Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2020-826 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „PRZEBUDOWA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PRODOWYM W BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU” współfinasowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - (RPKP.06.01.01-04-0066/17)
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 24.01.2020 r. do godziny: 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 24.01.2020 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia:
2020-01-16
Ogłaszający przetarg:
a) Zamawiający:
Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, prowadzący: Nowy Szpital w Świeciu
Adres do korespondencji: Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126,
86-100 Świecie

b) Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z załącznikiem pn.: Szczegółowe Warunki Przetargu.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy,
Zakończenie z datą podpisania protokołu końcowego odbioru robót objętych zadaniem inwestycyjnym określonym w pkt. A 1. Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 5)
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 20.12.2020 r.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail:
mduda@nowyszpital.pl
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena
Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail:
mkwasiborska@nowyszpital.pl
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Beata Belt, tel. kom.: 500 178 107; e- mail: bbelt@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

Szczegółowe Warunki Postępowania

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty

Załącznik nr 2 - nie dotyczy

Załacznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

 Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

                          Załącznik nr 1 do SOPZ –DECYZJA NR 650/2017 z dnia 10-10-2017 STAROSTY ŚWIECKIEGO o pozwoleniu na budowę „przebudowa                              oddziału ginekologiczno – położniczego wraz z blokiem porodowym w budynku szpitala, zlokalizowanego na terenie działki nr                                    854/17 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto, w zabudowie usług zdrowotnych.” [Decyzja stała                            się ostateczna w dnu 02.11.2017r.]

Załącznik nr 2 do SOPZ –PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM, KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO – XI;, AUTORZY PROJEKTU: branża architektoniczna mgr inż. Arch. Tomasz Cenarski, Ekspertyza techniczna (opracowujący) mgr inż. Stanisław Grudzień, Instalacje sanitarne (projektant) mgr inż. Jarosław Markiton, Instalacje elektryczne inż. Witold Wojciechowski; data opracowania lipiec 2017.

Załącznik nr 3 do SOPZ -DECYZJA Nr 240/2019 znak AB.8740.1.Św.704.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r wydana do zamiennego projektu budowlanego wykonanego przez Biurem Projektowym i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski. DECYZJA Nr 240/2019 znak AB.8740.1.Św.704.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmienia pierwszą DECYZJĘ Nr 650/2017 z dnia 10-10-2017r. o pozwoleniu na budowę i obejmuje zmiany w zakresie dostosowania inwestycji do wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i pożarowego o charakterze istotnym w stosunku do pierwotnego projektu.

Załącznik nr 4 do SPOZ„ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PRODOWYMW BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU w zakresie dostosowania do zgodności
z przepisami bezpieczeństwa sanitarnego i p.poż., opracowany dla Inwestora Nowy Szpital w Świeciu sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 126 70-526 Świecie, Główny
projektant mgr inż., arch. Włodzimierz Witwicki; data opracowania 25 marca 2019., oraz rewizja do projektu.

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 7 -  Opis przebiegu pracy zawodowej w zakresie sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Rozstrzygnięcie przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu

Oferenci biorący udział w przedmiotowym postępowaniu spełnili warunki udziału określone w Szczegółowych warunkach pisemnego publicznego przetargu ofertowego oraz oświadczyli brak powiazań osobowych oraz kapitałowych z Zamawiającym.

 

Oferta nr 2
ARCHIBUD Marek Oleś, ul. Podzamcze 9,
87 -200 Wąbrzeźno
Data wpływu: 22.01.2020 godzina 10:50
26 300 zł cena po negocjacjach

Oferta nr 3
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI SUN PROJECT
Rafał Chomiuk, ul. Marco Polo 10, 86-032 Niemcz
Data wpływu: 24.01.2020 godzina 11:12
23 985 zł cena po negocjacjacj

Na podstawie złożonych ofert w przedmiotowym przetargu wybrane zostało: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI SUN PROJECT

Odrzucone oferty:
Oferta nr 1
USŁUGI BUDOWLANE "ROSBUD"
mgr inż., Tomasz Rosłan, Wielkie Lniska 9 ,
86-300 Grudziądz
21.01.2020 godzina 10:10

Oferent został wykluczony na podstawie pkt 13 b) iv Szczegółowych Warunków Postępowania, (tj.: Z postępowania wyklucza się: Oferentów, którzy w odpowiedzi na wezwanie dotyczące treści złożonych ofert i dokumentów nie przedstawili wyjaśnień lub nie przedstawili dokumentów). Na podstawie pkt 13 f) iii Organizator przetargu odrzuci ofertę, jeżeli: została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu;

 

Zestawienie z otwarcia ofert do postępowania przetargowego nr  2019-826

Dnia 24.01.2020 roku w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o. przy ul.Zbożowej 4 w Szczecinie 70-653, o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania:

                                                             
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „PRZEBUDOWA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PRODOWYM W BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU” współfinasowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - (RPKP.06.01.01-04-0066/17)

Lp.

 

Data wpływu

Nazwa firmy

Wartość brutto

1

Oferta nr 1

21.01.2020 godzina 10:10

USŁUGI BUDOWLANE "ROSBUD" mgr inż., Tomasz Rosłan, Wielkie Lniska 9 , 86-300 Grudziądz

3 444,00 zł

2

Oferta nr 2

22.01.2020 godzina 10:50

ARCHIBUD Marek Oleś, ul. Podzamcze 9, 87 -200 Wąbrzeźno

28 000,00 zł

3

Oferta nr 3

24.01.2020 godzina 11:12

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI  SUN PROJECT Rafał Chomiuk, ul. Marco Poloc 10, 86-032 Niemcz

33 210,00 zł

powrót