Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2019-800 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
„Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich dla potrzeb wykonania Bloku Operacyjnego z 4 salami operacyjnymi w nadbudowie nowo wybudowanego budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000 – lecia 13 w Olkuszu, 32-300 Olkusz oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”.
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1 z dnia 30.07.2019 r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A. jako organizator przetargu informuje, iż osobą do kontaktu w sprawie wizji lokalnej od dnia 05.08.2019 jest Pani Zenona Grzebinoga tel. -  41 2401214, email: zgrzebinoga@nowyszpital.pl

 

Zmiana nr 2 z dnia 07.08.2019 r.

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 13.08.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecinie, w terminie do dnia 13.08.2019 r. do godziny 12:00
 
Zmiana nr 3 z dnia 12.08.2019 r.

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 19.08.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecinie, w terminie do dnia 19.08.2019 r. do godziny 12:00
 
Zmiana nr 4 z dnia 14.08.2019 r.

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 02.09.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecinie, w terminie do dnia 02.09.2019 r. do godziny 12:00
 
Zmiana nr 5 z dnia 02.09.2019 r.

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 06.09.2019 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecinie, w terminie do dnia 06.09.2019 r. do godziny 12:00
 
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 07.08.2019 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 07.08.2019 r. o godzinie: 12:30
Data rozpoczęcia:
2019-07-23
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
ul. 1000-lecia 13,
32-300 Olkusz,

Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania I Etapu: 3 tygodnie od daty podpisania umowy, w tym:
Wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej posiadanej przez Zamawiającego wraz z wykazem niezbędnych zmian projektowych dla Bloku Operacyjnego i zagospodarowania terenu oraz uzyskanie od Zamawiającego pisemnego uzgodnienia projektowanych zmian przed rozpoczęciem właściwego projektowania

Termin wykonania II Etapu: 20 tygodni od daty podpisania umowy, w tym:
- wykonanie projektu koncepcyjnego zmian projektowych dla Bloku Operacyjnego i zagospodarowania terenu uzgodnionego pisemnie z Zamawiającym - 6 tygodni od daty podpisania umowy
- wykonanie Kompletnej Dokumentacji Projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami w terminie 20 tygodni od daty podpisania umowy

Termin wykonania III Etapu: Sprawowanie nadzoru autorskiego w terminie do 2023r.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszital.pl ;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Marzanna Wójcik , tel. 509 908 653 ; e- mail: mwojcik@nowyszpital.pl
d) zakresie sieci teletechnicznych (IT) Pan Damian Janczur tel. 519 842 339, email: d.janczur@eot.pl,
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

Szczegółowe warunki przetargu

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - nie dotyczy

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SOPZ POSTANOWIENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu znak PSSE.NEP.432-1/1/2018 z dnia 05 marca 2018r.

 

Załącznik nr 2 do SOPZ-   WYCIĄG Z DECYZJI KOMENDANTA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Olkuszu: Nr 160/2013 z   dnia 24 czerwca 2013r.; 161/2013 z dnia 24 czerwca 2013r.; Nr 162/2013 z dnia 24 czerwca 2013r.; 194/2011  z dnia 30 czerwca 2011r.;  Nr 163/2010 z dnia 24 lipca 2010r.

 

Załącznik nr 3 do SOPZ -  DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ nr 353/2017 z dnia 14.06.2017r. w zakresie zmiany powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej i kubatury budynku oraz przeznaczenia piętra na blok operacyjny z  instalacjami wewnętrznymi: wod-kan., c.o., wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, woda lodowa, instalacje  elektryczne;   

 

Załącznik nr 4 do SOPZ -  DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ nr 345/2018r. z dnia 15.05.2018r w zakresie podziału budynku na strefy pożarowe oraz prac budowlanych na dwa etapy inwestycyjne;

 

Załącznik nr 5 do SOPZ -  PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY DECZYJI NR 353/2017 Z DNIA 14.06.2017R. POZOWLENIA NA BUDOWĘ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z ŁĄCZNIKIEM POMIĘDZY PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM SZPITALA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA W ZAKRESIE ZMIANY POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ I KUBATURY BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA BLOK OPERACYJNY W ZAKRESIE ZMIANY DOTYCZĄCEJ PODZIAŁU BUDYNKU NA DWIE STREFY POŻAROWE ORAZ ROZGRANICZENIE EATOPOWOŚCI INWESTYCJI;  kategoria obiektu budowlanego – XI; lokalizacja: jednostka ewid. OLKUSZ, obręb ewid. OLKUSZ, dz. nr. ewid.  3688/76, gmina OLKUSZ, powiat, OLKUSZ, województwo MAŁOPOLSKIE; INWESTOR: NOWY SZPITAL W OLKUSZU SP. Z O.O. AL. 1000-LECIA 13, 32-300 OLKUSZ; [ww. POROJEKT BUDOWLANY stanowi załącznik do DECYZJI NR 353/2017 z dnia 14.06.2017r.. wydanej przez STAROSTĘ OLKUSKIEGO 32-300 OLKUSZ, ul.  Mickiewicza 2.]; data opracowania kwiecień 2018r.; Autorzy opracowania: Architektura: projektant mgr inż.  Arch. Tomasz Cenarski, Technologia mgr inż. Rafał Krzysiek, (integralny załącznik do decyzji nr 345/2018 z dnia 25.05.2018r.)

