1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Poprawa dostępności do badań endoskopowych w ramach ASDK poprzez zakup sprzętu gastroskopowego i kolonoskopowego w Nowym Szpitalu Sp. z o.o.

Archiwum Projektów UE i dotacji

Poprawa dostępności do badań endoskopowych w ramach ASDK poprzez zakup sprzętu gastroskopowego i kolonoskopowego w Nowym Szpitalu Sp. z o.o.
Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej

Umowa o dofinansowanie: zawarta w Toruniu w dniu 26 października 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Nowym Szpitalem Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie
Pracownia Endoskopii

Cele Projektu

Cel główny:
Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach ASDK poprzez zwiększenie liczby wykonywanych badań zakupionym sprzętem medycznym w ramach projektu o 6,3% w 2018 roku w stosunku do roku poprzedniego.

Cele szczegółowe:

 • zadowalająca oferta świadczonych usług medycznych,
 • zadowalający poziom badań medycznych,
 • właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej,
 • wsparcie działań opieki koordynowanej
 • posiadanie nowoczesnego sprzętu medycznego, poprzez wymianę dotychczas posiadanego sprzętu.

Cele ogólne:

 • skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania,
 • wysoki poziom komfortu pracy i wydajności personelu medycznego,
 • zwiększenie liczby pacjentów korzystających z usług Szpitala i wzrost poziomu konkurencyjności Szpitala na rynku usług medycznych,
 • wzrost poziomu usług medycznych na terenie powiatu świeckiego wpływający na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców.
Zakres rzeczowy Projektu

obejmuje zakup następującego sprzętu medycznego (3 szt.):

 1. Gastroskop – zestaw składający się z kolumny (procesor wideo, monitor, pompa wodna, wózek) oraz 2 końcówek gastroskopowych (standardowa, pediatryczna) z wyposażeniem.
 2. Kolonoskop – zestaw składający się z końcówki kolonoskopowej z wyposażeniem.
 3. Diatermia – zestaw składający się z diatermii elektrochirurgicznej z wyposażeniem.
Realizacja projektu umożliwi
 1. Stosowanie gastroskopu i kolonoskopu o wysokiej rozdzielczości. W porównaniu do stosowanego obecnie sprzętu umożliwi to bardziej precyzyjną diagnostykę;
 2. Stosowanie kolonoskopu wyposażonego w dodatkowy kanał służący do spłukiwania pola operacyjnego. Umożliwi to skrócenie czasu wykonywania procedur oraz osiągnięcie większej skuteczności diagnozowania oraz wykonywanych zabiegów. Ograniczona zostanie ilość procedur powtarzanych np. ze względu na niewłaściwe przygotowanie się pacjenta do zabiegu. Wpłynie to na istotna poprawę komfortu pacjentów;
 3. Pełne rozdzielenie wykonywania zabiegów gastroskopowych od kolonoskopowych w wymiarze grafikowym (wyeliminowanie konieczności dzielenia dni zabiegowych na części przeznaczoną na zabiegi odpowiednio: gastroskopowe i kolonoskopowe) lub w wymiarze przestrzennym (rozdzielenie pomieszczeń przeznaczonych do zabiegów odpowiednio kolonoskopowych i gastroskopowych);
 4. Bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy personelu medycznego. Tym samym możliwość wykonania większej ilości procedur, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na zabieg.
Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2017)

 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
 • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej- 378 540,00 zł
 • Liczba zakupionej aparatury medycznej- 3 szt.
 • Liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia – 1 szt.
 • Liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji projektu- 2 szt.

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2018):

 • Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 860 osób
 • Potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupioną aparaturą medyczną – 860 szt.
Źródła finansowania Projektu

Wartość całkowita Projektu – 381 425,80 PLN

Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 190 663,70 PLN (49,99%)

Wkład własny – 190 762,10 PLN (50,01%)

Okres realizacji Projektu: 06.02.2017 – 31.12.2017

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000