1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Olkuszu
 6. /
 7. „Wszystko pod kontrolą” – program profilaktyki chorób od stresowych dla osób aktywnych zawodowo na terenie powiatu olkuskiego” dofinansowany umową RPMP.08.06.02-12-0248/18

Archiwum Projektów UE i dotacji

„Wszystko pod kontrolą” – program profilaktyki chorób od stresowych dla osób aktywnych zawodowo na terenie powiatu olkuskiego” dofinansowany umową RPMP.08.06.02-12-0248/18
Informacje o projekcie

Umowa RPMP.08.06.02-12-0248/18

Cele Projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem u 240 osób pracujących na terenie powiatu olkuskiego lub mieszkających na jego terenie i pracujących na terenie województwa małopolskiego poprzez realizację w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o. programu profilaktyki chorób odstresowych dla osób aktywnych zawodowo w latach 2019-2020. Do celów szczegółowych zaliczyć można:

 1. Wzrost wiedzy na temat źródeł i objawów stresu oraz sposobu reagowania na objawy stresu u 75% uczestników projektu po zakończeniu warsztatów.
 2. Nabycie nowych umiejętności w radzeniu sobie ze stresem u 75% uczestników projektu po zakończeniu warsztatów.

Grupą docelową przedmiotowego projektu są osoby pracujące, narażone na stres, w wieku aktywności zawodowej, będące osobami pełnoletnimi, które chcą zwiększyć umiejętności w radzeniu sobie ze stresem poprzez poznanie i udoskonalenie technik skutecznej komunikacji, asertywnych zachowań i umiejętne zarządzanie swoimi emocjami, pracujące na terenie powiatu olkuskiego lub mieszkające na jego terenie i pracujące na terenie województwa małopolskiego.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące główne produkty i rezultaty:

 1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS – 240 osób.
 2. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 68 osób.
 3. Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 240 osób.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 1. Warsztaty psychoedukacyjne z zakresu radzenia sobie ze stresem i zapobiegania chorobom odstresowym.
 2. Działania upowszechniające na temat stresu, jego konsekwencji i sposobów radzenia sobie z nim.
 3. Zapewnienie opieki nad osobą zależną.
 4. Zapewnianie dojazdu uczestnikom warsztatów.
Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu:

 • Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS – 240 osób
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 68 osób

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba osób, u których stwierdzono wzrost wiedzy na temat źródeł i objawów stresu oraz sposobu reagowania na objawy stresu – 180 osób
 • Liczba osób, u których stwierdzono nabycie nowych umiejętności w radzeniu sobie ze stresem – 180 osób
 • Liczba osób usatysfakcjonowanych z uczestnictwa w programie prowadzonym przez Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. – 120osób
 • Liczba osób, u których dokonano pomiaru poziomu stresu za pomocą testu PSS-10 – 240 osób
Źródła finansowania Projektu

Całkowita wartość projektu: 352 850,00zl
Dofinansowanie: 335 207,50zł
W tym ze środków Unii Europejskiej: 299 922,50zł
Współfinansowanie z budżetu państwa: 35 285,00zł
Wkład własny: 17 642,50zł

Okres realizacji: od 01.07.2019 do 31.10.2020.r

Wszystkie informacje o Projekcie znajdują się na stronie internetowej http://wszystkopodkontrola.mediatechpp.nazwa.pl/

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000