Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2018-762 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, wielobranżowego na dostosowanie nieruchomości (budynków i terenu) Nowego Szpitala w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000 – lecia 13 w Olkuszu, 32-300 Olkusz do wymogów ochrony przeciwpożarowej"
Zmiany w przetargu:

 UWAGA!!!

Zmiana nr 1 z dnia 28.08.2018r. 

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 07.09.2018 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia  07.09.2018  r. do godziny: 12:00

Zmiana nr 2 z dnia 28.08.2018r.

Zmianie ulega zapis pkt 8 lit. a) Warunków Przetargu, który przyjmuje następujące brzmienie:

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do  04.09.2018 r. do godziny 10:00 Zapytania należy składać pocztą elektroniczną na adres: mkwasiborska@nowyszpital.pl.

Termin i miejsce składania ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 03.09.2018 r. o godzinie: 12:30 .
Data rozpoczęcia:
2018-08-17
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.
ul. 1000-lecia 13,
32-300 Olkusz,

Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminach:

a) Inwentaryzacja architektoniczna do celów projektowych oraz Projekt koncepcyjny z opinią rzeczoznawcy ds. ppoż. i niezbędnymi ekspertyzami w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy.
b) Wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej, w tym Projektu budowlanego z wszelkimi uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami i projektów wykonawczych – w terminie 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
c) w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z prawem budowlanym nad wykonaniem robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej - do dnia zakończenia robót budowlanych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e- mail: mduda@nowyszpital.pl ;

b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 501 542 456 ; e- mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl;

c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Iwona Danecka , tel. 41 240 12 92: ; e- mail: idanecka@nowyszpital.pl .
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:

Szczegółowe warunki przetargu

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załacznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Wykaz posiadanych przez Inwestora projektów budowlanych z pozwoleniami na budowę

Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Wykaz wykonanych przez Zamawiającego w latach 2016-2018 inwestycji 

Załączniki nr 3 do Szczegłóowego opisu przedmiotu zamówienia  (EKSPERTYZA PPOŻ BUDYNEK GŁÓWNY):

Budynek główny opis ppoż

Plan zagospodarowania terenu

Przekrój a-a i b-b

Rzut I piętra

Rzut II piętra

Rzut III piętra

Rzut IV piętra

Rzut parteru blok a

Rzut parteru blok c (sor)

Rzut parteru blok d i e

Rzut parteru

Rzut piwnicy

Rzut poddasza

Załączniki nr 4 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (EKSPERTYZA PPOŻ. BUDYNEK ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO):

Oddział zakaźny opis ppoż cz 1

Oddział zakaźny opis ppoż cz 2

Oddział zakaźny opis ppoż cz 3

Rzut I piętra

Rzut II piętra

Rzut III piętra

Rzut parteru

Plan zagospodarowania terenu

Załączniki nr 5 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (EKSPERTYZA PPOŻ. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY):

Budynek administracyjny opis ppoż

Plan zagospodarowania terenu

Rzut parteru

Rzut piętra

Rzut II piętra

Rzut piwnic

Załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. - Wykaz Decyzji i Protokołów z czynności kontrolnych wydanych dla przedmiotowej nieruchomości przez właściwe Komendy Państwowej Straży Pożarnej

Załącznik nr 6 Klauzula Informacyjna RODO

Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót