Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2019-818 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
„Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową I piętra budynku głównego szpitala o łącznej powierzchni pomieszczeń ok. 720 m2 dla potrzeb Bloku Operacyjnego z 2 salami operacyjnymi w Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą.”
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 2 z dnia 02.12.2019 r.

 Grupa Nowy Szpital Holding S.A.  jako organizator przetargu informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 09.12.2019 w związku z powyższym:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 09.12.2019 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 09.12.2019 r. o godzinie: 12:30

 

 

Zmiana nr 1

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.  jako organizator przetargu informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 02.11.2019 w związku z powyższym:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 02.12.2019 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 02.12.2019 r. o godzinie: 12:30
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 26.11.2019 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 26.11.2019 r. o godzinie: 12:30
Data rozpoczęcia:
2019-11-12
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:
Nowy Szpital w Kostrzynie Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 6,
66-470 Kostrzyn Nad Odrą,

Organizator postępowania zakupowego:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 8 miesięcy od podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena
Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 501 542 456; e- mail:
mkwasiborska@nowyszpital.pl;

b) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e- mail:
mduda@nowyszpital.pl;

c) w zakresie przeprowadzenia wizji lokalnej: Aneta Szkwarek, tel. kom.:
508 210 074; e- mail: aszkwarek@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

Szczegółowe Warunki Postepowania

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - nie dotyczy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SOPZ - Rysunek - „ETAPOWANIE INWESTYCJI” na rzucie kondygnacji I piętra;

Załącznik nr 2 do SOPZ - Zestawienie pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia z numeracją i nazewnictwem określonym w dokumentacji      projektowej;

Załącznik nr 3 do SOPZ – Dokumentacja projektowa wielobranżowa – projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne i wykonania odbioru robót budowlanych;

Załącznik nr 4 do SOPZ – REWIZJA do dokumentacji projektowej

Załącznik nr 5 do SOPZ - Wersja pdf oraz edytowalna branżowych przedmiarów robót;

Załącznik nr 6 do SPOZ – POSTANOWIENIE NR 134/2019 LUBUSKIEGO KOMENDANTA STRAŻY POŻARNEJ W GORZOWIE WLKP z dnia 11 września  2019r. z ESKEPRTYZĄ TECHNICZNĄ NR 58/2019 na temat projektu przebudowy części I piętra budynku Nowego Szpitala przy ul. Narutowicza 6 w Kostrzynie nad Odrą, w związku z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; autorzy opracowania rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr Albin Piątkowski i rzeczoznawca budowlany mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk, data opracowania lipiec 2019r.

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 7 - Przykładowy wzór przebiegu prac budowlanych - kierownik budowy

Załącznik nr 8 - Przykładowy wzór przebiegu prac budowlanych  - kierownicy branżowi

Załącznik nr 9 - Przykładowy wzór przebiegu prac budowlanych w obiekcie szpitalnym

Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót