Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2019-808 / Unieważniony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia i remontu dachu o powierzchni połaci ok. 339 m2 budynku laboratorium w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie w ramach Projektu UE Projektu NR RPKP.03.03.00-04-0029/17 pn.: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie”.
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1 z dnia 26.08.2019 r.

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 30.08.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecinie, w terminie do dnia 30.08.2019 r. do godziny 12:00
 
 
Zmiana nr 2 z dnia 30.08.2019 r.

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 06.09.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecinie, w terminie do dnia 06.09.2019 r. do godziny 12:00
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 26.08.2019 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 26.08.2019 r. o godzinie: 12:30
Data rozpoczęcia:
2019-08-12
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający i Organizator przetargu:

a) Zamawiający:
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
ul. Wolności 27
87-200 Wąbrzeźno

b) Organizator przetargu:
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653

działający jako pełnomocnik Zamawiającego
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
- rozpoczęcie z dniem podpisania umowy,
- wykonanie robót technologicznie związanych z usunięciem przez inny podmiot eternitu z dachu w terminie do 25 września 2019r.
- zakończenie robót w terminie 8 tygodni od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszital.pl ;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Łukasz Tamborski, tel.: 41 240 30 03; kom.: 512 122 454 e mail: ltamborski@nowyszpital.pl / zakupy@nowyszpital.pl
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Krystyna Kwiatkowska, tel. 798 038 436; e- mail: kwiatkowska@nowyszpital.pl
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

Szczegółowe Warunki Przetargu

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa

Załącznik nr 2 - nie dotyczy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Szczegółowy Opis Pezedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SOPZ – Projekt Budowlany objęty Decyzją NR 128/2017 z dnia 16 czerwca 2017r.  zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na roboty budowalne dla NS Wąbrzeźno Sp. z o.o. ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno obejmujące termomodernizację budynku A – pawilonu szpitalnego oraz budynku LABORATORIUM na działkach 583, 592/4, 593/5 przy ul. Wolności 31 i 33 w Wąbrzeźnie PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W WĄBRZEŻNIE ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno, kategoria obiektów XI, autor opracowań mgr inż. Arch. Tomasz Cenarski; Budynek A - PAWILON SZPITALNY,

Załącznik nr 1.1 do SOPZ -  Projekt BUDOWLANY – ZMIENIAJĄCY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW Zarządzanych przez Nowy Szpital w Wąbrzeżnie Sp. zo.o. Budynek „C” LABORATORIUM załącznik do decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę AB 6740 128 2017 z dnia 28 listopada 2017r.

Załącznik nr 2 do SOPZ-Decyzja NR 128/2017 z dnia 16 czerwca 2017r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na roboty budowalne dla NS Wąbrzeźno Sp. z o.o. ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno obejmujące termomodernizację budynku A – pawilonu szpitalnego oraz budynku C-LABORATORIUM na działkach 583, 592/4, 593/5 przy ul. Wolności 31 i 33 w Wąbrzeźnie.

Załącznik nr 3  do SOPZ - Postanowienie Nr ZN/180/2017 z dnia 12 czerwca 2017r. oraz Nr ZN/388/2017 z dnia 8.11.2017r.Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku A – pawilonu szpitalnego oraz C – Laboratorium na działkach nr 583, 592/4, 593/5 przy ul. Wolności 31 i 33 w Wąbrzeźnie.

 

 Wszystkie ww. załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (1, 1.1, 2 i 3) projekty Budowlane i DECYZJE, w tym o pozwoleniu na budowę zamieszczone zostały w postępowaniu przetargowym nr 2019-783  na stronie NOWY SZPITAL  w zakładce przetargi INWESTYCJE/REMOTNY; link do strony internetowej: http://nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/przetargi/remonty_inwestycje/rid,783.html 

 

Załącznik nr 4 do SOPZ -Przedmiar robót, opracowanie z lipca 2019r..; autor opracowania inż. Iwona Nowicka

Załącznik nr 5 do SOPZ -  Opis techniczny robót do przedmiarów - autor opracowania inż. Iwona Nowicka

Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 7 - Przykładowy wzór opisu przebiegu nadzoru nad robotami wykonywanymi na zabytkowych obiektach, budynkach podlegających ochronie Konserwatora Zabytków oraz realizacji robót budowlanych.

Załącznik nr 8 - Przykładowy wzór opisu przebiegu wykonanych (w okresie ostatnich 3 lat) robót budowlanych rodzajowo podobne na dachach o powierzchni połaci co najmniej 200 m2.

Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót