1. Start
  2. /
  3. Projekty UE i dotacje
  4. /
  5. Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
  6. /
  7. Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II

Archiwum Projektów UE i dotacji

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II
Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Nabór: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-83P/20 (Pozakonkursowy)

Umowa Partnerska zawarta w Toruniu w dniu 21.04.2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim (Lider) a Nowym Szpitalem w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. (Partner)

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 9
89-200 Szubin

Cele Projektu

Projekt został przygotowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z pojawieniem się epidemii choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, a co się z tym wiąże naglącą koniecznością realizacji działań w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego w obliczu epidemii.
Projekt jest realizowany w partnerstwie między samorządem województwa kujawsko- pomorskiego (Lider projektu) a 15 podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego (Partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

Zakres rzeczowy Projektu

1. Przyłóżkowy aparat RTG (Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej)
2. Aparat USG wielofunkcyjny z głowicą – 2 szt. (Oddział Ginekologiczny, Poradnia Położniczo – Ginekologiczna).

Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2022) – Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.

1. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 1 szt.
2. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 154 914,07 PLN
3. Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
4. Wartość zakupionego sprzętu medycznego – 197 520,00 PLN
5. Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 1 szt.
6. Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory – 3 szt.
7. Liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia – 3 szt.
8. Liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji projektu – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2023):

1. Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 450 osoby
2. Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi – 450 osoby

Źródła finansowania Projektu

Wartość całkowita Projektu – 197 520,00 PLN
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 139 422,67 PLN (70,59%)
* Budżet Państwa – 15 491,40 PLN (7,84%)
* Wkład własny – 42 605,93 PLN (21,57%)

Okres realizacji Projektu: 01.02.2020 – 31.08.2022

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz środków Budżetu Państwa

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000