1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
 6. /
 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Archiwum Projektów UE i dotacji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Informacje o projekcie

Oś Priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

Schemat: Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Konkurs: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-433/22

 

Umowa o dofinansowanie nr UM_WR.431.1.065.2023 zawarta w Toruniu w dniu 31.07.2023 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim (Instytucja Zarządzająca RPO WK-P 2014-2020) a Nowym Szpitalem w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.

 

Tytuł Projektu: Poprawa jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. (RPKP.06.01.01-04-0005/22)

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.

 1. a) lokalizacja – Nakło nad Notecią:

* Budynek Administracji

* Budynek poradni specjalistycznej

Al. Adama Mickiewicza 7

89-100 Nakło nad Notecią

 1. b) lokalizacja – Szubin:

* Pawilon poradni specjalistycznych

* Pawilon Pediatrii

 1. Ogrodowa 9

89-200 Szubin

Cele Projektu

Cel główny:

Poprawa jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. poprzez zwiększenie liczby pacjentów w komórkach objętych projektem o 2% w roku 2024 w stosunku do roku bazowego (2022).

Cele szczegółowe:

– skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania;

– przenoszenie ciężaru wykonywania badań z lecznictwa szpitalnego na rzecz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

– poprawa komfortu pacjentów;

– dostosowanie obiektów do obowiązujących przepisów, a także do standardów dostępności (potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami);

– zapewnienie wysokiego poziom komfortu pracy i wydajności personelu medycznego;

– wzrost poziomu usług medycznych na terenie powiatu nakielskiego wpływający na podniesienie poziomu życia jego mieszkańców.

Zakres rzeczowy Projektu

Zakres rzeczowy planowanego do realizacji przedsięwzięcia obejmuje następujące działania inwestycyjne:

 1. Adaptacja sanitariatu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością zlokalizowanego w Poradni Zdrowia Psychicznego w Budynku Administracji Szpitala w Nakle nad Notecią,
  w szczególności:
 2. a) rozbiórki i demontaż:

– poszerzenie otworu w ścianie 25 cm od strony korytarza głównego;

– ściany działowe między kabinami i korytarzem w całości;

– okna w ścianie zewnętrznej wraz z parapetami;

– drzwi wraz z ościeżnicami;

– warstwy posadzki do warstwy konstrukcyjnej;

– tynki i glazura;

– wszystkie przyrządy łącznie z kaloryferem.

 1. b) branża ogólnobudowlana- wykonanie:

– nowe nadproże drzwiowe na parterze w istniejącej ścianie nośnej gr. 25 cm;

– obudowa pionu wentylacyjnego z pustaków ceramicznych oraz kanalizacyjnych płytami g.k. wodoodpornymi;

– zamurowania istniejącego otworu wentylacyjnego w ścianach zewnętrznych;

– drzwi na korytarz główny drewniane płycinowe podcięte na 2 cm;

– okna z profili pcv;

– parametry z konglomeratu kamienia zlicowane ze ścianą;

– ściany wykończone glazurą do wysokości 2,05 m, powyżej tynk cementowo – wapienny kat. IV malowany farbą emulsyjną;

– posadka – terakota;

– strop podwieszony kasetonowy na wysokości ok. 3,00 m nad posadzką;

– oporęczowanie dla inwalidy ruchu – poręcze przy umywalce na wysokości umywalki, poręcze przy muszli ustępowej na wysokości 70 cm.

 1. c) instalacje sanitarne – wykonanie:

– muszla ustępowa i umywalka montowana na wysokości 78 cm;

– kaloryfer (grzejnik płytowy lub inny łatwy do utrzymania w czystości) zainstalowany nad posadzką.

 1. d) instalacje elektryczne – wykonanie:

– instalacja przy umywalce przepływowego podgrzewacza wody;

– jeden punkt oświetlenia centralnego z włącznikiem wewnątrz pomieszczenia przy drzwiach;

– oświetlenie punktowe nad umywalką.

Celem jest uzyskanie jednego pomieszczenia sanitariatu spełniającego warunki dostępu
dla osoby niepełnosprawnej ruchowo. Konieczność wykonania robót wynika z nakazu wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią,
w związku ze stwierdzonym nieodpowiednim stanem technicznym pomieszczenia łazienki zlokalizowanej w Poradni Zdrowia Psychicznego w Budynku Administracji Szpitala w Nakle nad Notecią.

