Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2018-768 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
„Wymiana starego dźwigu szpitalnego na fabrycznie nowy 3 - przystankowy dźwig szpitalny w istniejącym szybie dźwigowym wraz z niezbędną dokumentacją projektową, pozwoleniami i decyzjami właściwych organów dopuszczających nowy dźwig szpitalny do eksploatacji i użytkowania w warunkach lokalnych Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą, ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą”
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1 z dnia 09.10.2018r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 17.10.2018 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia  17.10.2018  r. do godziny: 12:00

Zmiana nr 2 z dnia 09.10.2018r.

Zmianie ulega zapis pkt 8 lit. a) Warunków Przetargu, który przyjmuje następujące brzmienie:Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 15.10.2018 r. do godziny 10:00 Zapytania należy składać pocztą elektroniczną na adres: mkwasiborska@nowyszpital.pl.

Zmiana nr 3 z dnia 09.10.2018r.

Do Szczegółowego Opisu Przedmioty Zamówienia dodano Opinię PPOŻ dla Nowego Szpitala w Kostrzynie (Załącznik nr 5 do SOPZ).

 

      Zmiana nr 4 z dnia 17.10.2018r.

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 24.10.2018 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia  24.10.2018  r. do godziny: 12:00

Zmiana nr 5 z dnia 17.10.2018r.

Zmianie ulega zapis pkt 8 lit. a) Warunków Przetargu, który przyjmuje następujące brzmienie:Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 22.10.2018 r. do godziny 10:00 Zapytania należy składać pocztą elektroniczną na adres: mkwasiborska@nowyszpital.pl.

 

 

Termin i miejsce składania ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w terminie dniu 10.10.2018 r. o godzinie: 12:30 .
Data rozpoczęcia:
2018-10-02
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital w Kostrzynie Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 6,
66-470 Kostrzyn Nad Odrą,

Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 4 miesiące licząc od daty podpisania Umowy.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:a) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 501 542 456; e- mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl;

b) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e- mail: mduda@nowyszpital.pl;

c) w zakresie merytorycznym oraz przeprowadzenia wizji lokalnej: Mariusz Pachnicz, tel. kom.: 508 210 074; e- mail: mpachnicz@nowyszpital.pl .
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:

OTWARCIE OFERT

Zestawienie z otwarcia ofert

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Rozstrzygnięcie postepowania

powrót