Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2020-835 / W toku

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oddymiania klatek schodowych
w budynku głównym szpitala w Szubinie oraz wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy łącznika dla potrzeb Bloku Operacyjnego szpitala
w Szubinie oraz odpowiednio pełnienie funkcji Projektanta sprawującego nadzór autorski dla zadań inwestycyjnych w szpitalu w Szubinie ul. Ogrodowa 9, 89-200 Szubin:
Zadanie nr I: „Wykonanie oddymiania klatek schodowych w budynku głównym szpitala z uwzględnieniem nowoprojektowanego łącznika między budynkiem głównym
a pawilonem szpitalnym”;
Zadanie nr II: „Budowa łącznika przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 3 na terenie działki nr ew. 1708/4 w Szubinie.”
Zadanie to jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i Projektu nr RPKP.06.01.01-04-0069/17 pn.: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.”
Zmiany w przetargu:

  Zmiana nr 1 z dnia 27.02.2020 r.

Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 06.03.2020 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 06.03.2020 r. o godzinie: 12:30
 
  Zmiana nr 2 z dnia 06.03.2020 r.

Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 13.03.2020 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 13.03.2020 r. o godzinie: 12:30
 
   Zmiana nr 3 z dnia 13.03.2020 r.

Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 20.03.2020 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 20.03.2020 r. o godzinie: 12:30
 
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 20.03.2020 r. do godziny: 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 20.03.2020 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia:
2020-02-14
Ogłaszający przetarg:
a) Ogłaszający przetarg
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o.
ul. Mickiewicza 7
89-100 Nakło nad Notecią

b) Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z załącznikiem pn.: Szczegółowe Warunki Przetargu.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
a) Część 1-ZI : „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oddymiania klatek schodowych w budynku głównym szpitala z uwzględnieniem nowoprojektowanego łącznika między budynkiem głównym a pawilonem szpitalnym ul. Ogrodowa 9, 89-200 Szubin”
Termin wykonania: 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy
b) Cześć 2-ZI: Pełnienie funkcji Projektanta sprawującego nadzór autorski na zadaniu inwestycyjnym nr I - „Wykonanie oddymiania klatek schodowych w budynku głównym szpitala z uwzględnieniem nowoprojektowanego łącznika między budynkiem głównym a pawilonem szpitalnym”:
Planowany termin zakończenia inwestycji to: 30.12.2023r.
c) Część 1-ZII: „Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy łącznika przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 3 na terenie działki nr ew. 1708/4 w Szubinie.”
Termin wykonania: 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
d) Cześć 2-ZI: Pełnienie funkcji Projektanta sprawującego nadzór autorski na zadaniu inwestycyjnym nr II - „Budowa łącznika przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 3 na terenie działki nr ew. 1708/4 w Szubinie.”
Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.12.2020 r.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail:
mduda@nowyszpital.pl
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena
Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail:
mkwasiborska@nowyszpital.pl do dnia 17 do 21.02.2020 Paweł Błażewicz tel. 500 169 881 e mail: pbłażewicz@nowyszpital.pl
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Kazimierz Dąbrowski, tel. kom.: 516 151 197; e- mail: kdabrowski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

Szczegółowe Warunki Postępowania

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - nie dotyczy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4a - wzór umowy dla Części 1-ZI. 

Załącznik nr 4b - wzór umowy dla Części 2-ZI

Załącznik nr 4c - wzór umowy dla Części 1-ZII

Załącznik nr 4d -wzór umowy dla Części 2-ZII

Załącznik nr 5 - nie dotyczy

Załącznik nr 6 - Klauzula RODO

Załącznik nr 7– przykładowa lista zrealizowanych projektów budowlanych  

Załącznik nr 8 – przykładowy opis przebiegu pracy zawodowej osoby Projektanta w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego

Załącznik nr 9 - Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana dla szpitala w Szubinie przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Stanisława Stasiaka i rzeczoznawcę budowlanego inż. Grażynę Staroń, data opracowania listopad 2013r.

Załącznik 10 - POSTANOWIENIE znak WZ.5595.88.2013  z dnia 29 marca 2013r. Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Załącznik 11 – DECYZJA NR 698 z dnia 30.10.2017r. (znak: WWA.6740.595.2017.AM) - pozwolenie na budowę łącznika przeznaczonego na potrzeby bloku operacyjnego, usytuowanego pomiędzy budynkami szpitala przy ul. Ogrodowej 3 na terenie działki nr ew. 1708/4 w Szubinie.

Załącznik nr 12 - PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ŁĄCZNIKA PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO, USYTUOWANEGO POMIĘDZY BUDYNKAMI SZPITALA PRZY UL. OGRODOWEJ 3 NA TERENIE DZIAŁKI NR EW. 1708/4 W SZUBINIE; autorzy opracowania: architektura mgr inż. Arch. Tomasz Cenarski, konstrukcja Stanisław Grudzień, Instalacje sanitarne mgr inż. Jarosław Markiton, Instalacje elektryczne inż. Witold Wojciechowski; data opracowania 2017.

Rozstrzygnięcie przetargu:

Zestawienie z otwarcia ofert (postępowanie nr 2020-835)

 Dn. 20.03.2020r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

 Lp. Data wpływu Nazwa firmy Wartość brutto oferty                     
Oferta nr 1 

19.03.2020

g. 10:50

 Pracownia Projektowa – WYKRZYKNIK   Rynek 10, Mikołów 43-190 

 Zadanie nr I - 67 896,00 zł 

 Zadanie nr II - 51 906,00 zł               

 
powrót