Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2019-822 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU” Projekt Nr RPKP-03.03.00-04-0001/18.” współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 06.12.2019 r. do godziny: 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 06.12.2019 r. o godzinie: 12:30.
Data rozpoczęcia:
2019-11-28
Ogłaszający przetarg:
a) Zamawiający:
Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, prowadzący: Nowy Szpital w Świeciu
Adres do korespondencji: Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126,
86-100 Świecie

b) Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z załącznikiem pn.: Szczegółowe Warunki Przetargu.
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30.12.2020 r.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail:
mduda@nowyszpital.pl
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena
Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail:
mkwasiborska@nowyszpital.pl
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Roman
Szatkowski, tel. kom.: 507 119 897; e- mail: rszatkowski@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

Szczegółowe Warunki Postępowania

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa

Załącznik nr 2 - nie dotyczy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia –

Załączniki od 1 do 3  zostały zamieszczone w postępowaniu przetargowym nr 2019-785  na stronie NOWY SZPITAL  w zakładce przetargi INWESTYCJE/REMOTNY; link do strony internetowej

                                 http://nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/przetargi/remonty_inwestycje/rid,785.html

 

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 7 -  Opis przebiegu pracy zawodowej w zakresie sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  

Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót