Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2020-840 / W toku

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
„Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie w zakresie docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego objętych Projektem UE pn.: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie”.

Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1 z dnia 17.04.2020 r.

Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 30.04.2020 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 30.04.2020 r. o godzinie: 12:30

Zmiana nr 2 z dnia 17.04.2020 r.
W celu uzupełnienia do Załącznika nr 1 do SOPZ – Projekt budowlany budynku Laboratorium dodano skan brakującej strony o nr 80 – Rzut I Piętra – Załączniki do SOPZ nr 1a i 1b
 
Zmiana nr 3 z dnia 17.04.2020 r.
Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 17 do SOPZ przedmiary robót wielobranżowe Budynek D Przychodnia - została usunięta pozycja nr 116

 

Zmiana nr 4 z dnia 23.04.2020 r.

W celu uzupełnienia do Załącznika nr 6 do SOPZ – PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE, Zamawiający dodaje brakujące rysunki: A9, A5 oraz I5 – Załącznik 6a do SOPZ

 

Zmiana nr 5 z dnia 23.04.2020 r. 

 Zamawiający usuwa na stronie Bazy Konkurencyjności wszystkie zapisy:

"oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (ppoż.)"

było:

„Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie w zakresie docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (ppoż.) objętych Projektem UE pn.: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie”.

jest:

„Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie w zakresie docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego objętych Projektem UE pn.: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie”.

Zmiana nr 6 z dnia 27.04.2020 r.

Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 07.05.2020 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 07.05.2020 r. o godzinie: 12:30

 

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 07.05.2020 r. do godziny: 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 07.05.2020 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia:
2020-04-06
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
ul. Wolności 27,
87-200 Wąbrzeźno

Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia to 8 miesięcy od podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszital.pl;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; e-mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl;
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Krystyna Kwiatkowska, tel. kom.: 798 038 436; e-mail: kkwiatkowska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

Szczegółowe Warunki Postępowania

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - nie dotyczy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

 Załączniki do SOPZ:

