1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świebodzinie
 6. /
 7. Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Szpitalu w Świebodzinie Sp. z o. o.

Archiwum Projektów UE i dotacji

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Szpitalu w Świebodzinie Sp. z o. o.
Informacje o projekcie

Program operacyjny: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (doposażenie)

Umowa o dofinansowanie: POIS.09.01.00-00-0316/18-00/2075/2018/381 z dnia 01.10.2018 r., zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Nowym Szpitalem w Świebodzinie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
ul. Młyńska 6
66-200 Świebodzin

Cele Projektu

Cele główne:

 • Wzmocnienie potencjału sprzętowego służby zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego dedykowanego dzieciom na terenie województwa lubuskiego (poprzez wzmocnienie wyposażenia sprzętowego Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o.).
 • Podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego dedykowanego dzieciom na terenie województwa lubuskiego (poprzez zakup nowego sprzętu medycznego do Placówki).

Cele bezpośrednie:

 • świadczenie usług medycznych w zakresie ratownictwa medycznego dedykowanego dzieciom charakteryzujących się wysoką jakością i dostępnością dla pacjentów,
 • dostosowanie wyposażenia sprzętowego SOR Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. do rosnących potrzeb w zakresie ratownictwa medycznego dedykowanego dzieciom,
 • oferowanie przez SOR Beneficjenta wysokiego poziomu badań medycznych,
 • właściwe wykorzystanie potencjału kadry medycznej SOR Nowego Szpitala w Świebodzinie Sp. z o.o. oraz wzrost komfortu jej pracy.
Zakres rzeczowy Projektu

Zakup aparatury medycznej (15 szt.), w tym:

 • kardiomonitor (2 szt.)
 • defibrylator (1 szt.)
 • respirator (1 szt.)
 • USG (1 szt.)
 • pompa infuzyjna (1 szt.)
 • aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych (2 szt.)
 • aparat do szybkiego przetaczania płynów (2 szt.)
 • pulsoksymetr (1 szt.)
 • kapnograf (1 szt.)
 • elektryczne urządzenie do ssania (2 szt.)
 • zestaw do trudnej intubacji (1 szt.)

Kardiomonitor (2 szt.) – zakup niezbędny ze względu na wzrastającą corocznie  liczbę małych pacjentów w stanie zagrożenia życia. Odnotowano szczególny wzrost liczby dzieci w wieku powyżej 5 roku życia. Doposażenie w kardiomonitory wyposażone w osprzęt pediatryczny umożliwi monitorowanie funkcji życiowych młodych pacjentów.

Defibrylator (1 szt.) –  umożliwi defibrylację serca najmniejszych pacjentów, czyli przywrócenie małych pacjentów do życia.

Respirator (1 szt.) – urządzenie niezbędne w sytuacjach ustania czynności oddechowej dzieci.

USG (1 szt.) – zakup urządzenia umożliwi szybką diagnostykę dzieci w stanach nagłego zachorowania oraz z urazami wielonarządowymi. Sprzęt niezbędny  w celu postawienia diagnozy lekarskiej i podjęcia decyzji o dalszym leczeniu.

Pompa infuzyjna (1 szt.) – urządzenie ułatwi i usprawni dawkowanie leków hospitalizowanych w oddziale dzieciom.  Zakup niezbędny ze względu na małe dawki leków, które przypisywane są dzieciom w przeliczeniu na kilogram masy ciała.

Aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych (2 szt.) – zakup umożliwi podgrzanie płynów podawanych  dzieciom znajdującym się  w stanie hipotermii.

Aparat do szybkiego przetaczania płynów (2 szt.) – zakup ułatwi i usprawni przetaczanie płynów małym pacjentom.

Pulsoksymetr (1 szt.) – umożliwi monitorowania saturacji młodego pacjenta podczas transportu i badań.

Kapnograf (1 szt.) – umożliwi uzyskanie pełnego obrazu prawidłowo wykonanego udrożnienia dróg oddechowych dziecka w następstwie intubacji, poprzez możliwość kontrolowania parametrów oddechowych. Kapnograf przedstawia obraz ilości wydychanego przez pacjenta dwutlenku węgla a tym samym mówi o poprawności przeprowadzonej intubacji

Elektryczne urządzenie do ssania (2 szt.) – ssaki elektryczne pozwolą zapewnić  odsysanie wydzieliny i płynów z jamy ustnej i dróg oddechowych dzieciom, które samodzielnie nie mogą odkasływać.  Urządzenia o dużej rozpiętości mocy ssania pozwolą udzielić pomocy dzieciom w różnym wieku.

Zestaw do trudnej intubacji (1 szt.) – jest kluczowy dla prawidłowego leczenia dzieci w SOR. Umożliwia prawidłowe wykonanie udrożnienia dróg oddechowych dziecka w następstwie intubacji.

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (2019 rok):

 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
 • Liczba wspartych podmiotów leczniczych  udzielających świadczeń ratownictwa    medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego – 1 szt.
 • Liczba zakupionego sprzętu medycznego – 15 szt.
 • Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 353 000,00 zł

Wskaźnik rezultatu (2020 rok):

 • Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – 25 413osoby/rok
Źródła finansowania Projektu
 • Wartość całkowita Projektu – 368 000,00 PLN
 • Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 312 800,00 PLN (85,00%)
 • Wkład własny – 55 200,00 (15,00%)

Okres realizacji Projektu: 01.09.2018 – 30.04.2019

Zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących realizowanego projektu

Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stworzyła łatwe w użyciu narzędzie służące zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się
do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000