1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Archiwum Projektów UE i dotacji

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Nabór: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-72P/20 (Pozakonkursowy)

Umowa Partnerska Nr DZ-9024.20.11.433.16.2020 zawarta w Toruniu w dniu 22.04.2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim (Lider) a Nowym Szpitalem Sp. z o.o. (Partner)

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126
86-100 Świecie

Cele Projektu

Projekt został przygotowany przez Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego w związku z pojawieniem się epidemii choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, a co się z tym wiąże naglącą koniecznością realizacji działań w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego w obliczu epidemii.
Projekt jest realizowany w partnerstwie między samorządem województwa kujawsko- pomorskiego (Lider projektu) a 28 podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego (Partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

Zakres rzeczowy Projektu
 1. Sprzęt medyczny i wyposażenie do walki z wirusem COVID-19:
 • Ambulans systemowy – 2 szt. wraz z wyposażeniem, tj. Zestaw transportowy – 2 szt., Krzesełko transportowe – 2 szt., Nosze podbierające – 2 szt. (Przewóz pacjentów zdiagnozowanych lub z podejrzeniem COVID-19 skierowanych do leczenia w szpitalu specjalistycznym jednoimiennym, izolatorium lub innym dedykowanym pacjentom zdiagnozowanym lub z podejrzeniem COVID-19, z jednoczesnym zapewnieniem w czasie transportu sprzętu medycznego do udzielania natychmiastowej pomocy w stanie zagrożenia życia i zdrowia pacjenta. Przewóz próbek materiału biologicznego w celu badania w kierunku COVID-19).
 • Aparat USG – 2 szt. (Możliwość obrazowania naczyń z opcją kolorowego doppler’a. Pozwala na diagnostykę układu tętniczego i żylnego zarówno naczyń domózgowych jak naczyń kończyn dolnych i górnych oraz jamy brzusznej oraz innych. Sprzęt dedykowany diagnostyce odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19).
 • Zamgławiacz – 4 szt. (Szybkie dezynfekowanie poprzez zamgławianie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w szpitalu i poradniach specjalistycznych – zredukowanie liczby drobnoustrojów podłogi, ściany, urządzenia, narzędzi itp. Dotyczy szczególnie obszarów przebywania pacjentów zdiagnozowanych lub z podejrzeniem COVID-19).
 • Aparat EKG – 5 szt. (Urządzenie służące do badania pracy serca w celu wykrywania związanych z tym zaburzeń, m.in. zapalenie mięśnia sercowego, choroba wieńcowa, ślady przebytego i symptomy występującego aktualnie zawału serca, zaburzenia rytmu serca, niektóre wrodzone wady serca). Sprzęt dedykowany diagnostyce odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19).
 • Aparat do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji – 30 szt. (Umożliwia prowadzenie regularnej kontroli ciśnienia krwi. Wyposażenie oddziału leczenia pacjentów z COVID19).
 • Kardiomonitor – 10 szt. (Przeznaczenie – stały pomiar wybranych parametrów życiowych pacjenta, dzięki czemu możliwy jest stały nadzór nad jego stanem, m.in. monitoring i diagnostyka pracy serca, pomiar częstości oddechów, pomiar wysycenia krwi dwutlenkiem węgla, pomiar pulsu i tętna, pomiar wysycenia krwi tlenem. Sprzęt dedykowany diagnostyce odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19).
 • Łóżko szpitalne standardowe – 30 szt. (Kluczowy element wyposażenia pozwalający na diagnozowanie i leczenie odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19 .wspieranie lekarzy i personelu szpitala w ich dążeniach do przywrócenia pacjentowi zdrowia).
 • Łóżko szpitalne OIOM – 10 szt. (Kluczowy element wyposażenia pozwalający na diagnozowanie i leczenie odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19 .wspieranie lekarzy i personelu szpitala w ich dążeniach do przywrócenia pacjentowi zdrowia).
 • Łóżko szpitalne ortopedyczne -10 szt. (Kluczowy element wyposażenia pozwalający na diagnozowanie i leczenie odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19 .wspieranie lekarzy i personelu szpitala w ich dążeniach do przywrócenia pacjentowi zdrowia).