 1. Załącznik nr 1 do SOPZ Projekt Budowlany objęty Decyzją NR 128/2017 z dnia 16 czerwca 2017r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na roboty budowalne dla NS Wąbrzeźno Sp. z o.o. ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno obejmujące termomodernizację budynku A – pawilonu szpitalnego oraz budynku LABORATORIUM na działkach 583, 592/4, 593/5 przy ul. Wolności 31 i 33 w Wąbrzeźnie PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŻNIE ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno, kategoria obiektów XI, autor opracowań mgr inż. Arch. Tomasz Cenarski; Budynek A - PAWILON SZPITALNY,
 2. Załącznik nr 2 do SOPZ -  Projekt BUDOWLANY – ZMIENIAJĄCY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW Zarządzanych przez Nowy Szpital w Wąbrzeżnie Sp. zo.o. Budynek „C” LABORATORIUM załącznik do decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę AB 6740 128 2017 z dnia 28 listopada 2017r.
 3. Załącznik nr 3 do SOPZ-Decyzja NR 128/2017 z dnia 16 czerwca 2017r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na roboty budowalne dla NS Wąbrzeźno Sp. z o.o. ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno obejmujące termomodernizację budynku A – pawilonu szpitalnego oraz budynku C-LABORATORIUM na działkach 583, 592/4, 593/5 przy ul. Wolności 31 i 33 w Wąbrzeźnie.
 4. Załącznik nr 4  do SOPZ -Postanowienie Nr ZN/180/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. oraz Nr ZN/388/2017 z dnia 8.11.2017r.Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku A – pawilonu szpitalnego oraz C – Laboratorium na działkach nr 583, 592/4, 593/5 przy ul. Wolności 31 i 33 w Wąbrzeźnie.
 5. Załącznik nr 5 do SOPZ -Postanowienie Nr ZN/388/2017 z dnia 8 listopada 2017r. Nr ZN/388/2017 Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków zarządzanych przez NZZOZ Nowy Szpital Wąbrzeźno (Budynek C – Laboratorium).
 6. Załącznik nr 6 do SOPZ-  PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŻNIE ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno, kategoria obiektów XI, autor opracowań mgr inż. Arch. Tomasz Cenarski;Budynek D- PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA,
 7. Załącznik nr 7 do SOPZ-  Decyzja NR 223/2017 z dnia 28 listopada 2017r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na roboty budowalne dla NS Wąbrzeźno Sp. z o.o. ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno obejmujące termomodernizację budynku D – PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ na działce nr 1-584/2 przy ul. Wolności w Wąbrzeźnie.
 8. Załącznik nr 8 do SOPZ- Postanowienie Nr ZN/387/2017 z dnia 8.11.2017r.Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku D – PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA przy ul. Wolności w Wąbrzeźnie.
 9. Załącznik nr 9 do SOPZ -AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU C – LABORATORIUM; Numer opracowania Nr 74/2017 autor opracowania mgr inż. Marcin Domińczyk
 10. Załącznik nr 10 do SOPZ -AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU D – PRZYCHODNIA REJONOWA SPECJALISTYCZNA; Numer opracowania Nr 73/2017 autor opracowania mgr inż. Marcin Domińczyk,
 11. Załącznik nr 11 do SOPZ -PROJEKT ZAMIENNY budowlano – wykonawczy wielobranżowy dotyczący pomieszczeń poradni chirurgii urazowo – ortopedycznej na terenie szpitala na działce 1-584/2 przy ul. Wolności 27 w Wąbrzeżnie; branża architektoniczna – autor mgr inż. arch. Małgorzata Zyskowska; branża elektryczna -  autor mgr inż. Leszek Gosiewski (część dot. oświetlenia), data opracowania kwiecień 2019.
 12. Załącznik nr 12 do SOPZ-DECYZJA STAROSTY WĄBRZESKIEGO znak AB.6740.223.2017.ZE z dnia 27 maja 2019r. zmieniająca decyzję Starosty Wąbrzeskiego znak  AB.6740.223.2017.ZE z dnia 28.11.2017r. o pozwoleniu na budowę – na termomodernizację budynku D – przychodnia specjalistyczna na działce nr 1-584/2 przy ul. Wolności 27 w Wąbrzeźnie w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego wykonanego przez Małgorzatę Zyskowską obejmującą rozbiórkę bocznych, wtórnych betonowych schodów zewnętrznych, demontaż istniejących, bocznych drzwi zewnętrznych, wymianie okna o wymiarach i kolorystyce jak w pierwotnym projekcie.
 13. Załącznik nr 13 do SOPZ  -Ekspertyza przyrodnicza związana z inwestycją polegającą na „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie”, autor Piotr Murawski, data opracowania, grudzień 2016.
 14. Załącznik nr 14 do SOPZ- Audyt efektywności energetycznej modernizacja oświetlenia wewnętrznego, Audyt oświetlenia wewnętrznego, autor mgr inż. Marcin Domińczyk, data opracowania 2017-08-31.(a 1-9)
 15. Załącznik nr 15 do SOPZ - Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej –Przychodnia Specjalistyczna - budynek D oraz Laboratorium budynek C.
 16. Załącznik nr 16 do SOPZ -Przedmiary  robót wielobranżowe w wersji nieedytowalnej i edytowalnej  dla budynku  - Laboratorium (Przedmiary mają charakter pomocniczy).
 17. Załącznik nr 17 do SOPZ -Przedmiary  robót wielobranżowe w wersji nieedytowalnej i edytowalnej  dla budynku D - Przychodnia (Przedmiary mają charakter pomocniczy).
 18. Załącznik nr 18 do SOPZ - Opis techniczny do przedmiarów robót dla budynku C - Laboratorium
 19. Załącznik nr 19 do SOPZ-Opis techniczny do przedmiarów robót dla budynku D – Przychodnia Specjalistyczna
 20. Załącznik nr 1a do SOPZ - brakujaca strona nr 80.
 21. Załącznik nr 1b do SOPZ - brakująca strona nr 80.
 22. Załącznik nr 6a do SOPZ - brakujące rysunki A9, A5 i I5

Załącznik nr 6 - Klauzula RODO    

Załącznik nr 7 -   Lista zrealizowanych robót budowlanychrodzajowo podobnych na budynkach użyteczności publicznej, objętych ochroną                    Konserwatora Zabytków o kubaturze łącznej, co najmniej 1000 m3 (przykładowy wzór).


ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI

ZESTAW NR 1 z dnia 17.04.2020

ZESTAW NR 2 z dnia 17.04.2020

ZESTAW NR 3 z dnia 17.04.2020

ZESTAW NR 4 z dnia 23.04.2020

ZESTAW NR 5 z dnia 23.04.2020

ZESTAW NR 6 z dnia 28.04.2020

Rozstrzygnięcie przetargu:

 Zestawienie z otwarcia ofert do postępowania przetargowego nr  2020-840 pt.: 

Dnia 07.05.2020 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. przy ul.Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania pn.:
"Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie w zakresie docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego objętych Projektem UE pn.: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie”.
Lp.   Data wpływu Nazwa firmy Wartość brutto
1 Oferta nr 1 05.05.2020 g.:11:40 Jawor  sp. z o.o. ul. Chrobrego 121 87-100 TORUŃ 2 458 908,88 zł
2 Oferta nr 2 06.05.2020 g.:13:30 ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Władysław Markowicz, ul. Grudziądzka 19B, 82-500 KWIDZYN 2 333 281,62 zł
3 Oferta nr 3 07.05.2020 g.:10:00 Lupuss Sp. z o.o., 01-031 Warszawa ul. Aleja Jana Pawła II 61C/304 1 881 127,39 zł
3 Oferta nr 4 07.05.2020 g.:11:10 P.P.H.U. "WO-BUD" Wojciech Młodziejewski ul. Tow. Jaszczurczego 7, 87-200 Wąbrzeźno 1 934 663,88 zł
powrót