Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2018-774 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej: Projekt budowlany, projekty wykonawcze wielobranżowe, projekt technologii medycznej, projekt instalacji gazów medycznych, wielobranżowe przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla potrzeb remontu kapitalnego z przebudową Oddziału Chirurgii w Nowym Szpitalu w Świeciu Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie.
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy składać w sekretariacie Organizatora Przetargu Grupa Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 19.11.2018 r. do godz. 12:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 19.11.2018 r. o godzinie: 12:30 .
Data rozpoczęcia:
2018-11-07
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 126,
86-100 Świecie.

Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących terminach:
a) I Etap – wykonanie niezbędnych ekspertyz oraz opracowanie koncepcji rozwiązań technologii medycznej przed przystąpieniem do właściwego projektowania i uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego w terminie 50 dni roboczych od dnia podpisania Umowy,
b) II Etap – Wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej objętej przedmiotem Umowy w terminie 180 dni od daty podpisania umowy.
c) w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z prawem budowlanym nad wykonaniem robót budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej
- do dnia zakończenia robót budowlanych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszital.pl ;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e-mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl ;
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Roman Szatkowski, tel. kom.: 507 119 897; e- mail: rszatkowski@nowyszpital.pl.
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:

OTWARCIE OFERT

Zestawienie z otwarcia ofert

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Roztrzygniecie postepowania

powrót