno-położniczej na terenie obszarów wiejskich,
 • posiadanie nowoczesnego sprzętu medycznego..

Cele ogólne:

 • skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania,
 • wysoki poziom komfortu pracy i wydajności personelu medycznego,
 • zwiększenie liczby pacjentów korzystających z usług Placówki i wzrost jej poziomu konkurencyjności na rynku usług medycznych,
 • wzrost poziomu usług medycznych na terenie powiatu świeckiego wpływający na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do diagnozy i terapii w warunkach ambulatoryjnych. Możliwe będzie świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie ginekologii i położnictwa na obszarach wiejskich. Dzięki realizacji projektu pacjentki będą mogły skorzystać z badań w Poradni Ginekologiczno – Położniczej w Pruszczu. Inwestycja wpłynie na niwelowanie różnic w dostępie do świadczeń gwarantowanych na danym obszarze, ponieważ pozwoli na świadczenie kompleksowych usług medycznych w zakresie ginekologii i położnictwa. Dzięki temu mieszkańcy terenów wiejskich uzyskają możliwość dostępu do świadczeń na takim samym poziomie jak mieszkańcy terenów miejskich.

Zakres rzeczowy Projektu

Zakup aparatu KTG (1 szt.) – sprzęt medyczny przeznaczony do wykonywania podstawowego badania we współczesnym położnictwie, a mianowicie monitorowania czynności serca płodu z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej macicy. Wykonywane pod koniec ciąży
i w trakcie porodu, aby wiedzieć, w jakim stanie jest dziecko i ewentualnie
móc jak najszybciej zareagować, gdy pojawi się zagrożenie.

Zakup aparatu USG (1 szt.) – sprzęt medyczny przeznaczony do obrazowania wnętrza ludzkiego ciała, które pokazuje kształt i wielkość poszczególnych narządów. W przypadku kobiety ciężarnej umożliwia zajrzenie do wnętrza macicy przez powłoki brzuszne, w celu stwierdzenia prawidłowości rozwoju płodu.

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2018)

 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
 • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej-  118 000,00 zł
 • Liczba zakupionej aparatury medycznej- 2 szt.
 • Liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia – 1 szt.
 • Liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji projektu- 1 szt.

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2019):

 • Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 4 149 osoby
 • Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 174 osoby
 • Potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupioną aparaturą medyczną – 665 szt..
Źródła finansowania Projektu

Wartość całkowita Projektu – 150 000,00 PLN

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) –75 000,00 PLN (50,00%)

Wkład własny – 75 000,00PLN (50,00%)

Okres realizacji Projektu: 25.09.2017 – 30.09.2018

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000