1. Start
 2. /
 3. Praca
 4. /
 5. Kadra medyczna
 6. /
 7. Nowy Szpital w Szprotawie
 8. /
 9. Fizjoterapeuta

Praca

Fizjoterapeuta
Data zakończenia
31/12/2022
Lokalizacja
Nowy Szpital w Szprotawie
Opis stanowiska
 • Wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych z zakresu m.in.: elektroterapii, światłolecznictwa, magnetoterapii, hydroterapii, krioterapii, ultradźwięki.
 • Wykonywanie ćwiczeń leczniczych (kinezyterapii)
 • Wykonywanie masażu leczniczego
 • Czuwanie nad bezpieczeństwem procesu usprawniania podczas wykonywania procedur rehabilitacyjnych
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej indywidualnego przebiegu rehabilitacji Uczestników projektu
 • Bieżąca kontrola stanu pacjenta.

Stanowisko finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Sprawni i aktywni zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.” nr RPLB.06.07.00-08-0007/19-00:

Wymagania

Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie: studia wyższe na kierunku fizjoterapii
  i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku, lub studia wyższe
  na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku.
 • Doświadczenie zawodowe/ praktyka zawodowa: co najmniej
  6 miesięczny pracy na stanowisku fizjoterapeuty.
 • Elastyczność i otwartość na zmiany.
 • Komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej, samodzielność.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie.
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych oraz brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie wykonawcy zawarte
  w formularzu ofertowym).

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Życzliwe podejście do pacjenta, cierpliwość.

Oferujemy
 • okres realizacji: umowa na pełen etat na czas określony, od dnia zawarcia umowy do zakończenia projektu, tj. do 30.06.2023 r.
  z możliwością przedłużenia.
 • czas pracy dwuzmianowy w godzinach 700-1800,
 • 5 dni w tygodniu,
 • elastyczny czas pracy, uwzględniający możliwości pracownika i potrzeby uczestników projektu.
Kontakt

Kandydatów i kandydatki zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: projektszprotawa@nowyszpital.pl lub kontakt pod nr tel.: 504 202 487

Stanowisko zorganizowane w ramach projektu Sprawni i aktywni zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.7. Profilaktyka  i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy na podstawie umowy nr RPLB.06.07.00-08-0007/19-00 zawartej w dniu 28.05.2019 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko …………, ogłoszonym ……(data)……… i prowadzonym przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. – Administrator. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Ponadto jeśli chcą Państwo brać udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez Grupę Nowy Szpital Holding S.A. w terminie dwóch lat od wysłania niniejszego CV prosimy o dodatkowe dodanie poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w CV także w okresie 2 lat po zakończeniu tej rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji na inne stanowiska w …..(szpital)……”
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

……………………………………………………………
Miejsce i data, podpis osoby oświadczającej

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000