Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2020-843 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.:
"Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.”
Termin i miejsce składania ofert:
Wypełniony i zaparafowany druk ofertowy wraz załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, należy przesłać do Organizatora postępowania zakupowego na adres email: mkwasiborska@nowyszpital.pl, w terminie do dnia: 16.04.2020 r. do godziny: 12:00 .
Data rozpoczęcia:
2020-04-10
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Świebodzinie
Ul. Młyńska 6
66-200 Świebodzin


Organizator postępowania zakupowego:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami zapytania ofertowego z ogłoszeniem
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
1) Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy,
2) Zakończenie z datą podpisania protokołu końcowego odbioru robót
3) Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 15.07.2020 r.

Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym oraz w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e-mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl
b) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Monika Urbanowicz, tel. kom.: 500 178 109; e- mail: murbanowicz@nowyszpital.pl .
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

Zamówienia udzielono firmie:

 "SZAWEX" USŁUGI INWESTORSKIE S.C. RAFAŁ SZAFRANEK WOJCIECH SZAFRANEK ul. Ludwika Zamenhofa 19/7, 65-186 Zielona Góra

powrót