 1. Wykonanie instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej w poczekalni w Pawilonie poradni specjalistycznych Szpitala w Szubinie.

Zadanie obejmuje: Zakup klimatyzatora typu split oraz montaż klimatyzatora (stelaż, podłączenie do zasilania energią elektryczną, przewód do odprowadzania skroplin na zewnątrz obiektu). Istniejąca wentylacja grawitacyjna jest niewydajna (ze względu na długość korytarza), tym samym nie zapewnia odpowiedniego dopływu świeżego powietrza dla oczekujących pacjentów do poradni specjalistycznych (Poradnia Urologiczna, Neurologiczna, Chirurgiczna, Ortopedyczna).

III. Zakup 10 szt. sprzętu medycznego (w tym w części wymiana starego
i wyeksploatowanego sprzętu) do poszczególnych poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
, w tym:

 1. a) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza w Nakle nad Notecią (Aparat USG z trzema głowicami);
 2. b) Poradnia Chirurgii Ogólnej w Nakle nad Notecią (Kozetka z uchwytem na podkład; Lampa zabiegowa, Dermatoskop);
 3. c) Poradnia Laryngologiczna w Nakle nad Notecią (Fotel laryngologiczny);
 4. e) Poradnia Urologiczna w Szubinie (Aparat USG z trzema głowicami);
 5. f) Poradnia Chirurgiczna w Szubinie (Lampa zabiegowa, Lampa zabiegowa bezcieniowa mobilna);
 6. h) Poradnia Dermatologiczna w Szubinie (Dermatoskop);
 7. i) Poradnia Okulistyczna w Szubinie (Oftalmoskop).
Realizacja projektu umożliwi

Harmonogram realizacji projektu

 1. Opracowanie wniosku o dofinansowanie: 28.11.2022 – 19.12.2022
 2. Postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawców sprzętu medycznego: 23.05.2023 – 18.08.2023 r.
 3. Umowa – dostawa sprzętu medycznego: 31.08.2023 r.
 4. Dostawa sprzętu medycznego: 15.09.2023 r.
 5. Postępowanie przetargowe – roboty budowlane: 01.09.2023 – 22.09.2023 r.
 6. Umowa – roboty budowlane: 29.09.2023 r.
 7. Realizacja robót budowlanych: 29.09.2023 – 15.11.2023
 8. Końcowe rozliczenie finansowe: 30.11.2023

 

Okres realizacji Projektu: 28.11.2022 – 30.11.2023

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2023)

1) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. (adaptacja sanitariatu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością zlokalizowanego w Poradni Zdrowia Psychicznego w Budynku Administracji Szpitala w Nakle nad Notecią).

2) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 0 szt.

3) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 306 828,00 zł.

4) Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt. (Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.)

5) Liczba przebudowanych obiektów ochrony zdrowia – 2 szt. (Budynek Administracji Szpitala w Nakle nad Notecią i Pawilon poradni specjalistycznych w Szubinie).

6) Liczba zakupionej aparatury medycznej – 10 szt.

7) Liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia – 3 szt. (Budynek poradni specjalistycznych w Nakle nad Notecią, Pawilon poradni specjalistycznych w Szubinie, Pawilon Pediatrii w Szubinie).

8) Liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji projektu – 10 szt. (zakup sprzętów medycznych i modernizacja obiektów, które wpłyną na ulepszenie 10 usług zdrowotnych świadczonych w poszczególnych poradniach).

 

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2024):

1) Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 12 973 osoby (co stanowi 15% z prognozowanej liczby mieszkańców powiatu – 86 491 osób).

2) Liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów ochrony zdrowia – 12 549 osoby (liczba pacjentów którym udzielono świadczeń medycznych w komórkach organizacyjnych objętych projektem).

3) Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 16 512 osoby.

4) Potencjalna liczba specjalistycznych badań, które zostaną wykonane zakupioną aparaturą medyczną – 16 512 szt.

Źródła finansowania Projektu

* Wartość całkowita Projektu – 443 127,62 PLN

* Dofinansowanie (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 221 563,81 PLN (50,00%)

* Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. – 221 563,81 PLN (50,00%)

 

 

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000