Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2019-823 / W toku

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Pełnienie funkcji Projektanta sprawującego nadzór autorski na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „PRZEBUDOWA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM W BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU” współfinasowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Projekt Nr (RPKP.06.01.01-04-0066/17)
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1 z dnia 22.01.2020 r.

Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 29.01.2020 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 29.01.2020 r. o godzinie: 12:30
 
 Zmiana nr 2 z dnia 29.01.2020 r.

Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 05.02.2020 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 05.02.2020 r. o godzinie: 12:30
 
  Zmiana nr 3 z dnia 05.02.2020 r.

Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 12.02.2020 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 12.02.2020 r. o godzinie: 12:30
 
 Zmiana nr 4  z dnia 12.02.2020 r.

Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 25.02.2020 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 25.02.2020 r. o godzinie: 12:30
 
  Zmiana nr 5  z dnia 25.02.2020 r.

Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 03.03.2020 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 03.03.2020 r. o godzinie: 12:30
 
 Zmiana nr 6  z dnia 03.03.2020 r.

Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 10.03.2020 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 10.03.2020 r. o godzinie: 12:30
 
  Zmiana nr 7  z dnia 10.03.2020 r.

Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 17.03.2020 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 17.03.2020 r. o godzinie: 12:30
 
 Zmiana nr 8  z dnia 17.03.2020 r.

Zmianie ulega termin składania ofert:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 24.03.2020 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 24.03.2020 r. o godzinie: 12:30
 
 
 
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 24.03.2020 r. do godziny: 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 24.03.2020 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia:
2020-01-14
Ogłaszający przetarg:
a) Zamawiający:
Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, prowadzący: Nowy Szpital w Świeciu
Adres do korespondencji: Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126,
86-100 Świecie

b) Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z załącznikiem pn.: Szczegółowe Warunki Przetargu.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
1. Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy,
2. Zakończenie z datą podpisania protokołu końcowego odbioru robót objętych zadaniem inwestycyjnym określonym w dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 20.12.2020r.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail:
mduda@nowyszpital.pl
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena
Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail:
mkwasiborska@nowyszpital.pl
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Beata Belt, tel. kom.: 500 178 107; e- mail: bbelt@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

Szczegółowe Warunki Postępowania

Załącznik nr 1 - Formularz oferty;

Załącznik nr 2 –nie dotyczy

Załącznik nr 3– Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik 4-  Wzór umowy

Załącznik nr 5– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia:

Załącznik nr 1 do SOPZ –DECYZJA NR 650/2017 z dnia 10-10-2017 STAROSTY ŚWIECKIEGO o pozwoleniu na budowę „przebudowa oddziału ginekologiczno – położniczego wraz z blokiem porodowym w budynku szpitala, zlokalizowanego na terenie działki nr 854/17 w obrębie ewidencyjnym Świecie, jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto, w zabudowie usług zdrowotnych.” [Decyzja stała się ostateczna w dnu 02.11.2017r.]

Załącznik nr 2 do SOPZ –PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM, KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO – XI;, AUTORZY PROJEKTU: branża architektoniczna mgr inż. Arch. Tomasz Cenarski, Ekspertyza techniczna (opracowujący) mgr inż. Stanisław Grudzień, Instalacje sanitarne (projektant) mgr inż. Jarosław Markiton, Instalacje elektryczne inż. Witold Wojciechowski; data opracowania lipiec 2017.

Załącznik nr 3 do SOPZ -DECYZJA Nr 240/2019 znak AB.8740.1.Św.704.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r wydana do zamiennego projektu budowlanego wykonanego przez Biurem Projektowym i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski. DECYZJA Nr 240/2019 znak AB.8740.1.Św.704.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmienia pierwszą DECYZJĘ Nr 650/2017 z dnia 10-10-2017r. o pozwoleniu na budowę i obejmuje zmiany w zakresie dostosowania inwestycji do wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i pożarowego o charakterze istotnym w stosunku do pierwotnego projektu.

Załącznik nr 4 do SPOZ- „ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM W BUDYNKU SZPITALA W ŚWIECIU w zakresie dostosowania do zgodności
z przepisami bezpieczeństwa sanitarnego i p.poż., opracowany dla Inwestora  Nowy Szpital w Świeciu sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 126 70-526 Świecie, „; Główny
projektant mgr inż., arch. Włodzimierz Witwicki; data opracowania 25 marca 2019., oraz rewizja do projektu.

Załącznik nr 6– Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 7 Lista wykonanych projektów budowlanych dla obiektów użyteczności publicznej przez osobę Projektanta, z co najmniej 2-letnim                                  doświadczeniem zawodowym przy sprawowaniu nadzoru autorskiego - przykładowy wzór,

powrót