1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Świeciu

Archiwum Projektów UE i dotacji

Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Świeciu
Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe

Konkurs: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17

Umowa o dofinansowanie nr WP-II-B.433.6.24.2018 zawarta w Toruniu w dniu 12 września 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Nowym Szpitalem Sp. z o.o.

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126
86-100 Świecie

Cele Projektu

Cel główny:
Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w powiecie świeckim poprzez przeprowadzenie modernizacji obiektów szpitalnych oraz zwiększenie liczby świadczonych usług medycznych przy wykorzystaniu sprzętu medycznego zakupionego w ramach projektu

Cele szczegółowe:

 • zadowalająca oferta świadczonych usług medycznych,
 • zadowalający poziom badań medycznych,
 • właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej,
 • dysponowanie nowoczesnym sprzętem medycznym,
 • dostosowanie oddziałów i poradni do obowiązujących przepisów,
 • skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania i hospitalizację,
 • wykonywanie kompleksowych badań,wzrost liczby pacjentów i poziomu konkurencyjności Szpitala na rynku usług medycznych,
 • wzrost poziomu komfortu pracy iwydajności personelu medycznego,
 • wzrost poziomu usług medycznych na terenie powiatu świeckiego wpływający na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców.
Zakres rzeczowy Projektu
 1. Roboty budowlane – modernizacja OddziałuPołożniczo-Ginekologicznego, modernizacja Bloku Porodowego, modernizacja Pododdziału
 2. Zakup sprzętu medycznego – 71 szt., w tym:
 3. a) Oddział chorób Płuc – 2 szt.:
 • spirometr (1 szt.)
 • spirometr z wyposażeniem (1 szt.)
 1. b) Oddział Chirurgiczny Ogólny – 4 szt.:
 • kardiomonitor (3 szt.)
 • cieplarka do podgrzewania płynów infuzyjnych (1 szt.)
 1. c) Oddział Chorób Wewnętrznych – 45 szt.:
 • kardiomonitor (2 szt.)
 • myjnia dezynfektor (1 szt.)
 • wózek reanimacyjny (1 szt.)
 • wózek do transportu pacjentów na leżąco z regulacja wysokości (2 szt.)
 • szafka przyłóżkowa (9 szt.)
 • ssak elektryczny (2 szt.)
 • aparat EKG (1 szt.)
 • aparat EKG z wózkiem (1 szt.)
 • defibrylator (1 szt.)
 • elektryczny podnośnik dla chorych jezdny (1 szt.)
 • lampa zabiegowa na statywie (1 szt.)
 • stół zabiegowy (1 szt.)
 • łóżko szpitalne (18 szt.)
 • łóżko szpitalne intensywnego nadzoru (4 szt.)
 1. d) Oddział Położniczo-Ginekologiczny – 20 szt.:
 • myjnia dezynfektor – 1 szt. (brak sprzętu na wyposażeniu),
 • kardiomonitor – 2 szt. (wymiana wyeksploatowanego sprzętu),
 • defibrylator (1 szt.)
 • aparat KTG (3 szt.)
 • aparat do resuscytacji dla noworodków NEOPUFF (1 szt.)
 • aparat USG 4 głowice (1 szt.)
 • elektroresektoskop (1 szt.)
 • morcelator ginekologiczny (1 szt.)
 • pompa histeroskopowa (1 szt.)
 • lampa zabiegowa sufitowa (1 szt.)
 • łóżko szpitalne (7 szt.)
Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2019)

 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt. (Nowy Szpital Sp. z o.o.)
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. (Budynek Główny Szpitala)
 • Liczba przebudowanych obiektów ochrony zdrowia – 1 szt. (modernizacja Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Blokiem Porodowym)
 • Liczba wyremontowanych obiektów ochrony zdrowia – 1 szt. (Pododdział Nefrologiczny w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych)
 • Liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia– 2 szt. (doposażone w sprzęt medyczny zostanie Oddział Chirurgiczny, Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno – Położniczy – znajdujący się w Budynku Głównym oraz Oddział Chorób Płuc – w Budynku B Szpitala)
 • Liczba zakupionej aparatury medycznej – 71 szt.
 • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej-  644 920,77 zł
 • Liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji projektu – 2 szt. (usługi w zakresie kompleksowej opieki nefrologicznej, usługi w zakresie operacji laparoskopowych na narządach rodnych).

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2020):

 • Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów ochrony zdrowia – 2 368 osoby
 • Liczba osób korzystających z wyremontowanych obiektów ochrony zdrowia – 1 474 osoby
 • Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 3 330 osoby
 • Potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupioną aparaturą medyczną – 3 372 szt.
 • Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 99 820 osoby
Źródła finansowania Projektu
 • Wartość całkowita Projektu – 2 163 184,77PLN
 • Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) –1 166 159,40 PLN (53,91%)
 • Wkład własny – 997 025,37PLN (46,09%)

Okres realizacji Projektu: 08.09.2016 – 31.08.2019

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459