1. Start
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Dostawy
  6. /
  7. 2023
  8. /
  9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1042

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1042
W toku
Tytuł / przedmiot przetargu

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Budowa łącznika komunikacyjnego przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala oraz rozbiórkę kolidującego podziemnego zbiornika wody deszczowej przy ul. Ogrodowej 9 na terenie działki nr ewid. 1708/6 w Szubinie”

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 04.10.2023 r. do godziny: 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, dnia 04.10.2023 r. o godzinie: 12:30.

Data rozpoczęcia
19/09/2023
Ogłaszający przetarg
  1. Zamawiający: Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią
  2. Organizator: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu

Kryterium wyboru oferty

Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia

Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy to 30.11.2023 r.

Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

a) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Piotr Jeziorski tel.: 883 846 869 e-mail pjeziorski@nowyszpital.pl

b) w zakresie merytorycznym: Piotr Jeziorski tel.: 883 846 869 e-mail pjeziorski@nowyszpital.pl; Ewa Skrzypek, tel.: 503 456 763; e-mail: eskrzypek@nowyszpital.pl

c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Jarosław Gierszewski, tel. 500 178 105; e- mail: jgierszewski@nowyszpital.pl

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459