Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2018-757 / Unieważniony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie Bloku operacyjnego, Sali cięć cesarskich i pozostałych komórek organizacyjnych na potrzeby Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.
Zmiany w przetargu:

Zmiana nr 1 z dnia 12.09.2018

Zmianie ulega Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Zmiana nr 2 z dnia 12.09.2018

Zmianie ulega Załącznik nr 3  -Opis przedmiotu zamówienia

było:

pkt.  nr 3  Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących terminach:

I Etap – 21 dni od dnia podpisania Umowy,

II Etap – 70 dni od daty zakończenia i uzgodnienia przez Zamawiającego Projektów koncepcyjnych oraz koncepcji wstępnych dostosowania Szpitala do wymogów facho –sanitarnych w pozostałym zakresie Decyzji PPIS według załącznika nr 3 oraz uzyskania na piśmie zgody Zamawiającego na rozpoczęcie realizacji II Etapu przedmiotu umowy w zakresie Zadań nr 1 i/lub 2.

jest:

pkt. nr 3    Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w następujących terminach

I Etap – 21 dni  roboczych od dnia podpisania Umowy,

II Etap – 70 dni  roboczych od daty zakończenia i uzgodnienia przez Zamawiającego Projektów koncepcyjnych oraz koncepcji wstępnych dostosowania Szpitala do wymogów facho –sanitarnych w pozostałym zakresie Decyzji PPIS według załącznika nr 3 oraz uzyskania na piśmie zgody Zamawiającego na rozpoczęcie realizacji II Etapu przedmiotu umowy w zakresie Zadań nr 1 i/lub 2.

 

Zmiana nr 3 z dnia 14.09.2018

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator przetarguinformuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 18.09.2018 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia  18.09.2018  r. do godziny: 12:00

Termin i miejsce składania ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w terminie dniu 08.08.2018 r. o godzinie: 12:30 .
Data rozpoczęcia:
2018-07-24
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital w Kostrzynie Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 6,
66-470 Kostrzyn Nad Odrą,

Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie:

a) I Etap – 21 dni roboczych od dnia podpisania Umowy,
b) II Etap – 70 dni roboczych od daty zakończenia i uzgodnienia przez Zamawiającego Projektów koncepcyjnych oraz koncepcji wstępnych dostosowania Szpitala do wymogów facho –sanitarnych w pozostałym zakresie Decyzji PPIS według załącznika nr 3 oraz uzyskania na piśmie zgody Zamawiającego na rozpoczęcie realizacji II Etapu przedmiotu umowy w zakresie Zadań nr 1 i/lub 2.
c) w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z prawem budowlanym nad wykonaniem robót budowlanych na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej - do dnia zakończenia robót budowlanych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:a) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 501 542 456; e- mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl;

b) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e- mail: mduda@nowyszpital.pl;

c) w zakresie merytorycznym oraz przeprowadzenia wizji lokalnej: Mariusz Pachnicz, tel. kom.: 508 210 074; e- mail: mpachnicz@nowyszpital.pl .
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 


UWAGA!!!

Zmiana nr 1 z dnia 08.08.2018r. 

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 17.08.2018 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia  17.08.2018  r. do godziny: 12:00

 

UWAGA!!!

Zmiana nr 2 z dnia 16.08.2018r. 

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 31.08.2018 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia  31.08.2018  r. do godziny: 12:00

 

 UWAGA!!!

Zmiana nr 3 z dnia 30.08.2018r. 

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 14.09.2018 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia  14.09.2018  r. do godziny: 12:00

Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót