Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2019-813 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta sprawującego nadzór autorski (zwanych dalej odpowiednio INSPEKTOR lub PROJEKTANT) na zadaniach inwestycyjnych współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020:

Zadanie nr I: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU” w ramach realizacji Projektu nr RPKP.03.03.00-04-0001/18-00 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (część 1 i 3 przedmiotu zamówienia).

Zadanie nr II: „TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW NOWY SZPITAL W WĄBRZEŹNIE” ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno.” w ramach realizacji Projektu nr RPKP.03.03.00-04-0029/17-00 (cześć 2 przedmiotu zamówienia).
Zmiany w przetargu:

Zmiany w przetargu z dnia 16.10.2019 r.

 Grupa Nowy Szpital Holding S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 21.10.2019 r. w związku z powyższym:

Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 21.10.2019 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 21.10.2019 r. o godzinie: 12:30
 
Zmiany w przetargu z dnai 21.10.2019 r.
  Grupa Nowy Szpital Holding S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 25.10.2019 r. w związku z powyższym:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 25.10.2019 r. o godzinie: 12:30
 
 Zmiany w przetargu z dnia 25.10.2019 r.
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 25.10.2019 r. w związku z powyższym:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 29.10.2019 r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 29.10.2019 r. o godzinie: 12:30
 
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 16.10.2019 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 16.10.2019 r. o godzinie: 12:30
Data rozpoczęcia:
2019-10-08
Ogłaszający przetarg:
a) Zamawiający dla części 1 i 3:
Nowy Szpital Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, prowadzący: Nowy Szpital w Świeciu
Adres do korespondencji: Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126,
86-100 Świecie

b) Zamawiający dla części 2:
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
ul. Wolności 27,
87-200 Wąbrzeźno

c) Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Część. 1
Pełnienie funkcji Projektanta sprawującego nadzór autorski na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU”.

1. Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy,
2. Zakończenie z datą podpisania protokołu końcowego odbioru robót objętych zadaniem inwestycyjnym określonym w pkt. A.1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 (załącznik nr 5a);
3. Projektant w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy wykona weryfikację, sprawdzenie, sporządzenie i wydanie odpowiednio wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej wskazanej w pkt. A. 1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 (załącznik nr 5a) w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy;
4. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.12.2020 r.

Cześć 2
Pełnienie funkcji Projektanta sprawującego nadzór autorski na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie” ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno

1. Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy,
2. Zakończenie z datą podpisania protokołu końcowego odbioru robót objętych zadaniem inwestycyjnym określonym w pkt. A.1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla części nr 2 (załącznik nr 5b)
3. Projektant w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy wykona weryfikację, sprawdzenie, sporządzenie i wydanie odpowiednio wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej wskazanej w pkt. A. 1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla części nr 2 (załącznik nr 5b) w terminie do 3 tygodni od daty podpisania umowy
4. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.12. 2020 r.

Część 3
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU”

1. Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy,
2. Zakończenie z datą podpisania protokołu końcowego odbioru robót objętych zadaniem inwestycyjnym określonym w pkt. 1 Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla części nr 3 (załącznik nr 5c)
3. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 30.12. 2020 r.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszital.pl ;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Krystyna Kwiatkowska, tel. 798 038 436; e- mail: kwiatkowska@nowyszpital.pl (Wąbrzeźno)
d) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Roman Szatkowski, tel. kom.: 507 119 897; e- mail: rszatkowski@nowyszpital.pl. (Świecie)
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

Szczegółowe Warunki Przetargu

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - nie dotyczy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Załącznik nr 4 a - Wzór umowy cz. I

Załącznik nr 4 b - Wzór umowy cz. II

Załącznik nr 4 c - Wzór umowy cz.III

Załącznik nr 5a - Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia cz. I

Załącznik nr 5b -  Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia cz. II

Załącnik nr 5c -  Sczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia cz. III

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia cz. I

Załączniki do SOPZ od 1 do 3 zostały zamieszczone w postępowaniu przetargowym nr 2019-785  na stronie NOWY SZPITAL w zakładce przetargi INWESTYCJE/REMOTNY; link do strony http://nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/przetargi/remonty_inwestycje/rid,785.html

Załącznik nr 4a do SOPZ- Wykaz pytań kosztorysanta (cz. I)

 Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia cz. II

Załączniki do SOPZ od 1 do 12 zostały zamieszczone w postępowaniu przetargowym nr 2019-783  na stronie NOWY SZPITAL w zakładce przetargi INWESTYCJE/REMOTNY; link do strony internetowej: http://nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/przetargi/remonty_inwestycje/rid,783.html 

Załącznik nr 4b do SOPZ- Wykaz pytań kosztorysanta (cz. II)

 

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia cz. III:

Załączniki od 1 do 3  zostałyzamieszczone w postępowaniu przetargowym nr 2019-785  na stronie NOWY SZPITAL  w zakładce przetargi INWESTYCJE/REMOTNY; link do strony internetowej

                            http://nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/przetargi/remonty_inwestycje/rid,785.html

Załącznik nr 6– Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 7a– lista zrealizowanych projektów budowlanych (co najmniej 5-letnie doświadczenie, w tym w zakresie termomodernizacji o powierzchni użytkowej co najmniej 2000 m2) [Przykładowy załącznik nr 7a] - dotyczy części nr I;

Załącznik nr 7b – lista zrealizowanych projektów budowlanych (co najmniej 2 letnie doświadczenie w projektowaniu robót budowlanych wykonanych na zabytkowych obiektach, budynkach podlegających ochronie Konserwatora zabytków oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie przy projektowaniu obiektów użyteczności publicznej (przykładowy załącznik nr 7b) – dotyczy części nr II;

Załącznik nr 7c– opis przebiegu pracy zawodowej w zakresie sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (przykładowy załącznik nr 7c) – dotyczy części nr III

Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót