1. Start
 2. /
 3. Projekty UE i dotacje
 4. /
 5. Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
 6. /
 7. Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Archiwum Projektów UE i dotacji

Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Informacje o projekcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie: 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Nabór: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-72P/20 (Pozakonkursowy)

Umowa Partnerska Nr DZ-9024.20.11.433.17.2020 zawarta w Toruniu w dniu 22.04.2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim (Lider) a Nowym Szpitalem w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. (Partner)

Miejsce realizacji Projektu

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią
ul. Ogrodowa 9, 89-200 Szubin

Cele Projektu

Projekt został przygotowany przez Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego w związku z pojawieniem się epidemii choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, a co się z tym wiąże naglącą koniecznością realizacji działań w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego w obliczu epidemii.
Projekt jest realizowany w partnerstwie między samorządem województwa kujawsko- pomorskiego (Lider projektu) a 28 podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego (Partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

Zakres rzeczowy Projektu

Sprzęt medyczny i wyposażenie do walki z wirusem COVID-19:

 • Ambulans systemowy – 1 szt. wraz z wyposażeniem, tj. Zestaw transportowy – 1 szt., Krzesełko transportowe – 1 szt., Nosze podbierające – 1 szt. (Przewóz pacjentów zdiagnozowanych lub z podejrzeniem COVID-19 skierowanych do leczenia w szpitalu specjalistycznym jednoimiennym, izolatorium lub innym dedykowanym pacjentom zdiagnozowanym lub z podejrzeniem COVID-19, z jednoczesnym zapewnieniem w czasie transportu sprzętu medycznego do udzielania natychmiastowej pomocy w stanie zagrożenia życia i zdrowia pacjenta. Przewóz próbek materiału biologicznego w celu badania w kierunku COVID-19).
 • Respirator transportowy – 4 szt. (Urządzenie medyczne zamiennie nazywane sztucznym płucem. Jego zadaniem jest wspomaganie lub zastępowanie mięśni pacjenta, niezbędnych do oddychania. Na potrzeby transportu i leczenia izolowanych pacjentów zdiagnozowanych lub z podejrzeniem COVID-19).
 • Szafki i regały na sprzęt medyczny z blatami do sporządzania leków – 1 szt. (Ma za zadanie ułatwienie sprawowania opieki, m.in. przechowywanie sprzętu, lekarstw, nad odizolowanymi pacjentami z podejrzeniem COVID-19).
 • Aparat USG – 1 szt. (Możliwość obrazowania naczyń z opcją kolorowego doppler’a. Pozwala na diagnostykę układu tętniczego i żylnego zarówno naczyń domózgowych jak naczyń kończyn dolnych i górnych oraz jamy brzusznej oraz innych. Sprzęt dedykowany diagnostyce odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19).
 • Kardiomonitor – 1 szt. (Przeznaczenie – stały pomiar wybranych parametrów życiowych pacjenta, dzięki czemu możliwy jest stały nadzór nad jego stanem, m.in. monitoring i diagnostyka pracy serca, pomiar częstości oddechów, pomiar wysycenia krwi dwutlenkiem węgla, pomiar pulsu i tętna, pomiar wysycenia krwi tlenem. Sprzęt dedykowany diagnostyce odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19).
 • Aparat do EKG – 1 szt. (Urządzenie służące do badania pracy serca w celu wykrywania związanych z tym zaburzeń, m.in. zapalenie mięśnia sercowego, choroba wieńcowa, ślady przebytego i symptomy występującego aktualnie zawału serca, zaburzenia rytmu serca, niektóre wrodzone wady serca). Sprzęt dedykowany diagnostyce odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19).
 • Defibrylator z wyposażeniem – 1 szt. (Urządzenie służące do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca, używany w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Sprzęt dedykowany transportowi oraz leczeniu odizolowanych pacjentów zdiagnozowanych lub z podejrzeniem COVID-19).
 • Myjnia dezynfekcyjna – 1 szt. (Sprzęt do usuwania nieczystości pacjentów pozbawionych możliwości poruszania się z uwagi na stan zdrowia. Dotyczy szczególnie obszarów przebywania pacjentów zdiagnozowanych lub z podejrzeniem COVID-19).
 • Lampa bakteriobójcza – 2 szt. (Sprzęt służący do naświetlania pomieszczeń wspólnych w celu wyeliminowania koronawirusa. Dotyczy szczególnie obszarów przebywania pacjentów zdiagnozowanych lub z podejrzeniem COVID-19).
 • Termometr bezdotykowy – 15 szt. (Przeznaczenie – pomiar temperatury ciała, niezbędne do oceny oznak zakażenia. Sprzęt dedykowany procedurom typu Triage oraz diagnostyce odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19).
 • Łóżko porodowe – 1 szt. (Kluczowy element wyposażenia pozwalający na diagnozowanie i leczenie odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Wspieranie lekarzy i personelu szpitala w ich dążeniach do przywrócenia pacjentowi zdrowia).
 • Łóżko szpitalne – 3 szt. (Kluczowy element wyposażenia pozwalający na diagnozowanie i leczenie odizolowanych pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Wspieranie lekarzy i personelu szpitala w ich dążeniach do przywrócenia pacjentowi zdrowia).
Wskaźniki Projektu

Wskaźniki produktu (rok docelowy – 2022) – Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.

 1. Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
 2. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 804 082,73 PLN
 3. Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 – 1 szt.
 4. Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19 – 4 szt.
 5. Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory – 27 szt.
 6. Wartość zakupionego sprzętu medycznego – 435 263,09 PLN
 7. Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego – 1 szt.
 8. Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 – 1 szt.

Wskaźnik rezultatu (rok docelowy – 2023):

 1. Liczba osób korzystających z zakupionej aparatury medycznej – 1 000 osoby (Partnerzy projektu)
Źródła finansowania Projektu

Wartość całkowita Projektu – 804 082,73 PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) – 723 674,45 PLN (90,00%)

Budżet Państwa – 80 408,28 PLN (10,00%)

Okres realizacji Projektu: 01.02.2020 – 31.03.2022

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz środków Budżetu Państwa

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000