1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Nowy Szpital w Świeciu
  6. /
  7. Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Świeciu

Archiwum Projektów UE i dotacji

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Świeciu
Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe

Konkurs: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17

 

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-B.433.6.24.2018 zawarta w Toruniu
w dniu 12 września 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Nowym Szpitalem Sp. z o.o.

 

Tytuł Projektu: Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Świeciu (RPKP.06.01.01-04-0066/17)

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital Sp. z o.o.

Wojska Polskiego 126

86-100 Świecie

Cele Projektu

Cel główny:

Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w powiecie świeckim poprzez przeprowadzenie modernizacji obiektów szpitalnych oraz zwiększenie liczby świadczonych usług medycznych przy wykorzystaniu sprzętu medycznego zakupionego w ramach projektu

Cele szczegółowe:

* zadowalająca oferta świadczonych usług medycznych,

* zadowalający poziom badań medycznych,

* właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej,

* dysponowanie nowoczesnym sprzętem medycznym,

* dostosowanie oddziałów i poradni do obowiązujących przepisów,

* skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania i hospitalizację,

* wykonywanie kompleksowych badań,

* wzrost liczby pacjentów i poziomu konkurencyjności Szpitala na rynku usług medycznych,

* wzrost poziomu komfortu pracy i wydajności personelu medycznego,

* wzrost poziomu usług medycznych na terenie powiatu świeckiego wpływający
na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców.

Zakres rzeczowy Projektu

1) Roboty budowlane – modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, modernizacja Pododdziału Nefrologicznego.

2) Zakup sprzętu medycznego – 71 szt., w tym:

a) Oddział Chorób Płuc – 2 szt.:

– Spirometr (1 szt.)

– Spirometr z wyposażeniem (1 szt.)

b) Oddział Chirurgiczny Ogólny – 4 szt.:

– Kardiomonitor (3 szt.)

– Cieplarka do podgrzewania płynów infuzyjnych (1 szt.)

c) Oddział Chorób Wewnętrznych – 45 szt.:

– Kardiomonitor (2 szt.)

– Myjnia dezynfektor (1 szt.)

– Wózek reanimacyjny (1 szt.)

– Wózek do transportu pacjentów na leżąco z regulacja wysokości (2 szt.)

– Szafka przyłóżkowa (9 szt.)

– Ssak elektryczny (2 szt.)

– Aparat EKG (1 szt.)

– Aparat EKG z wózkiem (1 szt.)

– Defibrylator (1 szt.)

– Elektryczny podnośnik dla chorych jezdny (1 szt.)

– Lampa zabiegowa na statywie (1 szt.)

– Stół zabiegowy (1 szt.)

– Łóżko szpitalne (18 szt.)

– Łóżko szpitalne intensywnego nadzoru (4 szt.)

d) Oddział Położniczo-Ginekologiczny – 20 szt.:

– Myjnia dezynfektor – 1 szt. (brak sprzętu na wyposażeniu),

– Kardiomonitor – 2 szt. (wymiana wyeksploatowanego sprzętu),

– Defibrylator (1 szt.)

– Aparat KTG (3 szt.)

– Aparat do resuscytacji dla noworodków NEOPUFF (1 szt.)

– Aparat USG 4 głowice (1 szt.)

– Elektroresektoskop (1 szt.)

– Morcelator ginekologiczny (1 szt.)

– Pompa histeroskopowa (1 szt.)

– Lampa zabiegowa sufitowa (1 szt.)

– Łóżko szpitalne (7 szt.)

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2023)

a) Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt. (Nowy Szpital Sp. z o.o.)

b) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. (Budynek Główny Szpitala)

c) Liczba przebudowanych obiektów ochrony zdrowia – 1 szt. (modernizacja Oddziału Ginekologiczno – Położniczego)

d) Liczba wyremontowanych obiektów ochrony zdrowia – 1 szt. (Pododdział Nefrologiczny
w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych)

e) Liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia – 2 szt. (doposażone
w sprzęt medyczny zostanie Oddział Chirurgiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno – Położniczy – znajdujący się w Budynku Głównym oraz Oddział Chorób Płuc – w Budynku B Szpitala)

f) Liczba zakupionej aparatury medycznej – 71 szt.

g) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej –  656 184,07 zł

h) Liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji projektu – 2 szt. (usługi
w zakresie kompleksowej opieki nefrologicznej, usługi w zakresie operacji laparoskopowych na narządach rodnych).

 

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2024):

a) Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów ochrony zdrowia – 2 368 osoby

b) Liczba osób korzystających z wyremontowanych obiektów ochrony zdrowia – 1 474 osoby

c) Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 3 330 osoby

d) Potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupioną aparaturą medyczną – 3 372 szt.

e) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 99 820 osoby

Źródła finansowania Projektu

* Wartość całkowita Projektu – 2 142 134,27 PLN

* Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 1 166 159,40 PLN (54,44%)

* Wkład własny – 975 974,87 PLN (45,56%)

 

Okres realizacji Projektu: 08.09.2016 – 31.10.2023

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000