Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2018-754 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Rozbudowa sieci IT na potrzeby wdrożenia systemu HIS oraz wykonanie systemu monitoringu na Izbie przyjęć w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
Zmiany w przetargu:

UWAGA!!!

Zmiana nr 1 z dnia 26.07.2018r. 

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 09.08.2018 w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia  09.08.2018  r. do godziny: 12:00

Zmiana nr 2 z dnia 26.07.2018r.

Zmianie ulega zapis pkt 8 lit. a) Warunków Przetargu, który przyjmuje następujące brzmienie:

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 03.08.2018 r. do godziny 10:00 Zapytania należy składać pocztą elektroniczną na adres: mkwasiborska@nowyszpital.pl.

Zmiana nr 3 z dnia 07.08.2018r.

Zamawiający zmienia zapis Umowy w §7 pkt.3 z treści:

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji za wady i jakość wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji za wady i jakość po dokonaniu odbioru ostatecznego.

na

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji za wady i jakość wynosi 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji za wady i jakość po dokonaniu odbioru ostatecznego. Odbiór ostatecznyzostanie przeprowadzony z udziałem Wykonawcy najpóźniej na 7 dni przed upływem 36-miesięcznego okresu gwarancji za wady i jakość.

Termin i miejsce składania ofert:
Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w dniu 01.08.2018 r. o godzinie: 12:30 .
Data rozpoczęcia:
2018-07-17
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
ul. Wolności 27
87-200 Wabrzeźno,

Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy.
Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:

a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e- mail: mduda@nowyszpital.pl ;

b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 41 240 30 03; e- mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl;

c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Krystyna Kwiatkowska, tel. kom.: 798 038 436; e- mail: kkwaitkowska@nowyszpital.pl .
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót