Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. akceptuję

Grupa Nowy Szpital

Zdrowe szpitale dla pacjentów w całej Polsce

Przetargi

Remonty, inwestycje

Przetarg nr 2018-740 / Zakończony

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany warunków przetargu w jego trakcie, a także prawo unieważnienia przetargu bez podawania powodu oraz prawo do zamknięcia przetargu bez dokonywania wyboru oferty.
Tytuł / przedmiot przetargu:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla utworzenia Bloku Operacyjnego z jedną salą operacyjną, z podręczną sterylizacją wraz z niezbędnym wyposażeniem (integralnie związanym z konstrukcją obiektu) na potrzeby Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o. w technologii wykonawstwa robót budowlanych oferowanej przez Wykonawcę.
Zmiany w przetargu:

 UWAGA!

Zmiana nr 5 z dnia 15.05.2018r.

Zamawiający uzupełnia postepowanie o Załącznik nr 7 - umowa, który  obliguje w przypadku złożenia oferty na pierwsze z dwóch etapów postępowania.

Zmiana nr 3 z dnia 08.05.2018r. 

Grupa Nowy Szpital Holdning S.A.  jako organizator zapytania ofertowego informuje, iż termin otwarcia ofert został zmieniony na dzień 16.04.2018w związku z powyższym:

Ofertę w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie Organizatora postępowania zakupowego tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia  16.05.2018  r. do godziny: 12:00

Zmiana nr 4 z dnia 08.05.2018r.

Zmianie ulega zapis pkt 8 lit. a) Warunków Przetargu, który przyjmuje następujące brzmienie:

Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do 15.05.2018 r. do godziny 10:00 Zapytania należy składać pocztą elektroniczną na adres: mkwasiborska@nowyszpital.pl.

 

Zmiana nr 1 z dnia 30.04.2018

Zmianie ulega Załącznik nr 1 Oferta (pkt. 8) oraz Załącznik nr 5 Umowa ( § 1. ust. 1 pkt 1)

Dodaje się zapis: "Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dalszej realizacji przedmiotu umowy po zakończeniu I lub II Etapu."

 

Zmiana nr 2 z dnia 30.04.2018:

Zmianie ulega zapis pkt 6 lit. k) Warunków Przetargu, który przyjmuje następujące brzmienie:

„Oferenci przedstawią oferty ściśle z wymaganiami niniejszego postępowania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne ETAPY realizacji przedmiotu zamówienia.”

 

Zamawiający poprawia również oczywista omyłkę w pkt 11  Warunków Przetargu, który przyjmuje następujące brzemienie:

„Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70‑653 Szczecin, w terminie dniu  08.05.2018 r. o godzinie: 12:30 .”

Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70 653 Szczecin, w terminie do dnia 08.05.2018 r. do godziny: 12:00 .
Data rozpoczęcia:
2018-04-18
Ogłaszający przetarg:
Zamawiający:

Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.
ul. Henrykowska 1
67-300 Szprotawa

Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
Ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
działający jako pełnomocnik Zamawiającego.
Sposób prowadzenia przetargu:
Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Szczegółowymi Warunkami Przetargu
Kryterium wyboru oferty:
Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
Etapy realizacji Przedmiotu zamówienia

I Etap: Wykonanie koncepcji projektowej Obiektu - do 14 dni od daty zawarcia umowy;

II Etap: Kompletna dokumentacja projektowa z opracowaniami dodatkowymi wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Obiektu - do 60 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji projektowej Obiektu;

III Etap: Wykonanie robót budowlanych wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Obiektu - do 5 miesięcy (150 dni) od daty uzyskania wymaganych zgód na rozpoczęcie prac budowlanych.
Termin związania ofertą:
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są:

a) w zakresie merytorycznym: Maria Duda, tel.: 512 085 568; e- mail: mduda@nowyszital.pl ;

b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena, tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 41 240 30 03; e- mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl;

c) w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Justyna Bednarek-Staszak, tel. kom.: 517 369 593; e- mail: jbednarek-staszak@nowyszpital.pl .
Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi:
Informacje dodatkowe:
Rozstrzygnięcie przetargu:
powrót