 • Stoliki przyłóżkowe – 50 szt. (Zapewniają wygodne, bezpieczne i łatwo dostępną przestrzeń do przechowywania różnych przedmiotów należących do pacjentów. Wyposażenie oddziału leczenia pacjentów z COVID19).
 • Wózki do transportu – 10 szt. (Umożliwia przemieszczanie chorej osoby mającej problemy z samodzielnym poruszaniem się w inne miejsce, np. do łazienki czy między środkami transportu. Wyposażenie oddziału leczenia pacjentów z COVID19).
 • Ssak mobilny – 20 szt. (Ssak służy do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy. Wyposażenie oddziału leczenia pacjentów z COVID19).
 • Termometr – 40 szt. (Przeznaczenie – pomiar temperatury ciała, niezbędne do oceny oznak zakażenia. Sprzęt dedykowany procedurom typu Triage oraz diagnostyce odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19).
 • Lodówka – 5 szt. (Umożliwia przechowywanie próbek pobranych pacjentom diagnozowanym i zakażonym koronawirusem. Wyposażenie oddziału leczenia pacjentów z COVID19).
 • Wkłady do chłodzenia – 1 000 szt. (Umożliwia transport próbek pobranych pacjentom diagnozowanym i zakażonym koronawirusem. Wyposażenie oddziału leczenia pacjentów z COVID19).
 • Materac zwykły – 50 szt. (Kluczowy element wyposażenia oddziału dla pacjentów z COVID 19. Jego rola to wspomaganie procesu leczenia oraz wspieranie lekarzy i personelu szpitala w ich dążeniach do przywrócenia pacjentowi zdrowia. Wyposażenie oddziału leczenia pacjentów z COVID19).
 • Materac p/ odleżynowy – 50 szt. (Kluczowy element wyposażenia oddziału dla pacjentów z COVID 19. Jego rola to wspomaganie procesu leczenia oraz wspieranie lekarzy i personelu szpitala w ich dążeniach do przywrócenia pacjentowi zdrowia. Wyposażenie oddziału leczenia pacjentów z COVID19).
 • Myjnia – 1 szt. (Sprzęt do usuwania nieczystości pacjentów pozbawionych możliwości poruszania się z uwagi na stan zdrowia. Dotyczy szczególnie obszarów przebywania pacjentów zdiagnozowanych lub z podejrzeniem COVID-19).
 • Pokrowce – 98 szt. (Zabezpiecza całkowicie materac przed zabrudzeniem, zamoczeniem, czy zniszczeniem przez pacjentów nietrzymających płynów fizjologicznych, unieruchomionych, leżących cały czas w łóżku. Wyposażenie oddziału leczenia pacjentów z COVID19.).
 1. Opisowe stacje radiologiczne:
 • Stacje opisowe – 3 szt.
 • Licencja do stacji opisowych – 3 szt.
 • Instalacja stacji – 3 szt.

Wyposażenie lekarzy radiologów w stacje opisowe w miejscu ich zamieszkania w kontekście obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej ma ogromne znaczenie. Po pierwsze ogranicza bezpośredni kontakt lekarza z innymi osobami, po drugie w przypadku konieczności pozostawania lekarza w kwarantannie, ma on możliwość opisywania badań dla pacjentów.

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2022) – Nowy Szpital Sp. z o.o.

 1. Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
 2. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 2 179 125,87 PLN
 3. Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 1 szt.
 4. Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory – 1 425 szt.
 5. Wartość zakupionego sprzętu medycznego – 1 441 486,59 PLN
 6. Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego – 2 szt.
 7. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 1 szt.
 8. Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 dla sektora ochrony zdrowia (CV 4b) – 184 022,41 PLN

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2023):

 1. Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 1 000 osoby (Partnerzy projektu)
Źródła finansowania Projektu

Wartość całkowita Projektu – 2 179 125,87 PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 1 961 213,28 PLN (90,00%)

Budżet Państwa – 217 912,59 PLN (10,00%)

Okres realizacji Projektu: 01.02.2020 – 31.03.2022

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz środków Budżetu Państwa

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000