1. Start
 2. /
 3. Przetargi
 4. /
 5. Remonty, inwestycje
 6. /
 7. 2023
 8. /
 9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1018

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1018
W toku
Tytuł / przedmiot przetargu

„Przebudowa III piętra w budynku głównego szpitala w Olkuszu, o łącznej powierzchni pomieszczeń ok.  223 m2, celem  dostosowania fragmentu Oddziału Położniczego i fragmentu Bloku Porodowego do obowiązujących warunków technicznych i sanitarnych”.

 

Termin i miejsce składania ofert
 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 29.03.2023 r. do godziny: 12:00 .
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w dniu 29.03.2023 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia
14/03/2023
Ogłaszający przetarg

Zamawiający i Organizator przetargu:

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.

1000-lecia 13

32-300 Olkusz,

 

Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu.

Kryterium wyboru oferty

100% cena

Termin wykonania zamówienia

Do dnia 30.09.2023r.

Termin związania ofertą

60 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami
 1. w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 501 542 456; e-mail: MKwasiborska@nowyszpital.pl ;
 2. w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e- mail: mduda@nowyszpital.pl Iwona Nowicka tel. 506 971 805, e-mail inowicka@nowy szpital.pl; oraz Ewa Skrzypek tel. 503 456 763, e-mail: eskrzypek@nowyszpital.pl .
 3. w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Marzanna Wójcik, tel. kom.: 501 429 748; e- mail: mwojcik@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi

Warunki postepowania 2023-1018 OLK

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 2023-1018 OLK

Załącznik nr 3 – Oświadczenie 2023-1018 OLK

Załącznik nr 4 – Wzór umowy 2023-1018 OLK

Załącznik nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia 2023-1018 OLK

Załącznik nr 1 do SOPZ_rys. z graficznym oznaczeniem pomieszczeń objętych przebudową 2023-1018

Załącznik nr 2 do SOPZ_zestawienie pomieszczeń 2023-1018

Załącznik nr 3a do SOPZ – Projekt Budowlany – Przebudowa Piętra III oraz cz. Piętra II w budynku Gł. 2023-1018

Załącznik nr 3b do SOPZ – PROJEKT TECHNICZNY – WYKONAWCZY – instalacje elektryczne 2023-1018

Załącznik nr 3c do SOPZ – PORJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI, PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI 2023-1018

Załącznik nr 3d do SOPZ-PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 2023-1018

Załącznik nr 3e do SOPZ – Projekt wykonawczy Branża architektoniczna część graficzna 2023-1018

Załącznik nr 3f – Projekt techniczny – wykonawczy Instalacje sanitarne 2023-1018

Załącznik nr 3g do SOPZ – PROJEKT TECHNICZNO -WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA I KLIMAT. 2023-1018

Załącznik nr 3h do SOPZ- Projekt wykonawczy technologii medycznej 2023-1018

Załącznik nr 3i do SOPZ – PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGII MEDYCZNEJ karty 2023-1018 OLK

Załącznik nr 3j do SOPZ – SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – BRANŻA ARCH. 2023-1018

Załącznik nr 3k do SOPZ – SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – INST. SANIT. WENTY. MECH. 2023-1018

Załącznik nr 3l do SOPZ – STWiOR BG OLKUSZ_INST. ELEKTRYCZNE 2023-1018

Załącznik nr 4 do SOPZ – DECYZJA nr 126_2022_25.02.2022_BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA 2023-1018

Załącznik nr 5 do SOPZ – Przedmiary robót, wersja edytowalna i nieedytowalna 2023-1018

Załącznik nr 6 do SOPZ – Koncepcja kolorystyki GNSH 2023-1018

Załącznik nr 6- Klauzula informacyjna RODO 2023-1018 OLK

Załącznik nr 7 – Przykładowy wzór przebiegu robot budowlanych 2023-1018 OLK

Załącznik nr 8 – Oświadczenie o braku powiązań z Oferentami 2023-1018 OLK

Załącznik nr 9 – Oświadczenie podmiotu trzeciego 2023-1018 OLK

 

 

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459