 

Załącznik nr 6 do SOPZ -  Inwentaryzacja architektoniczna Budynku Głównego Szpitala pod nazwą : „Budynek szpitala powiatowego w Olkuszu Aleja 1000-lecia 13”; 

 

Załącznik nr 7 do SOPZ -   Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej BUDYNEK GŁÓWNY NOWY SZPITAL W OLKUSZU,  Al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz”;

 

Załącznik nr 8 do SOPZ -    PROJEKTBUDOWLANY (SOR + BLOK OPERACYJNY w nadbudowie): 1)  ZMIANY DECYZJI NR 292/2016 Z DN.  19.05.2016 ROKU – POZWOLENIA NA BUDOWĘ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z ŁĄCZNIKIEM POMIĘDZY PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM I BUDYNKIEM SZPITALA ORAZ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU SZPITALA W ZAKRESIE ZMIANY POWIERZCHNI ZABUDOWY, POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ I KUBATURY BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM PIĘTRA NA BLOK OPERACYJNY kategoria obiektu budowlanego – XI;

 

Załącznik nr 9 do SOPZ -   PROJEKT BUDOWLANY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO integralny załącznik do DECYZJI NR  292/2016 Z DN. 19.05.2016 ROKU – POZWOLENIA NA BUDOWĘ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z ŁĄCZNIKIEM POMIĘDZY PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM I BUDYNKIEM SZPITALA kategoria obiektu budowlanego – XI; lokalizacja: jednostka ewid. OLKUSZ, obręb ewid. OLKUSZ, dz. nr. ewid. 3688/76, gmina OLKUSZ, powiat, OLKUSZ, województwo MAŁOPOLSKIE; INWESTOR: NOWY SZPITAL W OLKUSZU SP. Z O.O.  AL. 1000-LECIA 13, 32-300 OLKUSZ; [ww. POROJEKT BUDOWLANY stanowi załącznik do DECYZJI NR  353/2017  z dnia 14.06.2017r.. wydanej przez STAROSTĘ OLKUSKIEGO 32-300 OLKUSZ, ul. Mickiewicza 2.]; data opracowania marzec 2016; Autorzy opracowania: Architektura: projektant mgr inż. Arch. Tomasz Cenarski,          Technologia mgr inż. Rafał Krzysiek, konstrukcja mgr inż. Stanisław Grudzień, Instalacje sanitarne mgr inż.  Jarosław Markiton, Instalacje elektryczne inż. Witold Wojciechowski, branża drogowa mgr inż. Mariusz Pobocha, geologia mgr inż. Anna Ciejka;

 

Załącznik nr 10 do SOPZ -  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olkuszu wydał DECYZJĘ z dnia 2019-04-09 znak  NB.7354.1.2.2019/SJ o pozwoleniu na użytkowanie I Etapu budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z  łącznikiem pomiędzy projektowanym budynkiem i budynkiem szpitala pod warunkiem wykonania robót  związanych z zagospodarowaniem terenu zgodnie z projektem, w tym drogi pożarowej, drogi wewnętrznej z miejscami parkingowymi, miejscami postojowymi, chodników. Projektant ujmie w odrębnej części KPD przy  realizacji przedmiotu zamówienia zakres zagospodarowania terenu objęty warunkiem DECYZJI z dnia 2019-04-09 znak NB.7354.1.2.2019/SJ o pozwoleniu na użytkowanie SOR;

 

Załącznik nr 11 do SOPZ -  PROJEKT TECHNOLOGICZNY obejmujący PROGRAM DOSTOSOWAWCZY NOWEGO SZPITALA W OLKUSZU SP. Z   O.O. DO WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA Z DN. 26.06.2012R. W SPRAWIE SZCZEGOŁOWYCH WYMAGAŃ, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA  PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIALALNOŚĆ LECZNICZĄ;

 

Załącznik nr 12 do SOPZ - Koncepcja kolorystyki, dobór materiałów wykończeniowych i wyposażenia oddziałów szpitalnych GNSH


Załącznik nr 13 do SOPZ -  Protokół Kontroli PINB z dnia 21.05.2019r. z załącznikami – pismo NS Olkusz z dnia 20.05.2019r. i rysunek zamienny Projektu zagospodarowania terenu.


Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 7 - Przykładowa lista referencyjna

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót