Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2018-773 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie opisu technicznego, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wielobranżowego (zwane dalej Dokumentacją kosztorysową) dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, który wykona roboty naprawcze na elewacji budynków Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Młyńska 6,
66-200 Świebodzin
Zmiany w przetargu:

 Zmiana nr 1 z dnia 02.11.2018r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 08.11.2018 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 08.11.2018 r. do godziny 12:00

 

  1. Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłania skanu kompletnej oferty pocztą elektroniczną na adres:mkwasiborska@nowyszpital.pl
  2.  Na wezwanie Organizatora Oferent dostarczy oryginał oferty na adres Organizatora.
Termin i miejsce składania ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 13.11.2018 r. o godzinie: 12:30 .
Data rozpoczęcia:
2018-10-31
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.
ul. Młyńska 6,
66-200 Świebodzin,

Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Dokumentacja kosztorysowa zostanie wykonana w terminie 10 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 502 054 739; e-mail: mduda@nowyszital.pl ;
b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e-mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl ;
c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Monika Urbanowicz, tel. kom.: 500 178 109; e- mail: murbanowicz@nowyszpital.pl .
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Rozstrzygnięcie przetargu:

 

OTWARCIE OFERT

Zestawienie z otwarcia ofert

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Rozstrzygnięcie postepowania

powrót