1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych.

Archiwum Projektów UE i dotacji

Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych.
Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 9 Solidarne społeczeństwo
Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałanie: 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych
Nabór: RPKP.09.03.01-IZ.00-04-73P/20 (Pozakonkursowy)

Umowa o dofinansowanie RPKP.09.03.01-04-0002/20 z dnia 29.05.2020 r. zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim (Partner wiodący) a Nowym Szpitalem Sp. z o.o. (Partner)

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126
86-100 Świecie

Cele Projektu

Projekt został przygotowany przez Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego w związku z pojawieniem się epidemii choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, a co się z tym wiąże naglącą koniecznością realizacji działań w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego w obliczu epidemii.
Projekt jest realizowany w partnerstwie między samorządem województwa kujawsko- pomorskiego (Lider projektu) a 38 podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego (Partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.
Odbiorcami projektu będą pracownicy w/w placówek, jak również podmiotów leczniczych, świadczących opiekę w ramach NFZ na terenie województwa.

Zakres rzeczowy Projektu

Zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia
W ramach tego zadania planuje się zakup niezbędnych materiałów medycznych, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej i innych niezbędnych środków w tym zakresie, przeznaczonych dla pracowników służby zdrowia – personelu medycznego. Realizowane wsparcie pozwoli na odpowiednie wyposażenie podmiotów leczniczych, a w związku z tym zwiększy bezpieczeństwo personelu zatrudnionego w podmiotach leczniczych, a tym samym pacjentów. Działania te przyczynią się do zapobiegania i przeciwdziałania nowym zakażeniom wirusem oraz zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze (szpitale/ stacje pogotowia ratunkowego).
Podmioty medyczne walczące z epidemią SARS-Cov-2 zmagają się z niedoborami w zakresie materiałów medycznych do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej. Na podstawie już zdiagnozowanych potrzeb powstał katalog niezbędnego wyposażenia dla osób świadczących usługi stacjonarnie oraz w środowisku.

Zakupione będą m.in.:

 • rękawiczki jednorazowego użytku,
 • maseczki ochronne jednorazowe,
 • maseczki FFP3/FFP2,
 • środki do dezynfekcji rąk,
 • przyłbice ochronne,
 • gogle ochronne,
 • fartuchy ochronne,
 • ochraniacze na obuwie,
 • kombinezony ochronne,
 • płyny dezynfekujące (do powierzchni różnego typu),
 • płyny dezynfekujące sprzęt medyczny i inny sprzęt,
 • inne związane z przestrzeganiem reżimu sanitarnego.
Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2022) – Nowy Szpital Sp. z o.o.

 • Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 1 szt.
 • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z epidemią COVID-19 – 839 827,44 PLN
 • Liczba podmiotów wykonujących działalność leczniczą objętych wsparciem w ramach projektu – 1 szt.
Źródła finansowania Projektu

Wartość całkowita Projektu – 839 827,44 PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 713 853,33 PLN (85,00%)

Budżet Państwa – 83 982,74 PLN (10,00%)

Wkład własny – 41 991,37 PLN (5,00%)

Okres realizacji Projektu: 01.03.2020 – 30.06.2022

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000