Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2020-846 / W toku

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
„Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świeciu obejmującej docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetleniowych, w tym awaryjnych/ewakuacyjnych ppoż. objętych Projektem UE pn.: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU”
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 03.06.2020 r. do godziny: 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 03.06.2020 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia:
2020-05-19
Ogłaszający przetarg:
a) Zamawiający:
Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, prowadzący:
Nowy Szpital w Świeciu
Adres do korespondencji: Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126,
86-100 Świecie

b) Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z załącznikiem pn.: Szczegółowe Warunki Przetargu.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia ustala się 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail:
mduda@nowyszital.pl ;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena
Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail:
mkwasiborska@nowyszpital.pl
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Roman
Szatkowski, tel. kom.: 507 119 897; e- mail:
rszatkowski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

Szczegółowe Warunki Postępowania

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - nie dotyczy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6 - Klauzula RODO    

Załacznik nr 7 - Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5-ciu lat robót budowlanych rodzajowo podobnych na budynkach użyteczności publicznej o                                    kubaturze łącznej co najmniej 1000 m3 (dla każdego wykonanego zadania).

 

 Załączniki do SOPZ (Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia):

  Załącznik nr 1 do SOPZ – DECYZJA NR 149/2018 z dnia 26-03-2018r. o pozwoleniu na budowę

Załącznik nr 2 do SOPZ -PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. ZO.O. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (BUDYNEK GŁÓWNY),

Załącznik nr 3 do SOPZ- PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. ZO.O. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (BUDYNEK PŁUCNO - ZAKAŹNY),

Załącznik nr 4 do SOPZ– Audyt Energetyczny dla budynku głównego szpitala nr 9/2018  (str. 1-53)

Załącznik nr 5 do SOPZ - Audyt energetyczny nr 10/2018 dla budynku płucno –zakaźnego szpitala; autor Janusz Szymczyk, data opracowania styczeń 2018r. (str.54 -105)

Załącznik nr 6 do SOPZ -Przedmiary robót wielobranżowe w wersji nieedytowalnej i edytowalnej dla budynku głównego szpitala

Załącznik nr 7 do SOPZ -Przedmiary robót wielobranżowe w wersji nieedytowalnej i edytowalnej dla budynku płucno-zakaźnego

Załącznik nr 8 do SOPZ -Opis techniczny do przedmiarów robót  dla budynku głównego szpitala

Załącznik nr 9 do SOPZ -Opis techniczny do przedmiarów robót  dla budynku płucno-zakaźnego szpitala

Załącznik nr 10 do SOPZ - Ekspertyza przyrodnicza związana z inwestycją polegającą na „POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU”, autor Janusz Szymczak, data opracowania styczeń 2020r.

Załącznik nr 11 do SOPZ– Ekspertyza techniczna bezpieczeństwa pożarowego dotycząca budynku NZOZ Nowego Szpitala w Świeciu, autorzy opracowania rzeczoznawca ds. ppoż. Adama Biernackiego, rzeczoznawca ds. budowlanych Bogdan Piestrzyńskiego.

Załącznik nr 12 do SOPZ- Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu woj. kujawsko – pomorskie znak WZ-5595/147/3/05/06 z dnia 26.01.2006r.

Załącznik nr 13– „Koncepcja kolorystyki i dobór materiałów wykończeniowych i wyposażenia oddziałów szpitalnych” str. 28 ELEWACJE

Załącznik nr 14- Opinia konserwatorska – pismo znak WUOZ-DB-WZN.5152.6.31.208.ZWF z dnia 13 luty 2018r.

Załącznik nr 15 do SOPZ - PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM

  Załącznik 15a do SOPZ - obliczenia natężenia oświetlenia specyfikacja opraw oświetleniowych.

   Załącznik nr 16 do SOPZ- DECYZJA Nr 240/2019 znak AB.8740.1.Św.704.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca pierwszą               DECYZJĘ Nr 650/2017 z dnia 10-10-2017r. o pozwoleniu na budowę i obejmujący zmiany w zakresie dostosowania inwestycji do           wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i pożarowego o charakterze istotnym w stosunku do pierwotnego projektu.

   Załącznik nr 17 do SOPZ– Doszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 18 do SOPZ – Rysunek elewacji z graficznym oznaczeniem okien wyłączonych z przedmiotu zamówienia.

powrót